English & other languages: click here!

Zalving

Het “zalven” van koningen, priesters en profeten komen we tegen in het eerste testament.  Het Hebreeuwse woord daarvoor is “mashach” מָשַׁח. Het betekent: bestrijken of insmeren.  Het woord Messias/Mashiach משִׁיח (= Gezalfde) is hiervan afgeleid.  De zalving en ook de zalfolie is in de hele Bijbel het beeld van de Heilige Geest.

We noemen Yeshua/Jezus terecht “de Gezalfde”, maar Hij heeft nooit een fysiek zalvingsritueel ondergaan.  Op welke manier is Hij dan gezalfd? Hij draagt niet voor niets de titel “De Gezalfde”.

In Handelingen 10:38 lezen we dat God Hemzelf gezalfd heeft:

Handelingen 10:38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

Toen Yeshua/Jezus gedoopt werd kwam er een Stem uit de hemel:
Mattheüs 3:16-17 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

De getuige daarvan: Johannes de Doper schrijft daarover:

Johannes 1:32-33 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.

Yeshua is dus niet met fysieke olie gedoopt, dat alleen maar een beeld was van de Heilige Geest, maar met de Heilige Geest zelf, zichtbaar gemaakt door middel van een duif.  

 Hoewel er geen olie gebruikt was om Yeshua te zalven wordt er toch van Hem gezegd dat Hij gezalfd was:
Handelingen 10:38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

Dit was de vervulling van het zalven met olie. De zalving van de Heilige Geest kwam Yeshua ook alleen maar toe en degenen die door God waren aangewezen mochten daarin delen.

Zoals de heilige zalfolie bestaande uit de krachtige werking van de Heilige Geest vloeide over het hoofd van Yeshua in Zijn doop in de Jordaan, zo stroomt ook dezelfde zalfolie van de heilige Geest in de doop en in het geloof op mijn hoofd en in mijn hart. En daarmee ben ik dan een aan God gewijde en geroepene.

  De zalfolie in het eerste testament werd bereid op Gods aanwijzingen en wie dat namaakte of onwettig gebruikte verdiende de doodstraf.

  Exodus 30:31-33 Vervolgens moet u tot de Israëlieten spreken: Dit is heilige zalfolie voor Mij, al uw generaties door. Een mensenlichaam mag er niet mee gezalfd worden; ook mag u niet iets soortgelijks maken volgens de bereidingswijze van deze olie. Ze is heilig, heilig moet ze voor u zijn. Ieder die zo'n mengsel maakt als dit, of die daarvan iets op een onbevoegde strijkt, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten.

  In Lukas 4 verwijst  Yeshua in de synagoge van Nazareth naar de profetie van Jesaja (Jesaja 61:1) en betrekt dat op wat er plaatsvond bij die doop in de Jordaan:

  Lukas 4:18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn…

  Yeshua zegt daar aansluitend (vers 21) dat dit nu in Hem in vervulling is gegaan:

  Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

  Bij de hemelvaart beloofde Yeshua dat ook de discipelen de Heilige Geest zouden ontvangen om Zijn getuigen te kunnen zijn: 

  Handelingen 1:5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

  Yeshua had hen eerder al daarop voorbereid, zie o.a. Joh. 14:26; Joh.:26; Joh. 16:13-15.

  Maar het bleef niet beperkt tot de twaalf discipelen. Dat zien we bij de uitstorting van de Heilige Geest op het Wekenfeest (Pinksteren):.

  Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

  Er kwamen ongeveer 3000 Joden tot geloof. (Zie verder Hand. 5:32, Hand. 8:15, Hand. 10:44-48)

  Zijn er Bijbelse aanwijzingen dat we in deze tijd voorgangers en predikers moeten zalven?

  De Bijbel geeft hiervoor geen handvaten. Yeshua heeft wel aanwijzingen gegeven waaruit we weten hoe wij met elkaar moeten omgaan:
  Mattheüs 23:8-11 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.

  "U mag niet meesters genoemd worden". In mijn Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament wordt voor “meester”  het woord “moreh” מוֹרֶה “leraar” gebruikt.  

