To translate this website in different languages click here.

Gods heilsplan en het draaiboek van satan…..

Het heilsplan voor deze wereld vinden we in Gods Woord. Zijn draaiboek is geopenbaard  in de Profetieën

Satan is de leugengeest en moordenaar van de beginne. Zijn plan vinden o.a. in het draaiboek The Great Reset en het Covid-19 stappenplan.

De wereld komt in de totale greep van de wetten van Babel.

Je hebt het straks niet meer over je lichaam, dat God toebehoort, te zeggen.

Alleen de wetten van Babel hebben het over je te zeggen, zoals de wetten van de Meden en de Perzen in de dagen van Esther. (Hadassa).

Het begon eind 1984 toen de Nederlandse abortuswet in werking trad het en de euthanasie wetten volgden daarop. De dood wordt verheerlijkt. Dat is Babel, satans rijk.

De duivel...staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen’ (Joh. 8:44).

 

Hij verdraagt de waarheid niet en past dan censuur toe, zodat de mensen alleen maar de leugen horen via de media. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. De vele mensen die het doorzien wordt de mond gesnoerd. Je weet ongetwijfeld dat in de oorlog er veel  mensen werden opgesloten in politieke kampen, die tenslotte vernietigingskampen bleken te zijn.

 

In het Covid-19 stappenplan fase 2 staat:
Handhaaf quarantaines op een veel extremere manier dan in fase 1 door de boetes voor niet-naleving te verhogen. Vervang boetes uiteindelijk door gevangenisstraffen. Beperk de bewegingsvrijheid zoals sportactiviteiten zodat door gebrek aan interactie het immuunsysteem van mensen systematisch zal verzwakken waardoor ze vatbaarder zullen worden voor ziektes.

 

Vervang boetes door gevangenisstraffen (lees ‘heropvoedingcentra’, of concentratiekampen).

Zie de nieuwsbrief van Franklin ter Horst 23-11-2020.

Wie nog niet weet dat Baphomet vanuit het torentje in Den Haag de geest bepaalt is in diepe slaap.

Satan heeft vanaf het begin geprobeerd de mens te verleiden. In de Hof van Eden zaaide hij twijfel aan het gebod dat God aan de mens had gegeven, en vervolgens wilde hij het helemaal loochenen. Hij had zelfs de moed om Jezus te verzoeken in de woestijn en daarbij de Schrift (onvolledig) te citeren (Psalm 91:11-12). 

 

Daarom noemt de Heer hem een leugenaar en een mensenmoordenaar vanaf het begin. 

Doordat onze eerste ouders gehoor gaven aan zijn leugens, moesten zij de dood sterven — eerst gééstelijk, en uiteindelijk ook lichamelijk.

Satan gebruikt nog steeds dezelfde tactiek, omdat dit in zijn voordeel werkt. Hij appelleert aan onze behoeften en begeerten. Hij maakt misbruik van het Woord van God en past het verkeerd toe. Hij is een meester in het imiteren van de dingen van God, om ons daardoor in verwarring te brengen. Hij gebruikt iedere aanleiding om de mens van God te vervreemden en hem bij God aan te klagen.

 

De antichrist openbaart zich in de nabije toekomst als wereldheerser in Jeruzalem. De voorbereidingen zijn al heel ver gevorderd en het begin van de grote verdrukking proeven we in de wereldwijde 'corona' wetgeving. Het is in naam een pandemie om de noodwetten te kunnen invoeren, die onze vrijheid beperken.  Wie van de  politiek verwacht dat we vrijheid en democratie terug krijgen,  is wel heel naïef.

De PR in de media verandert het zelfstandig denken in passiviteit en dat is het begin van de robot mens. Zijn gezond denken wordt uitgeschakeld en de tv is misschien toch meer een duivels kastje gebleken dan ons nu lief is. Het is maar net hoe het wordt gebruikt en wie er aan de knoppen zit.

De media kunnen heel veel leugenpropaganda op een aantrekkelijke manier voor waarheid verkopen. Niks nieuw onder de zon. Maar de dingen worden voorbereid in de duisternis. En het draaiboek van de duisternis is in werking.

Het plan van God staat beschreven in de profetieën van de Bijbel. De profetieën worden veronachtzaamd in de kerken. Het gevolg daarvan is dat men met het plan van satan meegaat. Deze verwaarlozing  van Gods Woord geeft bij de kerkleden ongemerkt  ingang voor de leugenprofetie van de duisternis. Het Koninkrijk van deze wereld wordt gediend waardoor men politiek gaat bedrijven en posities in het systeem van Babel inneemt.

Dit wordt dan bovendien gezien als “zegen van de Heer” en men meent dat dit de verantwoordelijkheid is die de Here van ons vraagt. Maar Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld en dat botst met deze wereld. De wereld botst ook met Yeshua.

Het lijkt erop dat Jezus als een mascotte dienst doet, in plaats van dat men Zijn woorden ter harte neemt. Hij die ons juist gewezen heeft op de tekenen van de tijd. Paulus zegt  dat we de profetieën niet moeten veronachtzamen. 1 Thess. 5:20: Veracht de profetieën niet!

Openbaring 1:3

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

 

Openbaring 19:10b

Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Het plan van God is door de theologie onzichtbaar gemaakt en daarom kan satan er zijn plan overheen schrijven. De wet van JHVH is terzijde gesteld en het is daarom een wetteloze wereld, waar alleen maar een vloek op kan rusten.

