English & other languages, click here!

Heiliging

Wat de Bijbel leert over heiliging.....

Het begrip heiliging werd meestal helemaal verkeerd begrepen en misbruikt. Heiliging betekent apart gezet worden om God te aanbidden en te dienen, zoals geleerd in de Schriften. Het gaat om drie aspecten:

verleden, heden en toekomst.

VERLEDEN

Hoe het verleden van de gelovige voor zijn heiliging er uit zag maakt niet uit. Of je nu jong was of oud, onhebbelijk of juist heel fijngevoelig. 

Vertaling Basisbijbel

1 Korinthe 1:2 We schrijven deze brief aan de gemeente van God in Korinte. Dankzij Jezus Christus horen jullie bij God. Want God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen, samen met alle andere mensen die in andere plaatsen de Heer Jezus Christus aanbidden. Hij is hún Heer en ónze Heer.

 

1 Korinthe 1:30 Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan Hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij Hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door Hem horen we nu bij God. (Basisvertaling – het word Heilig is vervangen, maar het is goed om de basisbegrippen vast te houden)

Statenvertaling

1 Corinthiërs 1:2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

 

 

1 Corinthiërs 1:30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing.

 

Evenwichtig, beheerst, niet te scheiden van de rechtvaardiging, en uitsluitend het resultaat van onze éénwording met Christus.

Zoals God ons ziet in Christus! 

Filippenzen 1:1-6 Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en dienaars; genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend, wegens uw gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot nu toe; in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus.

HEDEN  

Onze ervaring bepaalt onze keuzes en ons handelen. Dit is afhankelijk van hoe we Christus hebben leren kennen en vertrouwen. Dat is onze positie in Christus. 

Romeinen 6:1-11 Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

Of weet u niet, dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.

Want als wij met hem één (echad) geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding; daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood heerst niet meer over Hem.

Want wat Hij is gestorven, is Hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven, maar wat Hij leeft, leeft Hij voor God.Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus.

Of je vooruit gaat, verandert en dus groeit in heiliging is afhankelijk van de overgave aan de wil van God (Rom. 6:13) en het zich onderwerpen aan Gods Woord (Romeinen 12:2).

Romeinen 6:13 Laat je niet langer door het kwaad gebruiken voor het doen van slechte dingen. Maar laat je door God gebruiken voor het doen van goede dingen, als mensen die eerst dood waren, maar die nu levend zijn.

Romeinen 12:2 Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. 

Het is te zien aan ons gedrag:  

1 Thessalonicen 2:13 En daarom ook danken wij God onophoudelijk, dat u, toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft.

DE TOEKOMST

Aan het eind: Wanneer wij de Here zien en zullen we worden gemaakt als Hij – zonder zonde, zonder ziekte, zonder dood

(1 Corinthe 4; 15:54; 1 Johannes 3:2).

1 Corinthiërs 4:1-5 Wij zijn dienaren van Christus. Wij moeten Gods plannen bekendmaken. Dat is de taak die Hij ons heeft toevertrouwd.

Een dienaar moet betrouwbaar zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Nu is het zo, dat het mij helemaal niet uitmaakt hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Het maakt mij zelfs niet uit hoe ík mijzelf beoordeel. Ik ben mij zelf niet bewust dat ik iets verkeerd doe. Maar dat betekent niet, dat ik inderdaad niets fout doe. Alleen weet ik het niet. Alleen de Heer kan mij beoordelen.

Jullie hoeven dus je mening niet te geven over mij. Laat dat maar aan de Heer over. Hij zal oordelen op de dag dat Hij terugkomt. Dan zal Hij ook de dingen die niet te zien zijn, zichtbaar maken. Hij zal bekend maken wat er diep in de harten van de mensen verborgen is. En dan zal iedereen van God krijgen wat hij verdient.

Weest nederig  1 Corinthiërs 4:6-21

Broeders en zusters, ik vertel jullie dit over mij en Apollos, omdat ik graag wil dat jullie ons als voorbeeld zullen nemen. Doe wat wij jullie geschreven hebben en wees bescheiden. Want als jullie opscheppen tegen de één, doen jullie de ander tekort!

Want waarom zou de één beter zijn dan de ander? Eigenlijk heeft toch niemand iets van zichzelf? We hebben toch alles van God gekregen? Omdat jullie alles hebben gekregen, is er dus niets om over op te scheppen.

