English: click here!

Het merkteken van het beest

We leven in de tijd van het vierde rijk zoals aan Daniël werd geopenbaard bij de uitleg van het beeld van Nebukadnezar en in het visioen van de vier dieren. Dit is het rijk waaruit de antichrist voortkomt, waarvan de kenmerken duidelijk herkenbaar zijn beschreven.

 

Het ‘vierde rijk is’, volgens het beeld in de droom van Nebukadnezar een rijk van twee ijzeren benen. Het gebruik van de aanwijzing “ijzer” houdt in dat we te maken hebben met een zeer hardvochtig en meedogenloos rijk. 

Het is het herstelde Romeinse rijk, dat bestaat uit twee delen (twee benen). In het visioen van Daniël is het ‘vierde rijk’ een verschrikkelijk monster, dat een summum is van al het kwaad uit de voorgaande rijken.  Wij moeten met betrekking tot de antichrist onze focus niet uitsluitend op Europa richten, want het Romeinse rijk is de vervanging van het oude Griekse rijk. In het jaar 395 werd het Romeinse Rijk officieel gesplitst in een oostelijk deel, waarvan de hoofdstad Byzantium is, en een westelijk deel dat Europa is. Byzantium (Constantinopel) ligt in het huidige Turkije en heet tegenwoordig Istanbul. Deze stad, gelegen aan de Bosporus, vormt de verbindingsschakel tussen het oostelijk en westelijk deel van het Romeinse Rijk.

Als we teruggaan naar het “beeld van Nebukadnezar” zouden we de tien tenen als volgt kunnen indelen:
De linkervoet, het oostelijke Romeinse rijk: Griekenland, Turkije, Syrië, Israël en Egypte. Ook Iran zou één van de vijf tenen kunnen zijn.  De vijf tenen van de rechtervoet zouden Europese heersers zijn uit de overwegend door het Vaticaan overheerste landen.

 

Om een meerderheid voor de wereldheerschappij te bereiken maakt satan gebruik maken van religie. Al in 1990 merkte J.J. van Baaren op dat de ontwikkeling binnen de kerken geheel volgens satans strategie verloopt. Hij schreef:

“Maar er is slechts één probleem dat die vereniging belemmert: Jezus van Nazaret, Die benadrukt dat Hij de enige waarheid is. Men is erg druk bezig Jezus uit te schakelen. Zowel de leiders van de rooms-katholieke kerk als die van sommige protestantse kerken hebben in de laatste jaren in kerken diensten gehouden waarbij zij vertegenwoordigers van de islam, het boeddhisme en andere heidense religies betrokken, waarin zij allen baden tot één God, met uitschakeling van Jezus, de Zoon van God. Vooral de paus, die het beeld van Maria benadrukt, ging hen hierin voor. Er zijn in de westerse wereld vandaag duizenden mensen die onverschillig staan tegenover of bezwaren hebben tegen de verklaring die Jezus gaf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ De geest van de antichrist moedigt die weerstand aan.”

 

De houding van deze kerken is mede schuldig aan “de grote afval” die geprofeteerd is voor de eindtijd. Er is geen duidelijk signaal gegeven door de wachters.

 

Er kwamen predikers die met Gods Woord op hun lippen welvaart, succes en gezondheid beloofden als hun gehoor de Jezus zouden volgen zoals zij die voorspiegelden. Ze begrepen wat mensen graag willen horen en het leverde hen ook nog rijkdom op. Ze verzuimden echter de boodschap van strijd te benadrukken, waarvan Yeshua zei:

Lukas 13:24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen,

 

En hoe vaak hebben wij als ouders gezwegen tegenover onze kinderen, om de vrede in huis te bewaren? We hebben als christenheid gefaald…… 

We kunnen niet anders constateren dat deze tendens, die door enkelingen al decennia terug werd opgemerkt,  zich heeft voortgezet tot in onze tijd, waarbij vooral het humanistische denkbeeld “begrip hebben voor elkaar” de rode draad vormt. Maar God heeft geen enkel begrip voor dwaalleer en zal de kerkleiders ter verantwoording roepen en straffen.

