English & other languages: click here!

Toch niet terug naar slavernij?

Galaten 4:1-11 Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; 2. maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. 3. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5. om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. 8. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn; 9. en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? 10. U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. 11. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.

Wij gelovigen zijn rijke erfgenamen. Door Christus delen we in Gods heil en zijn we bevrijd van de krampachtige wetsbetrachting, die de dreiging met de straf niet wegneemt. De NWO voert wetten in die ons allen een zwaar juk van slavernij opleggen. Door censuur word je eerst monddood gemaakt. De antichrist komt door vleierijen aan de macht

Leef je niet uit die rijkdom van Christus en val je terug op die toestand van onmacht en onmondigheid door mensen te volgen die niet het zuivere Evangelie brengen, dan keer je weer terug naar die slavernij.

2 Petrus 2:19 Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.

Dat is even absurd als wanneer een vrije zoon slaaf wordt. Dwaas toch?!

Toch is dat het geval met iedereen die blijk geeft de HEERE niet echt te kennen in het diepst van Zijn wezen: in Zijn liefde en genade.

1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Je kent God niet echt wanneer je andere idealen nastreeft en heil verwacht van andere machten. In wezen is dat afgoderij (Gal. 4:8) Paulus noemt dat ‘onderworpen zijn aan de wereldgeesten’ (Gal.4:3; Gal. 4:9). En terecht, want de geest en gezindheid van deze in zonde gevallen wereld is dat de mens zichzelf moet redden en ontwikkelen.

De Joden die hun heil zelf trachtten te verdienen door het onderhouden van de wet, zijn te vergelijken met slaven, mensen die door allerlei bepalingen gebonden zijn (Gal. 4:10). Het onbekeerde leven is een arm bestaan (Gal. 4:9b), een krampachtig streven zonder ooit het doel te bereiken en waarbij je dus nooit bevredigd wordt. Daartegenover zijn wij, door Christus bevrijde mensen, vrije en mondige zonen en dochters van God (Gal. 4:5),

Christus’ gaven voor een waardig leven

Efeze 4:11-16 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12. om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13. totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14. opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15. maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

In de Bijbel heeft elke gelovige bepaalde gaven gekregen van Christus voor een waardig leven.  De belangrijkste gave is de Geest: 

Lukas 24:49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.
Zodat we zelfstandig onze weg achter Yeshua/Jezus mogen kiezen, door de liefde van de Vader gedrongen. God mogen we ‘Abba’ noemen (Gal.4:6), dat zoiets betekent als ons woord ‘papa’. Zó vertrouwelijk mogen we met God omgaan, zó mondig zijn wij. Is dat niet een blij en ruim leven?!

Het recht van zonen en dochters is dat Christus voor ons de wet heeft vervuld en ons bevrijdde (Gal. 4:4-5). Het is ook het erfrecht, dat door Zijn dood in werking trad (Gal. 4:7), zodat wij -ook genade!-  verlangend mogen uitzien naar de totale heerlijkheid als de kroon op al Gods genadegaven.

Het nieuwe verbond verzegeld met Christus’ bloed

Hebreeën 9:15-17 - CHRISTUS BLOED IS NOODZAKELIJK!

Zonder Christus’ dood zou er geen ‘testament’ of verbond geweest kunnen zijn, Heb.9:16, en had Hij geen Middelaar kunnen worden, die optreedt tussen een heilige God en schuldige zondaars, opdat ze verzoend zouden worden Heb. 9:5a.

Hebreeën 9:15-17 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. 16. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. 17. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft.

1 Petrus 1:3-5            -             1 Petrus 1:1-5 Bemoedigd in het lijden            -              1 Petrus 1:1-4  Een basis voor moed.

1 Petrus 1:3-5 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4. tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

De vreemdelingen in de verstrooiing waren gelovige Joden, verspreid over allerlei Romeinse provincies in Klein-Azië. Hun geestelijke rijkdom verschafte een basis voor moed temidden van zware vervolging door mede-Joden.

Deze rijkdom omvatte hun uitverkiezing, 1 Petrus 1:2; hun heiliging door de Heilige Geest, 2; hun wedergeboorte, 1 Petrus 1:3; en hun toekomstige verheerlijking en erfenis, 1 Petrus 1:3-4.

1 Petrus 1:5. De huidige status van hen die lijden. Ze werden ‘door de kracht van God bewaard’ en zo beveiligd alsof ze bezet waren door een militair garnizoen.
Wij gelovigen zijn door Christus bevrijd van de slaafse wetsbetrachting en van de straf. Door genade mogen we de Vader kennen en erven we de zaligheid.

 

Het gevaar van gemeenschap in een wereld zonder God

1 Johannes 2:15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

1 Johannes 2:15a. Het gevaar waarvoor gewaarschuwd wordt. De waarschuwing is verpakt in een tweeledig gebod:

1. ‘verlies uw hart niet aan de wereld/heb de wereld niet lief’, waarbij de wereld het systeem is waaronder de satan de mensheid heeft georganiseerd die zich tegen Goddelijke principes heeft gericht

2. ‘of aan de dingen in deze wereld’, zoals werelds genot.

 

Jur