English & other languages: click here!

Vertrouw niet iedere geest.......

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 1 Johannes 4:1


De Bijbelse leer

Verlossing krijgen we door genade van God, door de dood van Jezus Christus aan het kruis. Deze genade krijgen wij door geloof alleen.

Er is niets dat we kunnen doen om onze verlossing te verdienen of om hem aan te vullen. We kunnen dit  alleen ontvangen als gift. {Zie Efeze 2:8-9 Titus 3:4-7 Galaten 3:1-4 Romeinen 3:21-26 } Alles wat nodig is voor verlossing, is geloof in Jezus. 

Reddend geloof is, hoe het ook zij, niet alleen maar een verstandelijk geloven, maar een persoonlijk vertrouwen in God, Hem op Zijn Woord geloven.


De Bijbelse leer

Hoewel de doop soms samenhangt met het moment van bekering, is dat niet altijd het geval. Uit andere  Bijbelpassages is het duidelijk, dat alles wat nodig is, geloof is. {Romeinen 3:22-25, 4 } {Galaten 2:16}


De Bijbelse leer

De Bijbel leert ons dat zekerheid iets is waar iedere christen recht op mag hebben, op grond van Gods Woord, {1 Joh 5:13 } gebaseerd op het werk van Christus {1 Petrus 3:18 } en de Heilige Geest Die in ons en bij de Vader getuigt, dat wij kinderen Gods zijn. {Romeinen 8:16 1 Johannes 3:23 } Echte zekerheid komt door vertrouwen in God en niet door vertrouwen in onszelf.


De Bijbelse leer

Ook wij aanvaarden de autoriteit van de Bijbel. {2 Tim 3:16-17 } Wij beweren echter niet dat alleen ónze interpretatie juist is. Mensen zijn niet volmaakt en kunnen fouten maken. Wij kunnen het wel eens verkeerd hebben. Alleen Gods Woord is onfeilbaar en we moeten iedereen toestaan te onderzoeken en te controleren wat de Bijbel leert.


De Bijbelse leer

Leiders moeten gerespecteerd worden, maar hun onderwijs moet worden onderzocht aan de hand van het Woord van God. In gevallen waarin het Woord van God zwijgt hebben mensen het recht voor zichzelf te beslissen.


Dwang

Achter veel van wat de religie en politiek doet, zit een grote mate van persoonlijke dwang en groepspressie:


Controle

Het doel van de zware druk die wordt uitgeoefend, is controle te houden over de leden. Of het nu om politiek of religie gaat. Satan gebruikt dezelfde methodiek. Het "discipelschap" draagt hiertoe bij. De relatie met de ‘discipel’ is erg intensief. Leden wordt gevraagd over alle zaken in hun leven rapport uit te brengen, hun zonden te belijden en zonder kritiek advies te accepteren.


Bedrog/list

Zoals in vele sekten, maar ook andere religies en politieke zaken, is men niet altijd helemaal open over wat men gelooft of wat hun werkelijke plannen zijn. Het gebeurt dat ze list gebruikt om ingang en acceptatie te vinden. Soms zal men zich voordoen als een andere organisatie. De NWO opereert ook onder andere organisaties. En de wereldkerk evenzo.


Misleiding zowel religieus als politiek

Vurige christenen. Ze doen een appèl op jonge christenen die gefrustreerd en teleurgesteld zijn, doordat er bij velen in de gewone christelijke kerken blijkbaar een gevoel van apathie heerst. Mensen met ambitie zijn gevoelig voor misleiding. Ze willen de wereld verbeteren en satan geeft hen de gelegenheid. Maar niet om werkelijk te verbeteren, het heeft er alleen de schijn van.


De kwetsbaren

Ze azen op mensen die kwetsbaar zijn of die door een crisis gaan. Het is interessant op te merken hoe gericht ze zijn op jonge mensen en hoeveel mensen van overzee erin zitten.

