English & other languages: click here!

Geestelijk Gehandicapt

Als we denken aan de barmhartige Samaritaan wie waren daar de geestelijke gehandicapten?

We kunnen het lezen in Lukas 10: 30-37. Deze geweldige gelijkenis, alleen beschreven in Lukas, slaat op onze verantwoordelijkheid om voor anderen te zorgen, vriend of vreemdeling. Op een geestelijke wijze schetst zij het reddende optreden van onze HEERE – de Barmhartige Samaritaan.

Lukas 10:31-34
31 Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. 32 Daarna kwam er een tempeldienaar langs, maar ook hij liep met een boog om hem heen. 33 Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. 34 Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijf-olie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder.

We herkennen ons hierin. We zijn gevoelig voor onze carrière, waar beroepsmatig status aan verbonden is. Maar het heeft vaak niets met dienen te maken, maar met het dienstbaar zijn aan het systeem Babel. Daar zijn we in opgeleid en als je geen diploma hebt ben je niet bevoegd om te helpen. Jezus stond er buiten!
De religieuzen waren niet de helpende hand en we zien dat het vaak lippendienst betreft als er werkelijk geholpen moet worden.

Met de mond spreekt men er wel van, maar in de praktijk blijkt vaak dat het lippendienst betreft. Als er werkelijk hulp nodig is worden we doorgestuurd naar de ‘professionals’ van Babel. Zo kun je religieus dienstbaar zijn aan Babel en ben je  een wegwijzer naar Babel.

Het evangelie naar Mattheüs 7:21-23 NBG51
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

We ‘werken’ vaak voor goede doelen, die door Babel bepaald worden en waar je aftrek voor krijgt voor de belasting. Babel wil weten waar je je geld aan besteedt. En dat moet dienstbaar zijn aan het systeem Babel.

We bouwen mee aan de bouw van de toren van Babel.

Vaak zijn we ons dat helemaal niet bewust. Ze ver zijn we geestelijk afgedwaald, of beter gezegd nog steeds niet wedergeboren, maar religieus bezig.

Maar het is Pinksteren geworden en de Heilige Geest is uitgestort.

Pilatus was aan Babel gebonden: deze wereld.

En dan komt Jezus en wat betekent dat voor hem als man van het werelds gezag? Rome had de macht!

Johannes 18:36-38 Basisbijbel
36 Jezus antwoordde: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren voor Mij hebben gestreden. Dan hadden de Joden Mij niet gevangen kunnen nemen. Maar mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." 37 Toen zei Pilatus tegen Hem: "Je bent dus een koning?" Jezus zei: "U zegt zelf dat Ik een koning ben. Ik ben geboren en op deze wereld gekomen om de waarheid te vertellen. Iedereen die van de waarheid houdt, luistert naar Mij." 38 Pilatus zei tegen Hem: "Ach, wat is waarheid?" Daarna ging hij weer naar buiten en zei tegen de Joden: "Volgens mij is Hij nergens schuldig aan.

De religieuze leiders hadden er voor gezorgd dat Jezus voor Pilatus stond. En ze hadden daarvoor hun eigen reden, want Jezus erkende niet zondermeer hun gezag en dat van Pilatus evenzo. Hier zien we dat religie en politiek samenspant, ieder voor zijn eigen belang. En Jezus kwam dat verstoren. Babel wil onvoorwaardelijk gezag. Het is van satan en de antichrist zal dat zeker handhaven.

Je maintiendrai! - ik zal handhaven

Ook Babel hanteert de Bijbel als het hem uitkomt. Dat deed satan eveneens om Jezus te verzoeken in de woestijn. De Bijbel spreekt dan over 'een schijn van godsvrucht'.

2 Timotheüs 3:5 HSV
Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Romeinen 8:18-30 HSV
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Wie opnieuw geboren is zal rein willen zijn voor God en zal dan ook wegdoen wat bij zijn oude leven hoorde. Het oude leven is dood voor God. 

Kolossenzen 3:5-10
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, [namelijk] toorn, woede, slechtheid, laster, [en] schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en de nieuwe [mens] aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

Geestelijke mensen (1Kor 2:15) onderscheiden welke machten er aan het werk zijn. De één kan dat wel beter onderscheiden dan de ander, omdat de Heere sommige mensen meer begiftigt met de gave van het onderscheiden van geesten (1Kor 12:10) dan anderen, die weer andere gaven gekregen hebben. Het Woord van God geeft ons wijsheid om door de uiterlijke zaken en gebeurtenissen heen te zien. Dat Woord van God is ons richtsnoer

De schare strijders van Jezus Christus strijdt echter onder bevel van Hem, Die slechts met onzichtbare wapenen strijdt. Zelfs de wapenen van Zijn jongeren, voor zover zij natuurlijke wapenen zijn, hun gaven, hun moed, heeft Hij niet nodig, maar slechts het onzichtbare Woord waarmee Hij de wereld overwint. Alle zichtbare machten kunnen uitwendig doden, dit Woord kan inwendig overwinnen.’


Franklin ter Horst ✟ schreef het volgende:

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Europa en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, al lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. 

Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. 

Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag mee geconfronteerd wordt. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Ergens loopt hij al rond, de ‘leider’ die zich zal voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld die in chaos verkeerd.

Sommige christelijke groeperingen huldigen de on-Bijbelse visie dat de komst van de antichrist al in historische tijden zou hebben plaatsgevonden. Men baseert zich daarbij onder meer op de tekst in (Lukas 21:20-24) waarin staat dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Door de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Anderen geloven dat de rol van de antichrist in verscheidene pausen werd vervuld. Dan zijn er nog die Hitler als de antichrist zien. Maar geen van deze visies zijn juist.

