To translate this website in different languages click here.

AMEN

We kennen allemaal het woordje "Amen". We hebben geleerd om het gebed ermee af te sluiten en daarmee heeft het woord in veel gevallen een enigszins onbeduidende inhoud gekregen. Zoiets als "einde".
Het woord "AMEN" houdt echter heel veel in. Betekenissen:

 

het zal vast en zeker zijn
zo zij het

voorwaar
God heeft mijn gebed verhoord
waarheid
ik stem ermee in (1 Kor. 14:16)

Het woord wordt meestal als bevestiging op een lofprijzing voor God gebruikt of bij een uitgesproken zegen. Dat is een mooie Bijbelse toepassing. 

In de volgende tekst wordt "AMEN" gelijkgesteld met "JA" als een krachtige bevestiging: 

2 Korinthe 1:20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem AMEN, tot verheerlijking van God door ons.
Hiermee wordt uitgedrukt dat "JA EN AMEN" allebei betekenen dat alle beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven, in Yeshua verwezenlijkt worden. In Yeshua de Messias zegt God Ja tegen ons op Zijn beloften en in Yeshua antwoorden wij met Ja/Amen naar God en verheerlijken Hem daarmee.


Maar de Bijbel laat zien dat het ook bij waarschuwende of veroordelende woorden van God wordt toegepast.


Numeri 5:20 Maar u, indien u, terwijl u uw man toebehoorde, bent afgeweken, en indien u uzelf hebt verontreinigd en een andere man met u de geslachtsdaad verricht heeft, en niet uw eigen man,
21 dan moet de priester de vrouw met de eed van de vervloeking laten zweren. De priester moet tegen de vrouw zeggen: De HEERE zal u tot een vervloeking en tot een verwensing stellen, te midden van uw volk, doordat de HEERE uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen.
22 Dit water, dat de vervloeking meebrengt, zal in uw binnenste komen en uw buik doen opzwellen, en uw heup doen invallen. En de vrouw zal zeggen: AMEN, AMEN!


In Deuteronomium 27 worden de vervloekingen op zonden uitgesproken op de berg Ebal waar de stammen Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali zich hadden opgesteld. Er werden namens God door de Levieten twaalf vervloekingen uitgesproken en het volk antwoordde daarop twaalf keer met "AMEN".


Bij Nehemia, toen zonden tegenover de armen rechtgezet moesten worden:


Nehemia 5:13 Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei: Zo moge God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid, en zo moge hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei: AMEN! En zij prezen de HEERE en het volk handelde dienovereenkomstig.


1 Johannes 5:21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.


Als in Openbaring sprake is van oordelen, wordt daarom door de 24 oudsten God geprezen, wat wordt afgesloten met "AMEN"


Openbaring 19:2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. 3. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 4. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: AMEN, Halleluja!


Tot slot lezen we in de Bijbel dat AMEN in het Hebreeuws zelfs een naam van God is:


Jesaja 65:16 zodat wie zich zegenen zal op aarde, zich zal zegenen in de God van de waarheid, (in de God van AMEN b' Elohi Amin בֵּאלֹהֵי אָמֵן.- Amin 543 Strong) , en wie zweren zal op aarde, zal zweren bij de God van de waarheid, (bij de God van AMEN b' Elohi Amin בֵּאלֹהֵי אָמֵן - Amin 543 Strong) omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn, omdat zij verborgen zullen zijn voor Mijn ogen.


In de volgende tekst is het duidelijk dat Yeshua, Degene die Openbaring gaf aan Johannes zichzelf "de AMEN" noemt:

Openbaring 3:14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de AMEN, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 15. Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Jur & Ida