English & other languages: click here!

De Achtste Dag

De achtste dag… In de Bijbel is acht een belangrijk getal: de schepping duurt zeven dagen. De tijd die daarna aanbreekt is ‘de achtste dag’: een tijd van voleinding, waarin de schepping verlost zal worden. Acht is daarmee het getal van een nieuw begin, van herschepping, van mogelijkheden die alleen God kan bedenken. Acht is het getal + alles wat daarna komt, d.w.z. eeuwig.  Acht is ook het getal van 'behoud'. Denk maar aan Noach, die met 8 zielen behouden werd uit het verkeerde geslacht. De besnijdenis is op de achtste dag. De eerste 7 dagen is het jongetje onbesneden en treedt pas in het verbond op de 8ste dag. Hij is besneden op de 8ste dag en blijft besneden voor de rest van zijn leven. Ook hier 8 en wat daarna komt

Er zijn veel meer voorbeelden in de Bijbel die naar de achtste dag verwijzen. Na de 7 dagen van inwijding van zowel de priesters als het altaar begint daarna de offerdienst van brand- en dankoffers. Dan staat er in die tekst "de achtste dag en daarna". Dat is in de Bijbel steeds een verwijzing naar de eeuwigheid: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het hemels Jeruzalem dat op aarde neerdaalt: het doel waar God naar toe werkt.  

Een sabbatsjaar sluit een periode van 7 jaar af en een jubeljaar is een jaar waarin de cyclus van 7 keer 7 jaren wordt afgesloten en de telling weer opnieuw begint, Het vijftigste jaar is dan een jubeljaar en meteen het eerste jaar van het volgende millennium. De onbepaalde tijd (eeuwigheid) die volgt op de zeven millennia wordt de achtste dag genoemd.

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

Veel van de profeten, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, spraken over deze nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Johannes krijgt te zien wat er volgt na het laatste oordeel dat in het vorige hoofdstuk wordt beschreven. De hemel (niet Gods woonplaats, maar het uitspansel) en de aarde worden vernieuwd, als het ware gerecycled. Dat beschrijft Jesaja:

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. (Het woord scheppen is net als in Genesis 1: bara בָּרָא Strong 1254)

Psalm 102:26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27. Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen.

2 Petrus 3:12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.

Op de nieuwe aarde is de donkere, dreigende macht, die het gevolg is van de zonde, niet meer aanwezig. Er zijn geen vijandige volken meer, geen ongelovigen.

Alle ellende die door de zonde op aarde was ontstaan is door God verwijderd. Op de nieuwe aarde is geen verdriet en pijn meer.

Er worden 7 zaken genoemd die niet meer aanwezig zullen zijn in de achtste dag oftewel het achtste millennium:

Op die nieuwe aarde komt het Nieuwe Jeruzalem:

Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

In dat mooie, zuivere Nieuwe Jeruzalem zijn alle ware gelovigen aanwezig die niet zichzelf op de eerste plaats stelden maar hun Verlosser Yeshua, de Messias. Ze zijn gelouterd door vuur en beproefd in de strijd. Zij verlangden naar een beter, dat is een hemels vaderland! (Hebr. 11:16) Ze zijn ingelijfd in het overblijfsel van Israël, vanouds “Gods Bruid” en vormen nu dan ook “de Bruid” van Yeshua, prachtig versierd voor haar Man. (Openbaring 19:7).

Ze mogen eeuwig op de nieuwe aarde wonen (Openbaring 21:10-22). Yeshua zal weer helemaal één (Echad) zijn met de Vader. (1 Korinthe 15:28) En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, OPDAT GOD ALLES IN ALLEN ZAL ZIJN.

Yeshua was mens geworden om de mensheid van de zonde te verlossen. (Filippenzen 2:6) Dat is nu vervuld! Nu erkennen alle mensen in liefde en waarheid de almacht, gerechtigheid en barmhartigheid van God en mogen deel uitmaken van die goddelijke eenheid. Dan is de tempel die Ezechiël beschreef voor het Vrederijk ook niet meer nodig.

Wat een genade, wat een blijdschap! Wat een verhoging ten opzichte van de vernederende situatie waarin we ons in deze wereld bevinden. Te mooi om het te kunnen bevatten!

Het Nieuwe Jeruzalem is van God afkomstig, het daalt neer uit de hemel. Het is tegengesteld aan het  beeld van de hoer uit Babylon.en het beest die allebei uit de afgrond komen. (Openbaring 17:1 en Openbaring 13:11)

De mens heeft nog nooit een gemeenschap gekend die niet ontsierd was door zonde. Adam en Eva kenden ook slechts een beperkte gemeenschap. Het heeft niet tot volle ontwikkeling kunnen komen. Wij allen weten dat onze gemeenschap met God en mensen om ons heen altijd tekort schiet.  Hier, in het Nieuwe Jeruzalem, hebben we iets totaal unieks: een zondeloze, zuivere gemeenschap van gerechtigheid, een heilige stad. Onze God, YAHWEH heeft het beloofd en het zal tot stand komen voor wie Hem liefhebben. Hoe…..? Het zal zo goed zijn, want wat God doet is volkomen!

De tijd van verdrukking is in onze tijd bezig tot ontwikkeling te komen. Maar we weten wat ons beloofd is en dat mogen we ons voor ogen houden. Daarom: weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. (1 Kor. 15:58)

Ida