English & other languages: click here!

Het verbond met de antichrist

In het Eerste Testament lezen wij een opmerkelijke passage over het eerste publieke optreden van de Antichrist, waarbij wij de Bijbelse beeldspraak van een dag voor een jaar in acht moeten nemen: “Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang!” Daniël 9:27a.

Willibrordvertaling: “Met velen zal hij een sterk verbond aangaan gedurende één week!”
In talrijke bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een convenant met Israël, maar door de toevoeging “met velen” moeten we dit wat ruimer zien en Israël heeft inmiddels de Abrahamitische akkoorden dan ook gesloten met de landen met een monotheïstisch godsdienst, die Abraham als voorvader hebben.

De tempel heeft vroeger zeer waarschijnlijk in de stad van David gestaan op de dorsvloer van Arauna en is de tempelberg helemaal niet de plek, maar misleiding. De tempelberg wordt door velen meer gezien als een gebied waar het leger van de Romeinen was gehuisvest in Jeruzalem en ze konden vandaar op de stad van David neerkijken en controleren en keken op de ware tempel uit.

De traditie van denken is vaak hardleers, maar de Bijbel staat daar boven. Als traditie boven de leer staat dan kan de Heilige Geest niet doorwerken en openbaren. Dan wordt het geloof statisch en wordt  het wettisch door overleveringen van mensen, zoals bij de farizeeën in Jezus’ tijd.

Israël gaat dwingend voorop in de opgelegde wereldwijde maatregelen.  Het politiek en religieus Israël speelt hiermee de antichrist in de kaart. Volgens de profetieën is dat zo voorzegd. Ze sluiten een verbond met de dood.

Gods Verbond ten leven gaat via Izaäk

De Verenigde Naties zijn een product van de NWO. Voorheen Volkerenbond. Uiteindelijk zal de Antichrist een schrikbewind over de hele aarde uitoefenen en vooral Israël na drie en half jaar met ongekende wreedheid teisteren. 
Niemand weet weliswaar de dag nog het uur waarop Yeshua dan terug zal komen om Zijn volk Israël te redden en Zijn vijanden te vernietigen. Logischerwijs zal de ondertekening van het verbond met de antichrist zeven jaar eerder moeten plaats vinden. Natuurlijk zal hij dan niet op het monster lijken zoals in Openbaring 13 beschreven is, maar op een aardige en oprechte heer, die de mensheid wil helpen. (een zgn. filantroop).

Hij brengt de wereld eerst in nood en komt dan zogenaamd met zijn reddingsplan.
Maar alles gaat volgens een stappenplan, zoals God Zijn Plan met deze wereld aan ons bekend heeft gemaakt en Hij daar aan trouw blijft. Maar wie Zijn Plan afwijst zal meegaan in het plan van satan. Een ander alternatief zal er niet zijn in de eindtijd.

De antichrist of ook wel "pseudo christus" genoemd zal een verbluffende bekwaamheid bezitten om wereldwijde problemen op te lossen. Hij zal in staat zijn om een einde te maken aan al die verschrikkelijke oorlogen en vooral ook van de economische crisis die op dit moment alleen maar erger wordt nadat  de corona maatregelen en de noodwet van een valse pandemie een begin daarmee hebben gemaakt. 

Het is leugen en bedrog, maar dat is satans wezen.  Hij zal ook een geweldige spreker zijn met een ongekende charisma die de mensenmassa’s naar zich toe trekt. Hij zal er ook persoonlijk voor zorgen dat de Tempel voor Yahweh herbouwd zal worden. En dat is nu veel dichterbij gekomen door de Abrahamitische akkoorden en de Noachitische wetten. Israël komt daardoor straks in benauwdheid. 

Waarom zou hij dat doen? Zit daar een logica in? Natuurlijk! We weten toch allemaal, dat de satan zich altijd tegen God verheft......

Waar kan hij zich beter tegen God verheffen dan in een Tempel die aan Yahweh gewijd is? Daarom moet het ook echt Gods Tempel zijn, een heilige, gewijde ruimte, waar de Eeuwige ook echt aanbeden wordt en dagelijks offers aan Hem gebracht worden. Dat hoort allemaal bij het slimme plan van de antichrist.

Het is juist zijn bedoeling om heiligschennis te plegen en Gods huis te ontwijden, maar als de antichrist al vanaf het begin een tempel ter ere van zichzelf zou laten bouwen, dan zou er geen sprake zijn van een ontheiliging. Vandaar dat hij opzettelijk toestemming zal verlenen om de Tempel voor de God van Israël te herbouwen en de priesters doelbewust gedurende de eerste helft van de jaarweek hun gang zal laten gaan om de voorgeschreven offerdienst voor Yahweh na bijna 2000 jaar te hervatten.

