English: click here!

Waarheid: De Geest van de Waarheid

’ Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij U de weg wijzen tot de volle waarheid … ’ zei de Heer tot Zijn discipelen. (Johannes 16:13).

De eerste naam die de Heer geeft aan de ‘Andere’, die tot hen zou komen, is ‘de Trooster’, een persoon, die even ‘waar’ was als Hijzelf. Een andere die ‘Zijn plaats zou innemen’; een ‘Parakleet’, hetgeen meer inhoudt dat het woord ‘Trooster’ weergeeft.

Het is iemand die geroepen is tot verdedigen, ondersteunen, adviseren, helpen, troosten.

Hebben we dit alles nodig? Een trooster in deze wereld van verdriet; Iemand die in staat is ons te verdedigen, te steunen, te adviseren en te helpen? Ik dacht van wel.

Maar er is nog iets: we zijn geneigd te vergeten dat aan de naam ‘Trooster’, door de Heer zelf nog iets werd toegevoegd, iets wat Zijn doel nader omschrijft. Hij zei: ‘Ik zal u een andere Trooster geven … de Geest der waarheid...’ (Joh. 14:16,17)
Wanneer de Trooster komt … de Geest der waarheid … ’( Joh. 15:26 ) ’ … maar wanneer Hij komt, De Geest der waarheid’...(Johannes 16:13)
De naam Trooster zegt ons iets van zijn werk; maar zijn naam ‘Geest der waarheid’, beschrijft zijn wezen. Alles wat Hij doet in en voor de mens als ‘Trooster’, moet Hij daarom doen in overeenstemming met zijn hoedanigheid als ‘de Geest der waarheid’.
Als een gelovige Hem te hulp roept ter verdediging, tot steun, raad, hulp of troost, dan kan Hij dit alleen maar doen als ‘de Geest der waarheid’, d.w.z. in overeenstemming met de waarheid-en niets anders dan de waarheid.
 
Het is goed om de nadruk te leggen op het wezenlijk karakter van de Geest van God, als de Geest der waarheid, nu we leven in een tijd, waarin we geneigd zijn alleen aan Hem te denken als de Geest van kracht, of van liefde.
 
Wat is het voornaamste getuigenis dat iemand vervuld is met de Geest? Sommigen zeggen ‘kracht’, terwijl anderen zeggen ‘liefde’; maar als we de vraag zorgvuldig overwegen-in het licht van Gods Woord dan zullen we zien dat de waarheid staat vóór kracht en zelfs vóór liefde. Alleen wanneer waarheid de dragende faktor is in het leven van een gelovige, kan de kracht en de liefde werkelijk van God zijn. Zowel kracht als liefde kunnen door de boze als ‘de engel des lichts’ worden nagebootst.
 
De goddelijke natuur onderscheidt zich van alle namaak, allereerst door waarheid en dan pas door liefde. Dit geldt zeker voor de Geest van God zelf. Hij is kracht en Hij is liefde, maar allereerst is Hij ‘de Geest der waarheid, uitgaande van de Vader, door de Zoon, in de wereld der mensen.
In Zijn laatste woorden aan de discipelen, vóór Zijn kruis, beschreef de Heer duidelijk wat de Geest der waarheid zou doen, als deze bij en in de mensen zou wonen. Dit kan als volgt samengevat worden:
1. Als de Geest der waarheid doet Hij de gelovigen de waarheid kennen van

(a) de eenheid van Jezus met de Vader-‘Ik ben in mijn Vader’;

(b) de eenheid van de gelovigen met Jezus-‘Gij in Mij’ en

(c) het inwonen van Jezus in de gelovigen-‘Ik in u’. (Joh 14:20 )

2. Zijn deze feiten door Zijn inwoning in de gelovige bevestigd, dan zal de Geest der waarheid (a) de woorden van Jezus verklaren; (Joh. 14:26 ) (b) getuigenis dragen van Jezus; {Joh 15:26 } en (c) de gelovigen ‘de weg wijzen tot de volle waarheid’. (Joh. 16:13)