Heel veel is over komen waaien uit Amerika of uit de oosterse mystiek. De landelijke politiek is opgegaan in de wereldpolitiek van de NWO. Waar ligt de waarheid?. Dit is van toepassing voor veel religieuze- en politieke groeperingen en soms voor de voornaamste stromingen binnen de kerken. Het gaat onder dwang. Christenen moeten ervoor oppassen mensen niet in het geloof te "bulldozen". Als we geloven dat het God is Die de mensen bekeert door de Heilige Geest, dan moeten we hen ook de tijd en de ruimte geven om voor zichzelf te denken. Als je bezig bent zelf de waarheid te zoeken, moet je iemand nooit toestaan je ergens in te duwen zonder dat je eerst hebt uitgevonden wat het precies inhoudt. Velen hanteren methodieken en duwen die door je strot. Ze zijn niet wedergeboren en satan doet tenslotte alles onder dwang. Hij begint lief en aardig ……..en wil je daar niet in meegaan sluit hij je uit.


De onzekere mensen

Ze zijn aantrekkelijk voor diegenen die onzeker zijn in hun geloof en die zekerheden willen. De aanleiding is een grote mate van schuld. Op die schuld beweren zij hét duidelijke antwoord te hebben. Bovendien is het erg gemakkelijk niet te hoeven denken en dat allemaal te kunnen overlaten aan een ander. Het lijkt erop dat ze een gemakkelijke weg aanbieden. Maar laat je niet voor de gek houden! Ze beweren dan misschien zekerheid te bieden, maar ze zullen niet in staat zijn die ook te leveren. Iedere weg tot verlossing die gebaseerd is op onze eigen inspanning, kan nooit zekerheid geven. De enige zekere hoop op vergeving en acceptatie door God ligt in het kruis van Christus.


De onwetenden

Zij hebben zeer zeker grote aantrekkingskracht op mensen die geen duidelijk inzicht hebben op wat christelijk geloof inhoudt. De mensen uit deze kerk zijn vriendelijk, jong, levenslustig en toegewijd. Ze lijken christenen te zijn en toch zijn ze veel leuker dan gewone kerkgangers. Hoe kunnen die nu fout zitten? Het is waar dat veel mensen menen oprechte christenen zijn. Maar dat maakt hun onderwijs nog niet waarheidsgetrouw. Het kan een valse leer zijn die ze verkondigen, hoewel die toch dicht bij de waarheid ligt. Dat moet ook als zodanig herkend worden. In de politiek brengen zo ook een boodschap, die altijd prachtig klinkt, maar een utopie blijkt.

Het plan van God en het plan van satan lijken op elkaar,maar satan brengt niet het leven, maar de dood. Hij brengt niet de waarheid maar de leugen.

En de hoer rijdt op het beest!!


Sleutelverzen  

Laat je niet afschepen door hun teksten als bewijs: Kijk naar de context van deze verzen. Als jij de betekenis die verzen beter begrijpt, laat dat dan zien. Pas op! Strijden over teksten kan verloren tijd zijn.

Politiek kan je helemaal in beslag nemen en het zicht op Zijn Koninkrijk wegnemen. Ze hebben het dan ook over de Nieuwe Wereldorde i.p.v. het Koninkrijk van God.

{Hand 2:38 } "Bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden … ." Buiten de context zou dit kunnen betekenen dat je gedoopt moet zijn om behouden te worden. Maar kijk naar Hand 2:21 en Hand 3:19  — hier wordt de doop niet genoemd.

{1 Petrus 3:21 } De doop redt u! Maar in relatie tot wat? Vergelijk het met de zondvloed. De ark (Jezus) redt, niet het water. Het is geloof in Jezus dat redt.

{Marcus 16:16 } Veroordeling komt door ongeloof, niet door het verwerpen van de doop.

{Hand 22:16 } Niet gereinigd van zonden voordat men gedoopt is? Dat is niet wat Jezus tegen Ananias zei — { zie Hnd 9:17 } Saul, broeder! Al bekeerd dus vóór de doop.

{Matth. 28:19 } Maak discipelen en dan … .doop hen.

{1 Korinthe 1:17 } Paulus werd niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen.

{Handelingen 16:31 } Stel je vertrouwen op Jezus Christus en laat je daarna dopen.

{1 Korinthe 15:1-5 } Het evangelie — geen woord over de doop, alleen Jezus.

{Filipp. 2:12 } We doen geen goede werken om verlossing te verkrijgen, maar we werken vanuit de al verkregen verlossing. {Zie Filipp. 2:13 } God is aan het werk in ons — het is niet ons werk.


Jur