Precies 3½ jaar later zal de antichrist echter zijn ware gezicht laten zien en de absolute macht over de totale wereldbevolking naar zich toe trekken. Hij zal vanaf dat moment zijn satanische haat openlijk tonen tegen zowel de Joden als ook tegen de christenen en hen beginnen te vervolgen. Dat zal uitmonden in de ergste verdrukking die de wereld ooit gezien heeft. Maar daar moet uiteraard nog wel het één en ander aan voorafgaan. Maar met de "lockdowns" waren we al aardig op weg om de mensen hun vrijheid meer en meer te beperken.


Laten we een antwoord zoeken op de vraag welke ingrijpende gebeurtenissen uiteindelijk zullen leiden tot het verbond tussen o.a. Israël en de antichrist. Het nieuwe normaal is wereldwijd en werkt naar één wereldregering (WNO) toe. Het lijkt mij nogal logisch dat dit niet zomaar uit de heldere blauwe lucht is komen vallen. Belangrijke ontwikkelingen hebben plaats gevonden die tot de ondertekening van dit verbond hebben geleid. Volgens de profetie van Daniël geeft dat aan Israël het recht op een werkende tempel, compleet met offerdienst en het innen van tienden en giften om die te onderhouden. De religie van het Jodendom heeft met politieke leiders hun Noachitische wetten ingang doen vinden in wetten van bijvoorbeeld Amerika en daar komen dan nog eens de Abrahamitische akkoorden bij. Gods Woord wordt totaal terzijde geschoven. Men verwacht een messias en houdt Yeshua haMashiach voor een valse Messias. Daar mag je niet in geloven, want dan doe je aan afgodendienst en daar zetten ze de doodstraf op. De Joden mogen enkel de Sabbat houden en wie het doet van de volkeren moet ook gedood worden. Het lijkt wel dat ze alles aan de dood hebben gekoppeld.

In het midden van die zeven jaren, door Daniël ‘week’ genoemd, zal dit recht echter door de antichrist weer abrupt worden ingetrokken:

“Op de helft van die week zal hij een einde maken aan de slacht- en spijsoffers en op de vleugel de gruwel van de verwoesting plaatsen, totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt!” (Daniël 9:27b, Willibrordvertaling).

In de vertaling van Het Boek staat het wat duidelijker: “Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten, maar halverwege zal hij de Joden dwingen te stoppen met het brengen van slacht- en spijsoffers.”

Vanaf dat moment zal de antichrist het masker afdoen en zijn ware aard tonen. De Eeuwige liet dit aan Johannes in een visioen zien. Ik citeer nogmaals vanuit Het Boek:  

“Eén van hen, die klein begon, werd al gauw buitengewoon sterk! Hij viel het zuiden en het oosten aan en vocht ook tegen Israël. Hij streed zelfs tegen het leger van de hemel en versloeg enkele leden van dat leger. Hij waagde het bovendien de Vorst van het hemelse leger uit te dagen door het dagelijkse offer dat aan Hem werd gebracht, af te schaffen en bovendien de Tempel te ontwijden. Het heiligdom en het dagelijks offer werden het slachtoffer van de wetteloosheid! Daardoor verdwenen waarheid en rechtvaardigheid en triomfeerde het kwaad!” (Daniël 8:9-12).

Dit wordt door de engel Gabriël aangevuld:

Daniël 9:24-25 “Hij zal grote kracht bezitten, maar het zal niet zijn eigen kracht zijn. Hij zal ongehoorde verwoestingen aanrichten en wat hij ook doet, het lukt hem allemaal! Hij zal machtige tegenstanders overwinnen en ook het heilige volk te gronde richten. Meester-misleider als hij is, zal hij op drieste wijze velen ombrengen. Hij zal het zelfs wagen de strijd aan te binden met de Vorst der vorsten, maar bezegelt daarmee zijn ondergang! Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen!”

Er moet dus wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor hij de macht en de autoriteit zal krijgen om aan Israël de toestemming te kunnen verlenen de Tempel te mogen herbouwen op de Haram al-Sharif, zoals de moslims de Tempelberg noemen waar nu de Al-Aqsa moskee en de gouden Rotskoepel staan.

Die moeten namelijk eerst weg! Hoe dan? Geen idee! Niemand weet op welke manier daar ruimte voor de herbouw van de Joodse Tempel gemaakt zal worden, maar dat die Tempel er komt is een feit! Kunt u zich voorstellen welk een enorme impact dit zou hebben gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten? Geen enkele moslim zou het volgens mij vandaag de dag accepteren dat welke wereldleider dan ook een poging in die richting zou wagen. Ik ken eerlijk gezegd op dit moment niemand wiens invloed zodanig boven die van alle andere wereldleiders uitsteekt dat hij de machtspositie zou bekleden om een dergelijk besluit te mogen nemen.