Maar jullie doen alsof jullie al geen geestelijk voedsel meer nodig hebben. Dat jullie geestelijk al rijk genoeg geworden zijn. Jullie voelen je als koningen. Maar dan wel zonder ons!

Was het maar waar dat jullie al koning waren. Want dan waren wij dat ook!Maar het lijkt er veel op dat God ons, zijn boodschappers, de laagste plaats heeft gegeven. Net als mensen die zijn veroordeeld tot de dood in de arena. Want net als in de arena kijkt iedereen toe hoe wij strijden. Mensen en engelen kijken naar ons.

1 Corinthiërs 4:10-13Wíj worden belachelijk gevonden vanwege Christus. Maar júllie zijn van die verstandige gelovigen! Wíj zijn zwak. Maar júllie zijn zo sterk! Voor júllie hebben de mensen veel respect. Maar met óns willen ze niets te maken hebben.

We hebben steeds weer honger en dorst en gebrek aan kleren. Steeds weer worden we gestompt en geslagen. We hebben geen vaste plaats om te wonen. We werken hard om ons brood te verdienen. We worden uitgescholden, maar wíj zegenen. We worden vervolgd, maar we verdragen het.De mensen vertellen leugens over ons rond, maar we blijven vriendelijk. We worden aldoor behandeld als vuil, als mensen waar iedereen tegenaan mag trappen.

1 Corinthiërs 4:14-19Ik schrijf dit niet omdat ik wil dat jullie je nu gaan schamen. Maar ik schrijf het om jullie te waarschuwen en raad te geven. Want ik houd zo veel van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn.Want al zijn er misschien duizenden mensen die jullie opvoeden in Christus, jullie hebben maar één vader. Ik ben die vader. Want ik heb jullie in Jezus Christus het leven geschonken door jullie het goede nieuws te vertellen.En als vader moedig ik jullie nu aan om mij als voorbeeld te nemen en te doen als ik. Daarom heb ik Timoteüs ook naar jullie toe gestuurd. Ik houd van hem alsof hij mijn eigen zoon is. In de Heer ís hij ook mijn zoon. Hij zal jullie leren hoe ik met Christus leef en wat ik aan alle gemeenten leer. Maar sommigen van jullie zijn opschepperig geworden. Ze denken dat ik toch niet meer zal komen.Maar ik hoop heel gauw te komen, als de Heer het wil. Dan zal ik eens komen kijken, niet naar de woorden van die opscheppers, maar naar hun kracht.

1 Corinthiërs 4:20-21 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit mooie woorden, maar uit kracht. Wat willen jullie? Moet ik jullie dan met harde woorden komen bestraffen? Of zal ik met liefde en vriendelijkheid kunnen komen?

Het zaad van Christus!1 Corinthiërs 5:12 Het is niet mijn taak om de mensen te beoordelen die níet bij Gods gemeente horen. Jullie beoordelen toch ook alleen de mensen die bij de gemeente horen? God zal Zelf de anderen wel beoordelen.1 Corinthiërs 5:13 Maar iemand binnen de gemeente die niet deugt, zoals deze man, moeten jullie de gemeente uitzetten.

Een vernieuwd geestelijk lichaam    

1 Corinthiërs 15:54 En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de Boeken staat: "De dood is opgeslokt door de overwinning.

1 Johannes 3:2 Lieve broeders en zusters, nu zijn we kinderen van God. En we kunnen ons nog niet voorstellen hoe het later allemaal zal zijn. Maar we weten dit: als Hij komt, zullen we zijn zoals Hij. Dan zullen we Hem zien zoals Hij werkelijk is.

Eeuwig: zal resulteren in onze uiteindelijke hoedanigheid in de eeuwigheid

Filippenzen 3:21 Hij zal ons sterfelijke lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemelse lichaam. Dat doet Hij door de kracht waarmee Hij alle dingen aan Zich gehoorzaam maakt.

Zoals wij zullen zijn in heerlijkheid

Romeinen 8:29  Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste Zoon zijn die uit God werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen.

1 Corinthiërs 15:49 En net zoals we eerst lijken op die aardse mens, zo zullen we later lijken op die hemelse Mens.

 

Jur