To translate this website in different languages, click here!

Vleierij - Lippendienst

SUGGESTIEF

Een suggestieve vraag bevordert het krijgen van een bepaald antwoord.

Yeshua zegt dat Hij pas wederkomt als de rest van de gelovigen van Israël zal zeggen: Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren. Maar velen zijn mooipraters (woordenkramers zegt de Bijbel) in onze tijd en verkopen een eigen visie. Zo kan het zijn dat ze bijvoorbeeld vinden dat Israël zijn straf heeft gehad. En dat 2/3 van het volk al omgekomen is in de geschiedenis en dat er voor Israël nu de weg open is om hun messias te ontvangen. 

En inderdaad zal Israël een messias ontvangen: de antichrist.  En vele predikers werken hier suggestief aan mee. Satan vraagt alles suggestief en weet jou en mij op het verkeerde been te zetten en geloof te hechten aan satans woorden. Met list en bedrog komt de antichrist aan de macht. Door vleierijen, zegt de Schrift.

Weinig mensen weten dat de zonde van vleierij erg prominent is in het Woord van God. "Vleiende lippen” is een uitdrukking van het corrupte en bedrieglijke hart van de mens. Over de goddelozen
staat geschreven: “Met hun tong vleien zij” (Psalm 5:10). Het is op zijn best een vorm van liegen: “Maar zij vleiden Hem met hun mond en bedrogen Hem met hun tong” (Psalm 78:36).

Het boek Spreuken wijst herhaaldelijk op vleierij. “Een man, die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor diens gangen” (Spreuken 29:5).

Omdat vleiende woorden de trots van de mens voeden, produceert vleierij in ’t algemeen dié trots en zelfverheffing welke God moet aanpakken bij Zijn kinderen. Vleierij kan een tijdje succes kennen, maar uiteindelijk zal haar vies en walgelijk karakter aan het licht komen:

“Die een mens bestraft, zal achterna gunst vinden, meer dan die met de tong vleit” (Spr. 28:23). Daarom de waarschuwing: “vermeng u dan niet met hem, die met zijn lippen verlokt [vleit, KJV]” (Spr. 20:19), en meer dan dat: “een gladde [vleiende, KJV] mond maakt verderving” (Spr. 26:28).

Bovendien lezen we dat vleierij een van de belangrijkste zonden van de laatste dagen zal zijn en een prominente karakteristiek van de afvalligen. Hierover spreekt de twaalfde Psalm profetisch:


“Breng verlossing, HEERE! Want goedertieren mensen zijn er niet, onder de mensen zijn er nog maar weinig trouw. Leugen spreekt men, een ieder tegen zijn naaste, met vleiende lippen en dubbelhartig spreekt men. Laat de HEERE alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak” (Psalm 12:1-3).

Hoe juist sprak Elihu tot Job toen hij zei: “Och, dat ik … voor de mens geen toenamen [vleiende titels, KJV] gebruik!” (Job 32:21). De komende “Mens der Zonde” zal vooreerst vleierij gebruiken, en zoals Antiochus Epiphanes ontvangt hij het koningschap door vleierijen - zie Daniël 11:21

Maar uiteindelijk zal alle vleierij door de Heer bestraft worden, want er staat geschreven: “de HEERE zal alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak” (Psalm 12:3).

Vleiende lippen zijn Satans meest subtiele vergif.

 

Zoals de Here Jezus indertijd God openbaarde op aarde, terwijl de Vader Zelf in de hemel was en bleef, zo zal de antichrist de vertegenwoordiger van de duivel op aarde zijn. Hij zal echter niet de duivel zelf zijn. De duivel blijft bij de geestelijke wereld horen.

De antichrist zal de grote tegenstander zijn van de Here Jezus. Terwijl Israël en de gemeente uitkijken naar de komst van de Messias, zal er een valse messias komen, die zal doen alsof hij de messias is. Hij zal echter een bedrieger zijn. Hij zal velen verleiden.

MAAR DE SCHRIFT ZEGT: ...........zo sprak Yeshua tot de duivel en satan kon niks tegen Hem beginnen. Dat is de geestelijke wapenrusting. De Heilige Geest zal ons daarbij leiden in de waarheid en de duisternis ontmaskeren.

Maar velen zijn vervreemd van de Schrift en putten uit de verkeerde bron. Dit is zowel politiek als religieus gezien. Religie en politiek gaan in de eindtijd samen. De Bijbel noemt dat de hoer op het beest.

Dat aan Zijn Naam niet meer gedacht worde is de opzet!!

Satan wilde zelf God zijn en dat een ieder hem zal aanbidden.

We zien in onze tijd dat de regels daarvoor steeds meer aangescherpt worden en Gods geboden verdwijnen in het Rijk van satan. Velen worden gevangen door het suggestieve en de angst. En worden gevangen in het rijk der duisternis en werken mee aan het rijk van Babel. Dat is een goddeloos rijk van de duisternis.

Satan misbruikt de Schrift ....
Het zijn vaak mensen die satan aan het evangelie laat verdienen en van een of andere organisatie directeur zijn. En ook een eigen PR in stand houden door vele artikelen, boeken en door gevraagd te worden om te spreken. Velen volgen deze mensen blindelings omdat men zich laat leiden door het suggestieve, zoals Eva zich liet verleiden en later bemerkte dat ze beiden naakt waren.

