To translate this website in different languages click here.

Melaatsheid is geen ziekte

ZIEKTE WORDT GENEZEN, MAAR MELAATSHEID MOET WORDEN GEREINIGD.

Melaatsheid, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, is geen ziekte en is ook niet te vergelijken met wat tegenwoordig melaatsheid of lepra wordt genoemd.

Koning Uzzia die met het wierookvat naar het reukofferaltaar ging, wat hij als niet-Leviet niet mocht doen, werd door God met melaatsheid gestraft. 2 Kron. 26:18-21

Gehazi werd gestraft omdat hij beloningen opeiste die hem niet toekwamen.

2 Kon. 5:27 Daarom zal de melaatsheid van Naäman zich voor eeuwig aan jou (Gehazi)en aan jouw nageslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als de sneeuw.

Mirjam werd melaats omdat ze kwaad sprak van Mozes:


Numeri 12: 10 De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron zich om naar Mirjam, en zie, zij was melaats.

 

Dat Metzora geen gewone ziekte is, maar een openbaar maken van verborgen zonden, blijkt ook uit het Nieuwe Testament. Yeshua genas veel zieken en dan staat er in het verslag ook dat Hij de mensen genas. Maar steeds in het geval dat het om melaatsheid gaat, wordt het woord “REINIGEN” gebruikt, zoals dat ook zo genoemd wordt in het eerste testament. Dat onderscheid maakt Yeshua ook heel duidelijk in Mattheüs 10:8: 

 

                                      GENEES ZIEKEN, REINIG MELAATSEN

 

Mattheüs 8:2 En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij REINIGEN.

 

Mattheüs 10:8 Genees zieken, REINIG melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

 

Mattheüs 11:5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden GEREINIGD en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;

 

Markus 1:40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij REINIGEN

 

Markus 1:41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word GEREINIGD!
42 En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd GEREINIGD.
44 en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw REINIGING wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.
Lukas 5:12 En toen Hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij REINIGEN.
13 En Hij stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, w
ord GEREINIGD. En meteen verliet de melaatsheid hem.
14 En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw REINIGING, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen.

 

Lukas 7:22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen GEREINIGD worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt.

 

Lukas 17:14 En toen Hij hen (de melaatsen) zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij GEREINIGD werden.


Lukas 17:17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien GEREINIGD? Waar zijn dan de negen anderen?