Satan kan deze ontwikkeling binnen de kerken heel goed gebruiken totdat die éénheid er komt en dan zal hij zelf en zijn beeld het voorwerp van aanbidding zijn. Alle andere vormen van aanbidding zal hij niet tolereren en daarop de doodstraf eisen.

Openbaring 13:15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Ook dat werd “in het klein” in het boek Daniël uitgebeeld, toen de collega politici van Daniël uit naam van Koning Darius de Meder een wet uitvaardigden met de volgende tekst:

Daniël 6:8. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen.

We weten dat Daniël ook metterdaad in de leeuwenkuil werd geworpen om gedood te worden. In het visioen van de vier dieren in Daniël 7 staat de leeuw symbool voor Babel. Dit is een voorbeeld van de grote verdrukking die over deze wereld gaat en zal gaan, totdat de maat van de zonde vol is.

Het is het beeld van “de hoer op het beest”: de kerk die, gedragen door het beest van de politiek, de ware gelovigen vervolgt. Het voert oorlog tegen het Lam en tegen hen die het Lam volgen. De hoer en het beest werken samen onder leiding van satan. Het beest en de hoer op het beest, met de valse profeet, zullen een verbond sluiten met de dood. Maar als de volgelingen van het Lam zijn uitgeschakeld heeft satan de hoer niet meer nodig voor zijn doel.  Zo zal het gaan bij het laatste wereldrijk, dat aan de macht wordt geholpen door deze hoer, dat de tien “horens”/”tenen”/”koningen” op het beest zich tegen haar zullen keren, zodat zij naakt en berooid en verbrand zal worden (Openbaring 17:16). 

In het boek Daniël lezen we de profetie over de eindtijd waarin Antiochus Epifanes als het beeld van de antichrist wordt getekend. Hij was afkomstig uit Syrië, dat deel uitmaakte van het uiteengevallen Griekse Rijk dat later overging in het Romeinse Rijk. Door de omstandigheden gedwongen vestigde hij zich in de omgeving van Jeruzalem.

Daniël 11:45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

 

Dit is het gebied waar hij zich in de tempel zal zetten, maar ook het gebied waar de eindstrijd door Yeshua gestreden wordt en de antichrist tot zijn einde komt. Niet door materieel geweld, maar door de adem van Yeshua, die daarmee de Hem toekomende macht tot Zich neemt.

 

Omdat dit zo duidelijk wordt geprofeteerd in de visioenen van Daniël lijkt het voor de hand liggend dat we de komende gebeurtenissen ook in deze richting moeten zoeken.

Tien horens – 10 tenen

In de droom zag Daniël (Daniël 8) hoe de horen van de geitebok (Griekenland) de beide horens van de ram (Medië en Perzië) afbrak, waarvoor in de plaats daarvan vier kleinere horens kwamen. In Daniël 8:9-11 zag Daniël een kleine horen uit de vier andere horens komen. Over die “kleine hoorn” zijn al veel verklaringen gegeven. De meest aannemelijke daarvan is de uitleg dat deze hoorn verwijst naar niemand minder dan de antichrist. De macht die zich binnen afzienbare tijd zal openbaren.

 

Daniël 8:23 zegt dan: ‘Er zal een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht.’ Die koning is de antichrist, want Daniël liet duidelijk weten dat die profetie niet vervuld zou worden in zijn tijd: er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal. (Daniël 8:26).

 

Daniël 12:9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

 

Komt de antichrist uit Syrië of het Turkse Pergamum?

