English & other languages: click here!

Geest, ziel en lichaam

In het gewone spraakgebruik hebben we, als het over onze menselijke natuur gaat, het meestal over "lichaam en ziel". Ook in de medische wereld en in de psychologie kent men deze tweedeling. Maar de Bijbel onderscheidt de menselijke natuur in drie delen: geest, ziel en lichaam.

1 Thessalonicenzen 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte GEEST, DE ZIEL EN HET LICHAAM onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Je ziet in bovenvermelde tekst bovendien dat het van groot belang is dat je deze wezenlijke onderdelen van je bestaan onberispelijk bewaart, zodat bij de komst van Yeshua/Jezus blijkt dat je bij Hem hoort. Toch heeft een mens van nature alleen een levend lichaam en een levende ziel. Hij heeft wel een geest, maar die is niet actief, verduisterd, zeg maar dood. Hoe kan dat nu?
Toen Adam en Eva geschapen waren, hadden ze omgang met YHWH, de Schepper, naar Wiens beeld ze geschapen waren. Ze konden op een natuurlijke, heerlijke manier met God  wandelen en spreken in de Hof.   

Genesis 3:8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

Bovenvermelde tekst was het moment na de zondeval. Adam, als "hoofd van de mensheid" en Eva hadden, verleid door satan, hun omgang met God ingeruild voor een stukje fruit. Kennelijk was het Gods gewoonte in de avondkoelte naar de mens toe te komen. Adam en Eva herkenden meteen het geluid van de Here God. Wat een verdriet, voor alle partijen.

God had Adam en Eva gewaarschuwd voor de boom van de kennis: "wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven"  (Genesis 2:17). Het was hun geest die onmiddellijk stierf; hun lichamen stierven pas zo'n 900 jaar later.  

Nu trad in werking wat Jesaja ons leert: "uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God,". Jesaja 59:2a

Maar wat een wonder, God verlangt in Zijn liefde nog steeds naar de persoonlijke gemeenschap die Hij ooit met Adam had, maar die verbroken werd door Adams opstandigheid - een opstandigheid die de geslachten is doorgegaan,  in al Adams nakomelingen. Ook in jou en mij. 
Het gaat in ons leven om het liefhebben, maar vooral om het gehoorzamen uit liefde. "Want gehoorzaamheid is beter dan offerande." (1Sam.15:22) Door het gehoorzamen van Gods wetten kan en wil God ons uit het machtsgebied van satan leiden en we worden gereinigd door het bloed van Yeshua de Zoon van God.. 

Met wat de bijbel het "hart" noemt, wordt ook wel de "geest" bedoeld. Dat is de kern van ons leven. Onze geest is bedoeld om contact met God te hebben. Gods geest wil daarin wonen. Door de zondeval is dat contact verbroken, de geest is verduisterd. God wil daar graag wonen.

"Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart"  (Spreuken 23: 26)

Met onze geest kunnen we contact maken met het bovennatuurlijke. Daarom probeert satan daar dan ook bezit van te nemen. Hij probeert de plaats bedoeld voor God in te nemen en zo de mens te besturen. Hij probeert via het lichaam binnen te komen, door het stimuleren van  genot, verslavende genotsmiddelen lichamelijke prestaties, enz. enz. Dan via de ziel: hoogmoed, geldzucht, carriëredrang, heerszucht en noig veel meer mogelijkheden. Als hij lichaam en ziel onder controle heeft zal hij ook de geest zullen bezitten, waardoor bovennatuurlijke (paranormale) ervaringen, prestaties en waarzeggerij de kenmerken van zijn. Al deze voorbeelden vormen maar een deel van het grote scala aan occulte mogelijkheden. In ieder geval begeven we ons hier op levensgevaarlijk terrein waarbij we geleid worden naar de eeuwige dood en we Gods oordeel kunnen verwachten. 

 

Vanzelfsprekend heeft ook de ziel een functie. Van nature neemt de ziel de leiding van ons leven. Maar dat was oorspronkelijk niet de bedoeling.  In psalm 103: 1-2 roept David zijn ziel op om "de Heer te prijzen en zijn weldaden niet te vergeten."
De ziel moet onder controle staan van de geest, waar Gods geest woont. Dan functioneert de ziel op de juiste manier. Als dat niet zo is dan wordt "het eigen ik" het middelpunt van dat leven. Zelfs een naastenliefde kan bedoeld zijn om zelf zo goed te lijken of een ander aan je te onderwerpen.

In de Bijbel wordt, wat uit de ziel komt, vleselijk genoemd. Dat staat tegenover hetgeen "geestelijk" genoemd wordt, wat uit de geest voortkomt. Een vleselijk christen gelooft wel, maar leeft niet vanuit het geloof. (1 Kor. 3:1-3)

De ziel wordt ook "psyche" genoemd. De psychologie betreft dan ook de ziel en niet de geest. 

Een ongeestelijk mens kan wel 'christelijke dingen' doen, maar is niet wedergeboren.

De geest van de mens komt tot leven door wedergeboorte (zie dit artikel). We werden inmmers geboren met een verduisterde, dode geest. Bij wedergeboorte wordt onze geest vernieuwd, komt tot leven! We zullen dan ook veel beproevingen gaan ervaren. We worden geestelijk pas gevoelig als we die beproevingen hebben doorstaan. Als we die onszelf willen besparen zullen we niet groeien in geloof. 

Markus 8:35-36 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. 36. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

De geest waarin God woont, maakt een mens gevoelig om te onderscheiden of de mensen waarmee je te maken hebt eerlijk zijn, of ze de waarheid liefhebben of dat ze de bedoeling hebben je te manipuleren en jou ondergeschikt aan hun wil te maken. Of ze aan de kant van satan staan of aan de kant van God. Het maakt vooral dat je Gods Woord beter gaat begrijpen en liefhebben. Dat je gaat onderscheiden wat heilig en wat onheilig is, wat rein en wat onrein is, wat geestelijk is en wat vleselijk is.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ZIEL EN GEEST, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Indertijd heb ik de Pastorale Cursus van Aad van de Sande gevolgd. Daarbij gebruikten we het schema wat ik heb bewaard en wat het allemaal wat duidelijker maakte. 

1 Korinthe 6:17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

Ida