English & other languages: click here!

Kanaän


Kanaän was de zoon van Cham, hij was vervloekt door Noach, zijn grootvader (Genesis 9:18 v.v.) Het door de Israëlieten veroverde land is naar hem genoemd. In sommige commentaren wordt vermeld dat de naam 'laag land' betekent vanwege de K, n verband met de stam kn' (buigen). Tegenwoordig wordt de naam afgeleid van kinahhu in spijkerschriftteksten, de aanduiding voor purper, het kostbare product van de syrische kust.  Sommigen identificeren Kanaän met Kronos, bekend uit de Griekse mythologie. De zonen van Cham zijn: Kusj, Mizraïm, Put en Kanaän (Genesis 10:6). 


De zoon van KUSH  was Nimrod en "de eerste machthebber op aarde" (Genesis 10:8) Hij stichtte het eerste koninkrijk en was in de ogen van die tijd 'de enige persoon die over de gehele mensheid heerste'. Hij was daarmee een afbeelding van de antichrist. 

a. Cham : De afstammelingen van Cham zijn de volkeren die Afrika en het Verre Oosten bevolkten.

b. Kush : Blijkbaar is deze familie al vroeg in twee takken verdeeld. Sommigen stichtten Babylon (met name Nimrod ) en anderen stichtten Ethiopië.

c. Mitzraïm : Dit is een andere manier waarop de Bijbel naar Egypte verwijst. In  Arabisch sprekende landen en in Perzië gebruikt men ook nu niet de naam Egypte, maar مصر Mesr (afgeleid van Mitzraïm). 

Put verwijst naar Libië, de regio van Noord-Afrika ten westen van Egypte. 

Kanaän verwijst naar de volkeren die zich oorspronkelijk vestigden in het land dat we tegenwoordig beschouwen als Israël en de omliggende regio's.

Onder de gelovigen is algemeen bekend dat de belofte van het land voor Israël aan Abraham werd gedaan. En wel op meerdere plaatsen: Genesis 15:18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Dit verbond geldt in de lijn van Izaäk en Jakob, 
Maar het land was ook al op een andere wijze voor Israël apart gezet, maar ook dat werd hen door de satan ontfutseld. Maar dat is minder bekend.  Hierdoor kunnen we beter begrijpen dat dit land veroverd moest worden, omdat het ten onrechte in bezit was genomen. 

De bedoeling van dit artikel is om aan te tonen dat het niet aflatende conflict om het grondgebied van Israël al ontstaan is na de zondvloed, toen Noach en zijn zonen de opdracht kregen om de aarde te vervullen (Genesis 9:1). Er werd toen invulling gegeven aan de grenzen van de woongebieden. Zoals we in het boek Jubileën zullen lezen, werd dit door het lot, dat van God is, bepaald  (Jubileeën 10:30). Maar we lezen in die verzen ook dat Kanaän zich daar niet aan stoorde, hoewel hij gewaarschuwd werd.

Zo zien we dat bij dat nieuwe begin, na de zondvloed, de strijd tussen het Zaad van de vrouw en het zaad van de slang (Genesis 3:15) weer volop ontbrandde. God wil Zijn Koninkrijk op aarde vestigen - en dat zal Hij straks ook doen! - maar satan is er als de kippen bij om, in de persoon van Nimrod, het wereldomvattende koninkrijk te stichten, zoals de antichrist dat ook voor ogen staat. Dat God onze Koning wilde zijn blijkt ook duidelijk uit Zijn reactie als het volk Israël voor een aardse koning kiest. 

1 Samuel 8:7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.

1 Samuel 10:19a Maar u hebt heden uw God verworpen, Die u uit al uw ellenden en uw noden verlost heeft, en u hebt tegen Hem gezegd: Stel een koning over ons aan

Er bestaat naast de Bijbel een oud geschrift dat de titel 'Jubileeën' heeft. Die titel houdt verband met de jubeljaren uit de Bijbel. Ik wil beslist niet zeggen dat dit boek dezelfde autoriteit heeft als de Bijbel. Maar ik lees daarin wel iets wat duidelijkheid geeft aan feiten die in de Bijbel staan. In dit boek wordt vermeld dat Kanaän, een zoon van Cham, niet naar het door Noach aangegeven land was gegaan, maar zich vestigde daar waar Israël later een natie werd. Het is ook logisch, omdat Sem de voorvader van Israël en van de Messias is, een status die verband houdt met het grondgebied voor Israël bestemd. Maar de Kanaänieten, die zeer afgodisch waren, vestigden zich daar. Het land werd Kanaän genoemd naar deze zoon van Cham. Het werd hem door zijn vader verweten dat hij in het land ging wonen wat toebedeeld was aan Sem, de voorvader van Israël. Dat geeft meer licht op het feit dat de Kanaänieten uit dit land verdreven moesten worden. God wachtte hiermee tot de maat van de zonden vol was (Genesis 15:16). Maar het onrechtmatig in bezit nemen van grondgebied, toegewezen door profeet Noach, was al een zonde die daaraan ten grondslag lag.
Op de kaart hieronder staan de gebieden waar de zonen van Noach naar toe zijn gegaan. Het is niet helemaal zoals God het bedoeld had, want Kanaän heeft zich hier al in het gebied van Sem gevestigd. 

Genesis 10:32 Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid.

Hieronder de tekst uit Jubileeën geplaatst. 

Jubileeën 10:29-31 En Kanaän zag het land Libanon tot aan de rivier van Egypte, dat het zeer goed was, en hij ging niet naar het land van zijn erfdeel ten westen (dat wil zeggen tot) de zee, en hij woonde in het land van Libanon, oostwaarts en westwaarts van de grens van de Jordaan en van de grens van de zee. En Cham, zijn vader, en Cush en zijn broers Mizraim zeiden tot hem: 'U hebt zich gevestigd in een land dat niet het uwe is en dat ons niet door het lot is toegevallen; doe dat niet; want als u dat doet, zullen u en uw zonen in het land vallen en (worden) vervloekt door opruiing; want door opruiing hebt u zich gevestigd, en door opruiing zullen uw kinderen vallen, en zult u voor altijd worden uitgeroeid.

Woon niet in de woning van Sem; want tot Sem en zijn zonen kwam het door hun lot.

Deuteronomium 32:8 Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten.

Het boek Jubileeën is met deze link te downloaden.

Hoevelen wonen er al ten onrechte in 'de woning - het land - van Sem'? Hoevelen maken er deel uit van de regering en zitten er ten onrechte op andere belangrijke posten? Maar God kent de Zijnen. Hij ziet hun moeiten en hoort hun gebeden. En Hij zal rechtspreken en de bokken van de schapen scheiden. 

Psalm 130:1 Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? 4. Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. 5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. 6. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. 7. Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. 8. Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Ida