  Er worden geen personen benoemd die de leiding hebben. Onze leiding berust bij Yeshua en bij de Heilige Geest. Gods Woord is de Leidraad bij alles wat we doen. Als wij “in Christus (de Gezalfde) zijn” dan heeft Hij de leiding. Dan moeten we los zijn van aardse organisaties die ons binden aan leerstellingen. Dan zijn we alleen gebonden aan en verbonden in Christus, waarvan Paulus getuigt:
  Romeinen 8:32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

  Als we deel hebben aan Yeshua, met Hem gestorven zijn aan deze wereld  (ook  aan de structuren en kerkculturen van deze wereld!)  dan zijn we zonen en dochters van God en delen we in de erfenis van de Zoon. Wat een heerlijk voorrecht!

  Dan zal God ons, volgens Romeinen 8:12, ook ALLE DINGEN SCHENKEN, waaronder de GAVE VAN DE HEILIGE GEEST. 

   

  Dan hebben we niet de poespas nodig om een leidinggevende functie te bekleden. Dan zal God zelf bevestigen wie onze leraars zijn.  Wie aan Yeshua gelijk is zal de woorden spreken die de Emmaüs gangers hoorden en waarvan ze zeiden

  Lukas 24:32 Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?

  De Bijbel spreekt wel over leraren, zoals hier:

  Jesaja 30:20 De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien.

  Hierbij moeten we in rekening brengen  dat Jesaja zich hier richt tot „het volk dat op Sion, in Jeruzalem, woont”. (Jes. 30:19). Het is een heilsbelofte voor Israël die nog nooit in vervulling is gegaan. Dit zal plaatsvinden in het komende Vrederijk.  Daar zullen degenen zijn die in geloof zijn gestorven en opgewekt zijn in een verheerlijkt lichaam.  Ze zijn gelijk aan Yeshua

  1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

  Zij zullen niets anders verkondigen dat wat Yeshua onze enige Rabbi, Leraar verkondigt en Israël zal haar Messias met vreugde leren kennen.

  We zullen allemaal leraren zijn, niet door een zalving, niet op een podium maar zoals Paulus dat in de Hebreeënbrief schrijft:

  Hebreeën 5:12 Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.

  Paulus bedoelt hier niet dat al die mensen als leraar een bijzondere positie in de gemeente moeten vervullen. Het gaat erom dat Yeshua verheerlijkt wordt in onze woorden. Dan kunnen we elkaar onderwijzen. Dat bedoelt Paulus als hij zegt: “met alle heiligen”:

  Efeze 3:17-19 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

  De structuren in kerk en samenkomsten vinden hun oorsprong in de rivaliteit die opgewekt wordt door satan waardoor we bepaalde mensen naar de ogen gaan kijken. Dit neigt tot een vorm van afgodendienst.

   

  ZIEKENZALVING

  In Jacobus 5 waarin ziekenzalving ter sprake komt gaat het hoofdzakelijk over gebed en vergeving. Jacobus heeft het hier over "oudsten der gemeente".  We mogen ervan uitgaan dat deze oudsten wedergeboren gelovigen waren, wat je niet altijd kunt zeggen van de ouderlingen van de gevestigde kerken in onze samenleving.  

  Het gaat in Jacobus 5 niet om een "dienst der genezing", maar om een zieke die de oudsten roept om tussen hem en God in te staan in gebed.  De oudste is oudste en niet iemand "die de gave van genezing" heeft. Het is ook geen sacrament. De mensen hebben er zoveel omheen bedacht.

  Jakobus 5:14-15 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

  Het gaat hier dus om het gelovig gebed van de oudste waar de zieke van harte mee instemt. Dit is de enige keer dat er in het Nieuwe Testament vermeld is dat er olie gebruikt wordt, als beeld van de Heilige Geest. Om een gelovig gebed uit te spreken moeten er eerst zonden worden beleden, dat geldt zowel voor de zieke als voor de oudste.  De Bijbel spreekt niet over genezing van ziekten, maar genezing van zieken. Dat staat voorop. De zonden moeten weg, dan is herstel mogelijk. Ziekte is niet altijd het gevolg van zonden, maar in veel gevallen wel. Als die beleden worden zal de ziekte verdwijnen. Niet door geheimzinnige olie maar door de werking van Gods Geest. Er zijn ook ziekten die niet verdwijnen:

  2 Korinthe 12:7-8 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

  OUDSTEN

   We lezen in dit zalvingsvoorbeeld over “oudsten” en in onze kerkcultuur denken we dan aan een ambt waarvoor iemand “geroepen” is.  Die krijgt dan een gezaghebbende functie in de gemeente.

