English & other languages: click here!

Jesaja 39 - Het gezantschap uit Babel


Er komen gezanten uit Babel. Hizkía laat hun al zijn macht en schatten zien. De HEERE kondigt daarop het oordeel aan: al die schatten zullen eenmaal naar Babel worden gebracht. Deze geschiedenis staat ook beschreven in 2 Koningen 20:12-19.  Het eerste deel van Jesaja (Jesaja 1-38) ging voornamelijk over de dreiging vanuit het Assyrische rijk. Het vervolg van Jesaja (Jesaja 39-66) zal profetisch spreken over de dreiging van het komende Babylonische Rijk. Dit korte hoofdstuk is eigenlijk een inleiding tot de tweede helft van Jesaja.


Jesaja 39:1 In die tijd stuurde Merodach-Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met brieven en een geschenk naar Hizkia, want hij had gehoord dat hij ziek geweest en hersteld was.

In die tijd...... deze gebeurtenis vond plaats na de ziekte van Hizkia die in het vorige hoofdstuk beschreven is. Uit Jesaja 38:6 konden we al opmaken dat dit nog voor de Assyrische belegering gedateerd moet worden. Ook via de gegevens van Babel kunnen we dat opmaken. Mogelijk speelt zich dit af in het jaar 703 v.Chr. toen Hizkia een coalitie tegen Assyrië wilde organiseren. Het is opnieuw duidelijk dat de hoofdstukken niet chronologisch zijn gerangschikt. 

Merodach-Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babylon......  In 2 Koningen 20:12 wordt hij Berodach-Baladan genoemd. De Ierse Bijbelgeleerde Motyer beschrijft hem als een vrijheidsstrijder die zijn leven gewijd had aan de bevrijding van zijn geliefde Babylon, waardoor Assyrië hem als een terrorist zag. Toen Babylon was overwonnen door Assyrië en het koningshuis afzette, vluchtte hij naar Mesopotamië. Assyrië kwam als eerste aan de macht. Het wereldrijk zou vele eeuwen stand houden. Het wereldrijk van Babylonië kwam daarna (612 v.Chr.) en duurde nog geen eeuw. Toch spreekt Babylonië het meest tot de verbeelding. Babel was Bijbels gezien 'het gouden hoofd van de wereldrijken' van het beeld uit Nebukadnezar's droom (Daniël 2).

Merodach-Baladan stuurde brieven en een geschenk naar Hizkia, want hij had gehoord dat hij ziek geweest en hersteld was...  op zichzelf lijkt dit een vriendelijk gebaar tussen staatslieden waarvan er één ziek geweest was. – De aanleiding voor de felicitatie is volgens 2 Kronieken 32:31 het wonderteken met de zon en niet de ziekte. Hizkia voelde zich eigenlijk wel vereerd met deze belangstelling, het geschenk en het bezoek. Het zou echter beter geweest zijn als hij eerst daarover in gebed was gegaan of Jesaja om advies had gevraagd. Hizkia liet zijn bezoek zijn enorme schatten, zijn overvloedige voedselvoorraden en zijn militaire bewapening zien. God had Hizkia grote rijkdom gegeven, dus de bezoekers waren behoorlijk onder de indruk (2 Kronieken 32:27-29).

Helaas zien we dat deze goede koning ook zijn zwakke plekken heeft. Er staat zelfs in 2 Kronieken 32:31 dat God Hizkia verliet, om hem op de proef te stellen. God gebruikte dit voorval om hem te beproeven, zoals Hij dat zo vaak doet. Door God verlaten .... dat klinkt zo erg, Het betekent niet dat God Zich helemaal terugtrok en Hizkia aan zichzelf overliet. Je moet het vergelijken met ouders die hun kind opvoeden tot zelfstandigheid. Het even zijn gang laten gaan als je een boodschapje moet doorgeven aan de buren. Zo laat de Heere even niets blijken van Zijn aanwezigheid. Zou Hizkia er tegen kunnen? Nee, helaas ging het hier fout. Hizkia werd daarmee niet afgeschreven.

In de Bijbel laat God het soms even afweten tijdens moeilijke omstandigheden. Meestal worden kinderen van God daar juist door gesterkt. Zoals Jacobus 1:3 zegt dat beproeving volharding en standvastigheid bewerkt.

2 Kronieken 32:31 Maar het is zo, toen de afgezanten van de vorsten van Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet, om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging.

Hizkia werd hier in verzoeking gebracht. Misschien hoopte hij nog op een coalitie met dit volk tegen hun gezamenlijke vijand Assyrië. Jesaja had altijd gewaarschuwd om niet op Egypte te vertrouwen, maar dit was een andere mogelijkheid. Hij had deze mensen vriendelijk kunnen ontvangen en ze kunnen bedanken voor de belangstelling en het geschenk. Er wordt niet verteld of dit gezantschap iets op dat gebied ter sprake bracht. Het blijkt dat men toch wel met een verborgen agenda gekomen was. Hizkia bezwijkt voor dit zo vriendelijk lijkend bezoek. Hij wil graag pronken met wat hij in huis heeft. De HEERE had hem zoveel geschonken, maar niet om dat tot zijn eigen eer te gebruiken. Ach, wie kent dit niet in zijn leven. We zien hoe satan daar misbruik van kan maken.

