To translate this website in different languages click here.

De eerste liefde

"Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt" (Openbaring 2:4)

In de vervangingstheologie betrekt men alle zegen voor Israël op de kerk en doet men alsof JHWH een nieuw verbond is aangegaan met de kerk en dat de kerk voor Israël in de plaats is gekomen. Dan ga je wel heel zelfgericht de Bijbel lezen en dat geeft geen licht maar steeds meer duisternis in ons denken en doen. 

Theologisch kan men heel veel wegredeneren heb ik gemerkt. Dat deden de Schriftgeleerden en farizeeën in Jezus' dagen ook, maar hun Messias Yeshua herkenden ze niet en we weten van hun haat tegen de Man van smarten. Ze waren liefdeloos geworden en ik zie ook heel veel liefdeloosheid en zelfgerichtheid om ons heen. 

Jezus zegt dan ook herhaaldelijk tegen de gemeenten: IK heb tegen u dat u de eerste liefde hebt verlaten. We zien steeds meer Joodse wijsheden de woorden van Yeshua vervangen, want velen zijn op zoek naar wijsheid, maar zoeken Zijn Koninkrijk niet. We hebben vele instituten voor wijsbegeerte, maar in Gods ogen is het dwaasheid als men de eerste liefde niet kent.

Heel veel humanistische liefde is in de kerk doorgedrongen en dat wordt ook snel verlaten als je zelf niet het middelpunt van de liefde bent. Het is egocentrisch en het heeft niet met dienen te maken. Men heeft elkaars eer nodig en daar zegt Yeshua/Jezus het volgende over:

Johannes 5: 41-47

41 Eer van mensen behoef Ik niet. zegt Jezus 42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.

43 IK BEN GEKOMEN IN DE NAAM MIJNS VADERS EN GIJ NEEMT MIJ NIET AAN; INDIEN EEN ANDER KOMT IN ZIJN EIGEN NAAM, DIE ZULT GIJ AANNEMEN. 44 HOE KUNT GIJ TOT GELOOF KOMEN, GIJ, DIE EER VAN ELKANDER BEHOEFT EN DE EER, DIE VAN DE ENIGE GOD KOMT, NIET ZOEKT?

45 Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?

De Schriftgeleerden in Jezus' dagen heersten over het volk en satan doet dat helemaal in de eindtijd over de natiën en daarom zei Jezus ook dat ze de duivel tot vader hadden. Doorzien jij en ik deze dingen in onze tijd?

 

Jur