Niet alleen waarheid omtrent God, maar waarheid met betrekking tot alle dingen, zoals zij gezien worden vanuit het gezichtspunt van God: de toestand der mensen, de verschrikkelijkheid der zonde; de waarheid omtrent de aartsvijand van de Zoon van God -kortom, de waarheid rondom ons en in ons zoals de God der waarheid die ziet.
De mens in zijn verloren toestand is doordrongen met de geest der onwaarheid -dat is de geest van satan-die eens de waarheid kende, maar er niet in bleef. (Joh. 8:44)
 
Wij denken gewoonlijk aan een ‘leugen’ als aan het uitspreken van een onwaarheid, zonder ten volle begrepen te hebben dat de natuur van satan de belichaming van onwaarheid is. Zo is de natuur van Jezus: ‘waarheid’, dus niet alleen Zijn daden en woorden.
 
Dit maakte de Heer duidelijk in zijn woorden tot de Farizeeërs, toen Hij van satan zei: ‘Er is in hem geen waarheid’; daarom: ‘Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen’.
 
Als de gehele wereld onder invloed ligt van de boze, dan ademt de hele wereld om zo te zeggen de lucht in van onware denkbeelden over alles rondom ons en vooral over onszelf.
‘Wat is waarheid?’ vroeg Pilatus en ‘Wat is waarheid’ roept men overal, verblind als men is door het gevallen leven van Adam, vergiftigd door de vijand van God, zoals hij het verstand verblindt van hen die de waarheid van God niet geloven.
Bijgevolg is de wereld vol van mensen die onwaarheden omtrent God geloven, omtrent henzelf en satan; zelfs geloven zij dat onwaarheid waarheid is, door de subtiele verblinding door de vijand.
Zo komt in deze wereld, die gehuld is in een mist van onwaarachtigheid, de Geest van God als: ‘de Geest der waarheid’ om de waarheid te openbaren en getuigenis te dragen van de waarheid, die we in zijn breedste betekenis mogen omschrijven als: ‘de dingen zien zoals God ze ziet’, want dat alleen is waarheid.

De Waarheid maakt vrij....

Hoe onwetend de mensen-zelfs gelovigen-kunnen zijn omtrent de waarheid, zullen we zien uit het gesprek dat Jezus had met de Farizeeërs. ‘Gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken’, zegt Hij, die de Waarheid IS. Hoe verstrikt zij waren in onwaarheid, in weerwil van hun kennis der Schriften, werd duidelijk in hun snelle reaktie: ‘wij zijn nooit slaaf van iemand geweest’. Het antwoord van de Heer was: ‘Hij die de zonden doet is een slaaf van de zonde’; want Hij kende hun geestelijke gesteldheid en Hij wist wat zonde was. Deze religieuze mensen leefden en handelden dag aan dag, gelovend in een leugen. Zij dachten dat zij rechtvaardig waren en nooit gebonden waren geweest; toch waren zij al die tijd ‘slaven van de zonden’.

Hoe nodig was het dat zij die waarheid leerden kennen, want alleen de waarheid zou hen kunnen vrijmaken.

Het is voor ons van het hoogste belang, dat we de waarheid leren kennen, zoals die door de Heilige Geest wordt geopenbaard. Hij alleen kan ons leiden in alle waarheid; en Hij kan dit alleen doen als we elke dag en elk uur diep beseffen hoezeer wij Hem daarin nodig hebben, in de wetenschap dat het gevallen leven van Adam zo vergiftigd is door de geest der leugen dat het geen waarheid meer in zich heeft; en dat ‘waarheid’, zoals God die bedoelt, alleen tot ons kan komen met en door de Geest der waarheid.

We moeten elk moment geleid worden in Waarheid, of we zullen verdwaald raken op zijwegen die wel recht lijken, maar ons van de waarheid van God afleiden. Het duidelijkste bewijs dat de Geest van God bezit genomen heeft van een gelovige en hem vervuld heeft, is de inwoning van de Heilige Geest als de Geest der waarheid, die hem

(1) de waarheid doet liefhebben;

(2) naar de waarheid doet verlangen;

(3) de waarheid doet zoeken;

(4) de waarheid doet gehoorzamen;

(5) doet getuigen van de waarheid en

(6) doet lijden voor de waarheid, omdat het hem onmogelijk is te handelen in tegenstelling tot de waarheid, die zijn innerlijk wezen verlicht en van hem bezit heeft genomen.