Israël heeft het diplomatiek en politiek druk met zijn buurlanden en ze sluiten op die manier een verbond met de dood. Ze steunen op hun eigen gemaakte Noachitische wetten en de zogenaamde Abraham akkoorden, maar alles druist tegen het Woord van God en Zijn Verbond met Israël in.

 

Het zal voor de hele wereld steeds meer verdrukking geven en Jakob komt in vreselijke benauwdheid. Yeshua, hun Messias, sluiten ze buiten en daar volgt oordeel op. Ze geven ruimte aan de antichrist en dat gebeurt nu over heel de wereld met de Nieuwe Wereld Orde en “het nieuwe normaal”. Maar het is leugen en bedrog en dat nieuwe normaal is al zo oud als de duivel zelf.

Messias Yeshua komt pas als Israël Zijn Naam gaat aanroepen. Ze hebben dat al eens geroepen toen Hij op aarde was, maar ze zagen Hem meer als een aardse koning, die hen van de Romeinse overheerser zou bevrijden. Bij Zijn dood kwam voor velen de teleurstelling, omdat ze de Schriften niet kenden en daarom niet begrepen Wie Hij was. (De Schriften zijn: Mozes, profeten en Psalmen).

Zo zien straks ook velen de komende antichrist voor de messias aan. Straks als deze messias in de tempel plaats neemt, ziet Israël dat deze messias hun juist wil vernietigen en hen met vleierij, leugen en bedrog heeft misleid. Dan wil men bevrijd worden van deze antichrist. Ze zullen Yeshua haMashiach aanroepen in hevige benauwdheid.

De voorwaarde is en blijft dat er in Israël door Israël gezegd wordt:

'Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren!'. Dan pas wordt de afgebroken intocht van de Here Jezus, hun Messias, voortgezet en komt er Vrede voor Jeruzalem.

Dit zijn de woorden die Yeshua zelf uitsprak:

Mattheüs 23: 37-39. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

 

Het zal een rest zijn die overblijft, zegt de Schrift en zij zullen geheel Israël vormen met de gelovigen uit de volkeren, die op dat gelovig deel van Israël geënt zijn: het Lichaam van Christus.

Pas als er Vrede is in Jeruzalem, komt er vrede op aarde. Bid voor de vrede van Jeruzalem! We weten nu weer meer hoe we bidden moeten voor Israël: 'Heer, geef Uw volk leiders die bereid zijn te zeggen: 'Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER'.

 

Maar Israël kent ook vele misleiders, valse profeten en ongelovigen, die het enkel van de politiek verwachten door menselijke inspanning. Dat is in ons eigen land niet anders in het hier en nu.  Velen zoeken hun heil ook bij een andere messias; de antichrist. Ook al roepen ze de Naam Jezus aan, want dat deden er meer in de Bijbel. De demonen wisten heel goed Wie hij was.

Na drie en half jaar zal de antichrist zijn masker afzetten.

 

in de tweede helft van de Grote Verdrukking, als de antichrist het beeld van het beest opricht laat hij daarmee zijn ware gezicht zien. Satan wil aanbeden worden! Het beeld zal zelfs kunnen spreken. Zo zal de techniek de hoogtepunt van controle bereiken door 666. De Totale Institutie!!

 

Daniël 11:36;

36a Dan zal de koning naar zijn goeddunken handelen en zich verheffen en groot maken boven alle goden.

36b En tegen de God der goden zal hij ongehoorde dingen spreken.

 

De antichrist zal zich aanvankelijk als redder van de mensheid presenteren. Daarom wil hij ook dat de hele wereldbevolking wordt geïnjecteerd met zijn gif. Het gif van de slang! Satan en dood kun je niet scheiden, evenmin satan en leugen.

 

Na verloop van drieënhalf jaar zal hij zijn masker afgooien en zijn ware gezicht tonen; als dienaar van de satan. Het is geen science fiction, maar een geestelijke strijd, waar een ieder mee van doen zal hebben.

 

Yeshua heeft geen leden nodig voor zijn politieke partij, want die macht zoekt de antichrist met vleierijen. Yeshua zoekt oprechte, gelovige mensen die uit Hem willen leven door genade en weten dat Hij voor de zonde heeft betaald en dat Hij de weg, de waarheid en het leven is.

Ieder mens zal de keuze moeten maken! De Bijbel is een open Boek met een blijde boodschap. Je kunt niet op twee gedachten blijven hinken. Uit welke bron put je?

Wat God zegt is absoluut in overeenstemming met Zijn Woord. De Heilige Geest kent de Bijbel, want Hij is de Auteur ervan. Maar de woorden van satan proberen ons altijd op een weg te leiden die van God afvoert. De duivel kan de Schrift ook citeren, maar hij doet dat in strijd met Gods bedoeling (vgl. weer de verzoeking in de woestijn). Hij suggereert precies datgene wat wij graag horen, en probeert ons geweten tot zwijgen te brengen. Gods geschreven Woord is de enige betrouwbare gids. Hoe meer wij het lezen en eraan gehoorzamen, des te beter zullen wij het onderscheid "horen" tussen Gods stem en die van de duivel.

Jur