To translate this website in different languages click here.

Tora en/of Yeshua/Jezus?

 

Als we beginnen aan Thora studie laten we nooit vergeten Wie Yeshua ha Messiah is: de Levende Tora, de Tora -Woord van G’D – vlees geworden. Hij is de weg, de waarheid en het leven – de Levende Manna die uit de hemel kwam om de zonde van de wereld weg te nemen. In de gelovigen leeft Hij (inwoning) door de Geest. (Die ons leidt in alle waarheid en openbaring)


Johannes 15:5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Het hield bij Mozes niet op, zoals de rabbijnen de Tenach uitleggen en Yeshua als een valse messias aanmerken; Mozes verwees naar Yeshua:

Deuteronomium 18:15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,

Hetzelfde zegt de Vader: Lukas 9:35 En er kwam een stem uit de wolk, die zei:

 

Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!


Lukas 24:25-27 En Yeshua zei na Zijn opstanding tegen de Emmaüsgangers:

O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.

Verder lezen we in de B’rit Chadasja (NT):


Handelingen 3:22-26 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, Die Zijn Kind Yeshua heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

1 Johannes 5:10-13 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

En Yeshua Zelf verwijst naar Mozes:
Johannes 5:46-47 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

HOOR, ISRAËL: DE HERE IS ONZE GOD; DE HERE IS ÉÉN! (Deut. 6:4)

 

De God van Israël is de enige ware God en Hij roept ons op geen andere goden te aanbidden (Ex.20:3). Als we de Zoon aanbidden, dan aanbidden we tevens God, want de Vader en de Zoon zijn één (Joh.10:30). Yeshua is het beeld van de onzichtbare God. (Kol.1:15). Hij is de openbaring van God in het vlees (1 Tim.3:16). In Hem woont de volheid der Godheid lichamelijk (Kol.2:9).

Johannes 3:3,5 Yeshua antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Mattheüs 13:52 Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

 

Jur