  In het eerste testament komen we al oudsten tegen. Vaak in een familie, een woonplaats. Heel Israël was Gods gemeente. Er was geen speciaal ritueel waardoor iemand oudste werd. Een oudste is eerst jong geweest en heeft door de jaren heen levenservaring opgedaan. Als het goed is leefde hij dicht bij God en kende Zijn Woord. Hij was geestelijk volwassen geworden en had verantwoordelijkheidsgevoel. Zo iemand had wijsheid, dat voelde men aan. Zo ontstond  er een vertrouwensband.  Dat was geen zaak waarover officieel gestemd moest worden.  Zo ging het ook met de nieuw testamentische gemeente.

   

  In 1 Petrus 5:1-9 richt Petrus zich tot deze oudsten die door de gemeenteleden gewoon werden erkend.

  In nieuwe gemeenten in heidense landen waren er geen ervaren oudsten. Daarom moest Titus in opdracht van Paulus naar Kreta. Dat lezen we in Titus 1:6-9. 

  Er is tijd voor nodig om van een jongeman in het geloof op te groeien tot een oudste. De taak van Titus was om gelovigen op te leiden en te onderwijzen in de Schrift zodat zij geschikt zouden zijn om als oudsten te fungeren.

  Wij hebben in onze tijd en in onze cultuur er zo’n werelds georganiseerd systeem van gemaakt. De kerk wil meetellen in de wereld. Alles wat georganiseerd wordt in de kerk wordt juridisch onderbouwd. Maar dat staat haaks op Gods bedoeling. God werkt niet met systemen en methodieken. Dan is het hart er uit. Wij behoren niet tot het koninkrijk van deze wereld, maar tot het Koninkrijk der Hemelen dat straks op aarde tot volheid zal komen.

  Als de kerken zich in laten schrijven bij de overheid betekent dat controle van de overheid en eisen die niet overeenstemmen met Gods Woord. Ook de kerkenraadsleden worden ingeschreven bij overheidsorganen. Kerkelijke bijdragen zijn voor de belasting aftrekbaar, maar vanuit die overwegingen moeten wij God geen offers geven. 

  Ook de uitgaven van de kerk kunnen worden gecontroleerd door de overheid.

  Diaconale hulp kan betekenen dat de ontvanger gekort wordt op zijn inkomen. Dan zijn het geen liefdevolle gaven die God in het hart bewerkt en zegent.  Predikanten, maar ook de leden, streven naar wereldse wetenschaptitels. Men bedrijft wereldse politiek en wetenschap.

  Wie voorganger wil worden moet theologie studeren en de professor die onderwijst ondergaat uitgedost in toga en de academische baret de inauguratie. Hij telt mee in het werelds systeem van satan. 

  Het Woord van God wordt op wetenschappelijk niveau onderwezen en bestudeerd, maar het is een vermenging, zoals de “boom van goed en kwaad” een vermenging is en komt uit een verkeerde bron. Het is van zijn kracht beroofd. De Bijbel leert ons:

  Romeinen 12:16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

  Vermenging heeft grote gevolgen en is een gruwel in Gods ogen! Dit is allemaal de voorbereiding van het al in werking zijnde antichristelijke rijk, waarbij de religie als de hoer op het beest van de antichristelijke politiek meerijdt.

  ← Jaarlijks ritueel theologische professoren – opening van Academisch jaar Theologische Universiteit

  ↑ Nieuwe theologiestudenten worden ontvangen door de loco-burgemeester. Op het vaandel van hun studentenvereniging staat: 

  "Fides Qvadrat Intellectvm" wat betekent "Geloof boetseert kennis (intelligentie)"

  Het staat allemaal zover af van het Woord van God.

  De volgende tekst heeft tot veel misverstanden geleid en dat is het gevolg  van de vertaling:

  "Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut." (Heb. 13:17)

  Wie hierover meer wil lezen kan dat doen in deze Jaïr studie.

   

  Dit is een artikel dat gaat over “zalving”, maar we kwamen zo bij aanverwante onderwerpen. De aanleiding was een vraag over de zalving van een oudste of nieuwe voorganger.

  Ida