‘Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid … ’, zegt de Heer, ’ … zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid’. Dat Hij zich openbaart in met de Geest vervulde gelovigen als de Geest der waarheid, wordt onderstreept door het eerste voorval in de Schrift, waar de Geest bedroefd werd. Het betrof niet een zondigen tegen de Geest der liefde, maar tegen de ‘Geest der waarheid’.

Dat het wandelen in waarheid de bijzondere voorwaarde was voor de ongestoorde aanwezigheid van de Geest van God in het midden van de gelovigen, blijkt uit het scherpe oordeel van de Geest der waarheid door Petrus over Ananias en Sapphira. Petrus offerde de waarheid niet op voor liefde, in de ijdele verwachting dat de ‘eenheid’ van de gemeenschap bewaard zou kunnen worden; maar liefde wordt juist bewaard door het scherp hanteren van de waarheid.

De zonde kon niet bedekt of gebagatelliseerd worden, hoewel het eigenlijk niet meer dan een verbergen van de waarheid was door het wekken van een valse indruk. Ananias hield alleen maar ‘een deel voor zichzelf' van de prijs van zijn land, en deed alsof hij alles gaf. We vinden geen bewijs dat hij een leugen uitsprak; hij deed zich voor als iets wat hij niet was. Het was zijn vrouw die de onwaarheid brutaal uitsprak. Maar de Geest der waarheid in Petrus legde de waarheid bloot met mes-scherpe juistheid, en het waren duidelijke en harde woorden die de daad beschreven, zoals die was in de ogen van de God der waarheid.

Jezus had eens duidelijk tot Petrus gezegd: ‘Ga achter Mij satan’, want Hij zag de bron van Petrus’ woorden. Zo ontmaskerde Petrus nu de satan als de vader der leugen, door tot Ananias te zeggen: ‘Waarom heeft satan uw hart vervuld om den Heiligen Geest te bedriegen?’.

Dit relaas omtrent Ananias toont dat de Geest der waarheid de eerste toetssteen vormt van zuiverheid en kracht van de Geest die de mens beheerst. Dat is de ‘de kracht van Pinksteren’, die Gods kerk nodig heeft. Dit duidelijke zicht op de waarheid omtrent zichzelf, de toestand der mensen, het werk van satan en de heiligheid van God.

De duidelijke, scherpe kracht waarmee wordt afgerekend met alles wat in tegenstelling tot de waarheid staat, is het kenmerk dat de Geest der waarheid de gelovigen beheerst en leidt in Zijn volste kracht.

Het was de Geest der waarheid, die mede getuigende met de waarheid omtrent de dood en opstanding van de Here Jezus, die de apostelen in staat stelde vrijmoedig de waarheid te verkondigen aan het volk te Jerusalem, wetend dat God getuigenis zou geven van Zijn Zoon.

Het was de Geest der waarheid die hen gebruikte om hen ervan te doordringen dat zij de Christus van God gedood hadden.

‘Het Koninkrijk van God is niet in woorden, maar in kracht’, schreef de apostel Paulus aan de Korinthiërs; NIET in praten maar in uitwerking. ‘En Hij … de Geest der waarheid zal de wereld overtuigen … ’. Dit is de nood van de kerk in deze tijd …..overtuiging van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel … om te tonen wat zonde is, wat zonde is in Gods oog. Het is zeer nodig dat de Geest der waarheid zo kan wonen in elke gelovige dat Hij deze voortdurend kan leiden ‘in alle waarheid’ betreffende de dingen rondom hem en in hem, zoals zij in Gods oog zijn, opdat deze gelovige te allen tijde en overal een getrouw getuige is ‘tot de waarheid’.

Zo was het in het leven van Paulus. Waren het ‘valse broeders’, die waren binnengeslopen?  'Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzijgegaan, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven.'(Galaten 2:5) schreef hij aan de Galaten.