Wat we ontvangen hebben van de HEERE, daarvoor kunnen we Hem dankbaar zijn en Hem verheerlijken. Hizkia had nog maar onlangs genezing ontvangen en er was 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. Daarvan had hij kunnen getuigen, want hun bezoek had daarmee te maken. Het feit dat ze blijkbaar vooral om het wonderteken met de zon kwamen, was een mooie gelegenheid om van de God van Israël te getuigen. In Babel was men gefocust op bovennatuurlijke ervaringen die niet van God kwamen. Nu was de aandacht gericht op de rijkdom die voor Babel blijkbaar genoeg waard was om oorlogsmaterieel aan te schaffen.  

Jesaja 39:3-4 Toen kwam de profeet Jesaja bij koning Hizkia. Hij zei tegen hem: Wat hebben die mannen gezegd en waarvandaan zijn zij naar u toe gekomen? Hizkia zei: Zij zijn uit een ver land naar mij toe gekomen, uit Babel. 4. Hij zei: Wat hebben zij in uw huis gezien? Hizkia zei: Zij hebben alles gezien wat er in mijn huis is. Er is niets in mijn schatkamers wat ik hun niet heb laten zien.

Wat hebben die mannen gezegd en waarvandaan zijn zij naar u toe gekomen.......? Een profeet had de taak de koning op het rechte spoor te houden. Tussen Jesaja en Hizkia was steeds een goede verstandhouding. Maar als er dingen verkeerd gaan is een profeet vaak niet welkom bij een koning. Jesaja was duidelijk door God gezonden. Hij beschuldigde Hizkia niet, maar vroeg hem zelf te vertellen wat deze ontmoeting inhield. Hizkia gaf een eerlijk verslag, maar zijn manier van vertellen maakte wel duidelijk dat hij het prachtig vond dat hoge heren uit zo'n groot ver land naar hem toe waren gekomen.

Zij hebben alles gezien wat er in mijn huis is. Er is niets wat ik hun niet heb laten zien....... Hizkia voelde zich gevleid omdat deze belangrijke mannen onder de indruk waren van wat een koning van een heel klein koninkrijkje allemaal bezit. 

Jesaja 39:5-7 Toen zei Jesaja tegen Hizkia: Hoor het woord van de HEERE van de legermachten. 6. Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de HEERE. 7. Bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult; zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel.

alles wat er in uw huis is zal naar Babel worden weggevoerd........ Hier spreekt Jesaja het oordeel over de handelwijze van Hizkia uit. Alles waar hij nu zo trots op is, de hele erfenis van zijn voorgeslacht, hij zal het niet aan zijn nageslacht kunnen nalaten. Er blijft niets over.  Alles wat tot het koningshuis van David behoorde, zal in bezit genomen worden door het koningshuis van Babel.  

Het doet me denken aan de geestelijke nalatenschap in de wereld, die steeds meer in handen komt van het geestelijke Babel van deze wereld. Overal wordt de hand op gelegd..... vanwege de trots en de ontrouw van Gods kinderen, die nalaten te getuigen van de Gever. Over het algemeen was Hizkia een goede koning, die hervormingen heeft doorgevoerd, die trouw was aan zijn God, in tegenstelling tot zijn vader, maar ook in tegenstelling tot zijn zoon Manasse. Helaas ging Hizkia in dit gebeuren de fout in. 
Het zou meer dan honderd jaar duren voordat Babel de koninklijke schatten van Juda wegvoerde, maar ze kwamen toch, precies zoals Jesaja had geprofeteerd. De vervulling ervan staat beschreven in 2 Koningen 24:10-13; 2 Koningen 25:11-17; Daniël 1:1. Ook Jeremia en Ezechiël schrijven hierover. Deze profetie is zo opmerkelijk accuraat dat veel sceptici volhouden – zonder andere gronden dan ongeloof – dat een latere ‘Jesaja’ dit moet hebben geschreven. 

Bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen.... zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel........ de vervulling van deze profetie is te lezen in Daniël 1:1-4. 

Jesaja 39:8 Hizkia zei tegen Jesaja: Het woord van de HEERE dat u gesproken hebt, is goed. Hij zei ook: Maar laat er in mijn dagen duurzame vrede zijn!

Het woord van de HEERE dat u gesproken hebt, is goed........ Het lijkt erop dat Hizkia alles maar over zich heen laat komen. Wat God gesproken heeft is goed. We horen niets van berouw. Hij ondergaat gelaten zijn lot. Het troost hem  dat zijn leven gewoon doorgaat. 

Maar laat er in mijn dagen duurzame vrede zijn......!  Welk oordeel zijn zonen boven het hoofd hangt en de omstandigheden van zijn nageslacht lijken hem niet te raken. Er is hier ook nog geen sprake van een totale ballingschap. De directe aanleiding voor de geprofeteerde ballingschap is de ontrouw van Juda ten tijde van Hizkia’s zoon Manasse (2 Koningen 23:26-27).

Als hij tijdens de rest van zijn leven maar in vrede zijn weg mag gaan.

Ida