Openbaring 2:13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

 

Pergamum was een universiteitsstad in de oudheid: een centrum van wetenschap, godsdienst en politiek. Een stad waarin de voedingsbodem voor de hoer op het beest al in een vroeg stadium invloed uitoefende op de in de ogen van intellectuelen hoogstaande Griekse cultuur. Het was duidelijk een stad die de vermenging van goed en kwaad van de boom van satan ten uitvoer bracht.  

De stad ligt ongeveer 26 km van deTurkse kust aan de Egeïsche Zee. Je vindt daar nog ruïnes van het oude Pergamum, met de vele afgodstempels.

Als Openbaring 2: 12-13 meedeelt dat zich daar de “troon van satan” bevindt, dan verwijst dit naar het Grote Altaar van Zeus in Pergamum dat nu is onderbracht in het Pergamum Museum in Berlijn. Het is bekend dat gelovigen in Yeshua, waaronder Antipas – ‘Mijn getrouwe getuige’ op gruwelijke wijze op dit altaar aan de afgoden werden geofferd.  Er was in Pergamum ook een tempel voor de god van de geneeskunst, de de “aesculaap”, met de ons bekende slang als logo.

Als Openbaring 13:2 zegt dat de draak de antichrist zijn kracht, zijn troon en grote macht gaf, zou het dan kunnen zijn dat de antichrist uit of via Pergamum komt?

Al deze dingen vroeg J.J.  van Baaren zich al af in 1990 en sindsdien zien we de brutale antichristelijke macht in de persoon van de Turkse dictator Erdogan steeds meer gestalte krijgen. Hij stelt zich ten doel het oude Ottomaanse rijk te herstellen en Israël daaraan te onderwerpen. Turkije “bezat” eenmaal het land Israël als zijn veroverde grondgebied en vanuit de Islam geldt dat eenmaal aan de Islam toegevoegde grond niet meer in handen van de in hun ogen “ongelovigen” mag vallen. Het bestaan van Israël is een doorn in het oog van Erdogan.

 

De strijd die begon bij Genesis 3:15 ontwikkelt zich in de eindtijd naar een climax. We leven in een geestelijke oorlog, die steeds weer fysiek gestalte kreeg en die zal uitlopen op een immens grote strijd waarbij het bloed zal stromen tot aan de tomen van de paarden.

 

Openbaring 14:20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

 

Er zijn christenen die Gods Woord niet kennen en die blind zijn voor deze feiten. Het zijn de mensen die zogenaamd positief blijven denken en zich vasthouden aan onbijbelse filosofieën. Daarvoor heeft Gods Woord ook een boodschap:

‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. 1 Thessalonicenzen 5:3

 

Zij zullen de vaccinaties van de duisternis en daaraan verbonden het merkteken aanvaarden. Zij laten zich gewillig inpalmen als slaven van de vorst der duisternis: de antichrist.

 

Laten de gelovigen in Yeshua voortdurend verbonden blijven aan Yeshua, zonder Wie zij niets kunnen doen. Zij zullen in grote moeite komen omdat de antichrist wil dat ook zij hun knieën buigen voor hem en voor zijn beeld. Geve God hen de moed en vastberadenheid van Sadrach, Mesach en Abed-Nego:

 

Daniël 3:17-18 Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. EN ZO NIET, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.

 

Ze werden gebonden in het vuur geworpen voordat ze door God gered werden. Ook Daniël kwam in de leeuwenkuil. Er is geen garantie dat ieder uit de nood zal worden gered. Stefanus werd ook niet behoed voor de dood door steniging.

Yeshua bad om het voorbijgaan van de drinkbeker, maar Hij moest hem drinken. Zijn volgelingen zullen ook voor zulke beproevingen komen te staan, maar zij zullen hun zielen voor de eeuwigheid bewaren in de kracht van de Heilige Geest.

Mattheüs 10:28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.


Wie het merkteken aanvaardt zal straf en oordeel ervaren:

Openbaring 16:2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Openbaring 14:9,19  Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Wie trouw blijft aan God en Zijn Woord zal zegen ervaren:

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.


Jur & Ida