Was deze steunpilaar der gemeente juist toen hij schreef: ‘Ik heb mij openlijk tegen hem (Kefas) verzet’; want hij en de anderen die door zijn houding meegesleept werden, ‘bewandelden niet de rechte weg overeenkomstig de waarheid van het evangelie’. {Galaten 2:14}

Paulus wist dat het de zuiverste vorm van liefde is, de waarheid te vertellen voor de redding van zielen, evenals hij deed bij de Galaten, hoewel hij het risico liep dat zij, die eens bereid waren hun ogen ‘uit te rukken’ en hem te geven zo dit mogelijk ware, hem nu als ‘een vijand’ zouden zien, omdat hij hen de ‘waarheid’ gezegd had.

Het is duidelijk dat de Goddelijke natuur eerst is: ‘Waarheid’ en dan ‘liefde’ en dat de Goddelijke natuur in de gelovige, als deze daaraan deel krijgt, door het inkomen, de inwoning van en de vervulling met de Heilige Geest, dezelfde eigenschappen draagt.

Gods Geest, de Geest der waarheid, maakt inwoning in de geest der gelovigen. Als de Heilige Geest beslag legt op de gelovige, zal deze hierdoor hetzelfde heldere inzicht kunnen hebben in wat ‘waarheid’ is, dezelfde onzelfzuchtige gehoorzaamheid van de Geest der waarheid, ‘ons aan de waarheid houdend in liefde’, als Paulus aan de Efeziërs schrijft. (Efeze 4:15)

En hierdoor ook, door de Geest der waarheid geleid, dezelfde Geest der waarheid in anderen herkennen. Waarheid erkent waarheid in anderen ’ Zicht op waarheid’ in de zin van aspecten van de geopenbaarde dingen van God-moge variëren naar jaren en groei van gelovigen, maar de Geest der waarheid in een gelovige kan niet anders dan de Geest der waarheid herkennen en zich daarmee één verklaren.

 

Waarheid wordt herkend als Waarheid.

Waarheid is altijd en overal waarheid, en heeft kracht van overtuiging voor allen die de Geest der waarheid kennen. Het is dit feit dat de apostel Johannes beschrijft in woorden die ‘sterk’ lijken te zijn, maar toch redelijk blijken in het licht van de inwoning van de Geest der waarheid, die hij zo volkomen kende.

‘Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons’; dat wil zeggen: Ieder die God kent, zal in staat zijn God in ons te herkennen, en ook de waarheid te herkennen. ‘Wie niet van God is, weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden wij de geest der waarheid van de geest der dwaling’ (1 Johannes 4:6 Will. vert. )

Hier vinden we een dieper herkenningsvermogen om waarheid en dwaling te onderscheiden, dan reeds gegeven is in 1 Joh. 4:2, waar getoond wordt hoe wij de geesten kunnen onderscheiden. Johannes schijnt hier te zeggen: Wij kennen de Geest der waarheid in anderen door de Geest der waarheid, Die in ons is, die de waarheid, waar die ook is, onmiddellijk herkent. En dat is juist.

Christus kan niet gedeeld worden. Evenmin kan de Geest der waarheid in de ene gelovige tegelijkertijd tegengesteld zijn aan de Geest der waarheid in een ander. De Heer Zelf sprak hierover aldus: ‘Een ieder die uit de waarheid is, hoor Mijn stem’.

Waarheid is waarheid, en waarheid zal alle tegenstand overwinnen. Het zal erkenning afdwingen door het getuigenis van de Geest der waarheid. ‘Door openlijke verkondiging van de waarheid zijn we voor Gods oog onze eigen aanbeveling bij ieder menselijk geweten’. (2 Korinthe 4:2 Petr. Can. vert.) schreef de apostel. Iemands geweten onderkent de waarheid. Dit behoeft geen bewijs, verdediging of bescherming. Het behoeft slechts getuigenis-God zal de rest doen!

Laat de Geest der waarheid ons dan leiden in alle waarheid, doordat Hij ons waarheid openbaart; en door ons verlangen naar waarheid, door onze gehoorzaamheid aan de waarheid, door ons wandelen in de waarheid en ons spreken van de waarheid-totdat de Geest der waarheid zo door ons ademt dat Hij anderen van de waarheid kan overtuigen-en aan hen, die het Licht der waarheid zoeken, deze kan openbaren.

Jur