Als je met 'christenen' in gesprek komt dan merk je al snel wie of wat centraal bij hen staat. Vaak verwijst men naar leiders, boeken, een leer, maar niet naar Christus als onze Heiland en Leraar. Ze praten vaak de ander na en zijn in de ban van hun leider, leer, doctrine of zit boordevol eigen wijsheid. Er is veel negatief eenrichtingsverkeer in het christendom en ons kent ons. De groep tot norm.

Maar we moeten één zijn in Hem en dat is nog niet zo vanzelfsprekend blijkt in de praktijk. Satan is er altijd als de kippen bij om verdeeldheid te zaaien en te zorgen dat vooral de Bijbel een gesloten Boek blijft of dat het suggestief wordt verklaard.
En zo houdt satan de regie in handen.

Door het suggestieve van satan was de bedekking/bescherming van God bij Adam en Eva geweken. Ze waren satans slaven geworden. Dat is wat anders dan een knecht van JHWH. In onze tijd zullen velen ook gaan ontdekken dat ze naakt zullen staan, omdat ze de bedekking van Christus door eigen bladeren vervangen en eigen leraars om zich heen hebben verzameld. Leraars van het suggestieve en de duisternis.

Niks nieuws onder de zon...
Paulus zegt tegen de jonge Timotheüs:
2 Timotheüs 4:3-5 Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. ( Corona, zoals het politiek gebracht wordt is ook een satanische verzinsel) Maar jij moet helder blijven denken, Timoteüs, wát er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort.

Mattheüs 7:21-23 Niet een ieder die tot mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen ingaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen in die dag tot mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en door uw naam boze geesten uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik openlijk tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, werkers van de wetteloosheid!

Johannes 16:32-33 Let op, nu is het moment gekomen dat jullie uit elkaar gejaagd zullen worden. Jullie zullen allemaal naar huis vluchten. Mij zullen jullie in de steek laten. En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen."

Yeshua bemoedigt jou en mij in het Hogepriesterlijk gebed:

Johannes 17
Nadat Jezus dit had gezegd, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: "Vader, nu is het tijd. Wilt U nu laten zien hoe machtig de Zoon is. Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig U bent. U heeft Hem de macht gegeven om het eeuwige leven te geven aan iedereen die U Hem heeft gegeven. Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd. Ik heb op aarde laten zien hoe machtig U bent.

Zo heb Ik de taak gedaan die U Mij had gegeven. Vader, wilt U Mij nu dezelfde eer en macht geven die Ik bij U had toen de wereld nog niet bestond.

Aan de mensen die U Mij heeft gegeven, heb Ik laten zien wie U bent. Ze waren van U en U heeft hen aan Mij gegeven. Ze hebben uw woorden geloofd. Nu weten zij dat alles wat U aan Mij heeft gegeven, van U komt. Want Ik heb hun alles verteld wat U Mij heeft gezegd. En ze hebben mijn woorden geloofd. Ze hebben geloofd dat Ik bij U vandaan ben gekomen en dat U Mij heeft gestuurd.

Ik bid voor hen. Maar Ik bid niet voor de mensen die Mij niet geloven. Ik bid voor hen die U Mij heeft gegeven, want ze zijn van U. Alles wat van Mij is, is van U. En alles wat van U is, is van Mij. En in hen is te zien hoe machtig Ik ben.

Ik ga weg uit de wereld en kom naar U toe. Maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen met de macht die U aan Mij heeft gegeven. Dan zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn met elkaar.

Zolang Ik bij hen was, beschermde Ik hen met de macht die U Mij heeft gegeven. En Ik heb ervoor gezorgd dat niemand van hen verloren is gegaan. Behalve die ene die zich door de duivel liet opstoken. Zo gebeurt wat er in de Boeken staat.

Maar nu kom Ik naar U toe en Ik vertel dit aan de mensen in de wereld. Want dan kan Ik hen helemaal vullen met mijn blijdschap. Ik heb hen gezegd wat Ik van U moest zeggen. En de mensen die Mij niet geloven, haten hen. Want ze horen niet bij hen. Ze zijn niet hetzelfde als zij. Net zoals Ik niet hoor bij de mensen die niet geloven en Ik niet ben als zij.

Ik vraag U niet dat U hen uit de wereld weghaalt. Maar Ik vraag U dat U hen goed zal beschermen tegen de duivel.

Zij zijn niet zoals de mensen die Mij niet geloven. Net zoals Ik niet ben als die mensen.
Laat hen door uw waarheid bij U horen. Want uw woord is de waarheid.

Ik stuur hen de wereld in, net zoals U Mij de wereld in heeft gestuurd.
Ik hoor bij hen, zodat zij ook bij U zullen horen door uw waarheid.
En Ik bid U niet alleen voor déze mannen. Maar Ik bid U ook voor de mensen die in Mij zullen geloven door wat deze mannen hun zullen vertellen.
Zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn. En net zoals U en Ik één zijn, Vader, zo zullen zij één zijn met Ons. Zo zullen de mensen geloven dat U Mij heeft gestuurd.

Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn. Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.

Vader, U heeft hen aan Mij gegeven. Ik wil dat zij zijn waar Ik ben. Want dan zullen zij de hemelse macht en majesteit zien die U aan Mij heeft gegeven. U hield al van Mij voordat de wereld bestond.

Rechtvaardige Vader, de mensen die Mij niet geloven, kennen U niet. Maar Ik ken U. En deze mannen hebben begrepen dat U Mij heeft gestuurd.
Ik heb hun laten zien wie U bent. En Ik zal U nog verder bekend maken. Zo zal dezelfde grote liefde die U voor Mij heeft, ook in hen zijn. En Ik zal één met hen zijn."

 

Jur