Volgens het Bijbelboek Openbaring zal in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en ‘grote woorden en godslasteringen’ spreken. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos een nieuwe verwoester ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een ‘eeuwig rijk’ propageren.

Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal als de redder van een wereld worden binnengehaald die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias, maar hij is de mens der zonde. Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. Hij is ‘de mens der zonde’.

De komst van dit ‘Beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van deze alles vernietigende geweldenaar, de anti-messias zich aandient, de valse messias, die ook wel de antichrist genoemd wordt, de figuur die al de macht van satan zal bezitten. Hij zal de steun genieten van de wereldleiders en een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn. Maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar als een monster zal optreden.

Tot zover het citaat van Franklin ter Horst.


Zal Jezus, de Christus der Schriften, wanneer Hij nu vandaag terugkomt nog het geloof vinden?

God heeft daarbij ook Zijn Geest uitgestort en zo begon het heerlijke tijdperk der genade met die heerlijke Godsopenbaring. Men heeft geloof door het evangelie van Jezus Christus. Maar Jezus zegt: “Zal Ik HET geloof nog vinden”? Ja, Hij vindt wel geloof, maar ”zal Ik HET geloof vinden”. Er is genoeg geloof in de wereld. Er is het geloof in de islam, dat elk jaar met zoveel honderdduizenden zielen toeneemt.

Er is geloof in allerlei afgoden, geloof in de afgoden van deze tijd, o.a. van techniek en van menselijk kunnen, van menselijke wetenschap enz. Maar HET geloof, zoals het ons geopenbaard is geworden na de Pinksterdag door de Heilige Geest, het geloof in de gekruisigde Jezus, die voor onze zonden gestorven is, zodat wij gestorven zijn aan ons zondaar zijn en met Hem en in Hem zouden leven als nieuwe schepselen. Het geloof in “Jezus, de Christus naar de Schriften”. Dat geloof waar de Schriften van spreken, Niet het geloof van een kerkleer of van een traditie, niet het geloof van een eigen leerstelling, NEEN! Het geloof in “Jezus, de Christus naar de Schriften”.

Romeinen 12:2 word vernieuwd in je denken

Het eigen ik dient opgeofferd te worden. Het lichaam dient God de Vader aangeboden te worden. Dit is een voorrecht.

De verandering in het willen en in het denken werkt Christus in ons uit door de Heilige Geest.

Filippenzen 2:13
Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Mattheüs 11:28-29 HTB
Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.

Psalm 143:10
Leer mij uw wil te volbrengen, U bent mijn God, laat Uw goede Geest mij leiden over geëffende grond.

Judas 1:20-21
Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

Dit artikel schreef ik tijdens Pinksteren/Shavuot 2024. De Heilige Geest bracht mij deze dingen in gedachten. Van nature zijn we allemaal geestelijk gehandicapt. Zonder de Heilige Geest zijn we ziende blind en horende doof. Maar Jezus is in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ (Johannes 9:39) Dan krijgen we zicht op de geestelijke werkelijkheid. Daarom voeg ik enkele schriftgedeelten toe die dat bevestigen.

Johannes 14:15-26
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17. namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 19. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 20. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. 21. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 22. Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 24. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 25. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Johannes 15:5 - HSV
IK ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

2 Timoteüs 3:12
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden

Met Pinksteren kwam de heilige Geest, in de vorm van een windvlaag en vuurtongen. Het verhaal spreekt tot de verbeelding. Maar wat doet de heilige Geest eigenlijk?

Deze Bijbelteksten vertellen je meer.......

DE GEEST LEGT UIT.......!

Johannes 16:13
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn één. De Geest wil ons vertellen wat de Vader ons duidelijk wil maken, door recht tot ons hart te spreken. Ook al is de Zoon niet meer op deze aarde, zijn woorden klinken nog steeds na door de aanwezigheid van de Geest:

Johannes 14:26
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. Johannes 14:26

DE GEEST PLEIT VOOR ONS......

Daniël 8:26-27
Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar. En jij, houd dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst.’ Ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet. Daniël 8:26-27

De heilige Geest wordt ook wel de ‘pleitbezorger’ genoemd. Hij spreekt voor ons, als wij niet weten wat we nodig hebben of welke woorden we moeten gebruiken.

DE GEEST BEVRIJDT.......

Romeinen 8:14-15
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.

De Geest maakt vrij. Hij bevrijdt ons van angst, van de zonde, van de ketenen die ons soms zo kunnen beperken. Door Hem mogen we in alle vrijheid leven, als kinderen van onze hemelse Vader, zonder angst tekort te schieten:

2 Korintiërs 3:6
Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

DE GEEST SPREEKT EN DOET SPREKEN.....

Johannes 15:26-27
Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Als we dan zo door de Geest bevrijd zijn en leven met Gods waarheid in ons hart, kunnen we niet anders dan daarvan getuigen. De Geest geeft ons daar de kracht voor. Hij bemoedigt ons om dáár te gaan waar Gods woord gehoord moet worden.

Handelingen 1:8
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Ben je niet zo’n spreker, of kom je zelfs in de problemen vanwege je geloof? Wees dan niet bang dat je niet zult weten wat je moet zeggen. De Geest wil door jou heen spreken.

Marcus 13:11
Wanneer jullie weggevoerd worden om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat moment wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

DE GEEST LEIDT......

Romeinen 8:5-6
Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

In de Bijbel lezen we soms over mensen die heel letterlijk door de Geest geleid worden. Paulus past bijvoorbeeld zijn reisplannen aan wanneer de Geest hem ‘verhindert’ om naar een bepaalde bestemming te gaan (Handelingen 16:6-7). Ook wij mogen ons zo laten leiden, zowel op praktisch als op geestelijk gebied. Als we Hem volgen, brengt dat vreugde en vrede in ons leven.

Galaten 5:22-25 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Jur