Maar ik heb het al genoemd dat de tempelberg waarschijnlijk helemaal niet de plek van de tempel van Salomo was, maar dat deze gebouwd was op de dorsvloer van Arauna in de stad van David.

Een jaar geleden zouden we misschien ook gedacht hebben wat hieronder is geschreven:
Als een Israëlische regeringsleider het zou wagen om de Tempel te herbouwen zou de gehele Arabische wereld zonder twijfel de oorlog aan Israël verklaren. Ook als een Amerikaans, Europees of zelfs Arabisch staatshoofd een dergelijk verbond met de leiders van Israël zou sluiten, zou volgens mij letterlijk de hel losbarsten. Maar de hel is losgebarsten in een andere oorlog, die ons vreemd overkomt, omdat het met een leugen van pandemie is begonnen en iedereen nu gecontroleerd kan worden en daarvoor is er een groen paspoort nodig. Het heeft alles te maken met controle over de mensen en hen tot slaven van het nieuwe systeem: het nieuwe normaal, te maken. Slaaf word je nooit vrijwillig, ofschoon velen wel vrijwiliig het beest zullen achterna lopen en zo hebben in de geschiedenis van de mens velen een führer nagelopen. Dat waren types van de komende antichrist. De antichrist zal de laatste zijn.

De antichrist zal in zijn missie slagen. Toen God zag dat de mensen in Babel één volk vormden en één van taal (eensgezind in het kwaad) wist God dat dit het begin betekende van wat ze wilden doen en er zal niets van wat zij zich voornemen te doen, onmogelijk zijn. (Gen. 11:6) Rebellie tegen God ten top. God greep toen in en verwarde hun taal, zodat ze geen van allen elkaars taal begrepen. Dit herhaalt zich in de eindtijd van nu.  Sterker nog: de antichrist zal Jeruzalem zelfs tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar één enkele verklaring denkbaar: hij moet op bovennatuurlijke wijze de moslims en de Joden ervan kunnen overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi is en tegelijkertijd de Messias!

Maar satan heeft macht over alle religies en satan zal ook bewerken dat alles naar één wereldreligie gaat. Maar voor Yeshua is daar geen plaats en Hij zet dan ook tegen de Joden:
Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Johannes 5:43.
Het zijn woorden van Yeshua (de Heere Jezus), die Hij uitsprak vlak voor Zijn eindtijdrede, aan het einde van Zijn bediening op aarde.

Mattheüs 23:37-39 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

39. WANT IK ZEG U: U ZULT MIJ VAN NU AF AAN NIET ZIEN, TOTDAT U ZEGT: GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEERE!

De Heere Jezus spreekt hier in Jeruzalem heel Israel aan. Hij had het Joodse volk bijeen willen brengen, Hij had hen willen redden, maar het volk als geheel wilde niet. Je proeft in deze woorden in vers 37 Zijn bewogenheid met Jeruzalem, met het volk. Hij wilde, zij wilden niet.

Jeremia. 30:7: “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Here hun God dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal”.

Hier wordt gesproken over een tijd die zijn weerga niet heeft. We zullen zien, dat dit de bekende karakterisering is van de tijd van de Grote Verdrukking.
Verder is er sprake van een tijd van benauwdheid van Jakob: Israël staat hier dus voor onze aandacht. Dat blijkt ook uit Jer. 30:3. We lezen daar:

Jeremia 30:3 “Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Here, en hen terugbreng in het land, dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat ze het zullen bezitten”.

Niet alleen over Israël in het algemeen gaat het, maar over het volk dat vanwege zijn zonde in Israël (het tienstammenrijk) en in Juda (het tweestammenrijk) is verdeeld. Heel duidelijk is er ook sprake van het bezit van “het land, dat Ik aan hun vaderen gegeven heb”. Dat is het land Kanaän en geen ander.

En dat het gericht dat Israël getroffen heeft van de hand van JHWH komt, vinden we in dit gedeelte ook heel duidelijk vermeld. Het volgt al uit vers 11 waar we lezen:

“Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan”.

De woorden wijzen onmiskenbaar terug naar de vloek van de wet, die over het volk zou komen als het de Here verliet (zie Lev. 26:33).
Nog duidelijker is vers 14 waar staat: “Want Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat”.

“Want zó zegt de Here: Jubelt van vreugde over Jakob, juicht om het hoofd der volken, verkondigt, looft en zegt: De Here heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël”.

Hier zien we de bevoorrechte positie die Israël over de volken zal innemen. Vergelijk voor de uitdrukking “hoofd der volken” Deut. 28:13 en Deut. 28:44.

Als de maat van de zonde vol is grijpt God opnieuw in en vernietigt alle vijandschap tegen Hem. Dan pas begint het duizendjarig vrederijk op aarde.

Psalm 72 : 11

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

 

Jur