To translate this website in different languages click here.

Psalm 8 de antichrist in de psalmen

DE ANTICHRIST IN DE PSALMEN - PSALM 8

De vorige psalm 7 eindigde met de woorden: “Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid, en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen.” Het is een juichkreet na de strijd die gevoerd is voorafgaand aan de komst van het Vrederijk en waaruit bleek wie de “Allerhoogste” is. De sterke vijand, de antichrist, is verslagen. Psalm 8 is een vervolg op Psalm 7.

Gaat het hier in deze prachtige psalm 8 dan ook over de antichrist? Ja, want in vers 3 is sprake van tegenstanders, vijand en wraakzuchtige. Dit zijn kenmerken van de antimessias. In Psalm 8 kijkt David profetisch terug op wat hij in psalm 7 heeft bezongen. Want hoe is de “wraakzuchtige antichrist” de mond gesnoerd? Door de mond van kleine kinderen en zuigelingen! Die kleine mondjes? Ja, want het geloof dat God in de mens legt bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. 1 Kor. 4:20. Zoals we dat ook lezen in:

1 Korinthe 1:27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.

Dus aan de ene kant zijn er de monden van baby's die YHWH prijzen, en aan de andere kant is er de mond van de vijand die YHWH niet prijst. In feite gebruikt hij zijn mond om vanaf het begin over YHWH te liegen. Daarom moet zijn mond het zwijgen worden opgelegd. 

Dat bepaalt ons erbij dat we in onze strijd tegen de geest van de antichrist op geen enkele manier moeten vertrouwen op onze Bijbelkennis, op onze vaardigheid om met problemen om te gaan, maar ons helemaal vol vertrouwen afhankelijk stellen van de God van gerechtigheid, die in psalm 7 bezongen wordt.

Het is juist die afhankelijkheid van een kind waardoor God dat sterke fundament kan leggen tegen de vijand die op onze ondergang belust is. Een afhankelijkheid die er is door wedergeboorte, dat maakt de ware gelovige tot een kind in het geloof. Kleine kinderen en baby's in het geloof weten hoe ze YHWH moeten prijzen. Daarmee legt God Zijn vijanden het zwijgen op en snoert hen de mond. Dat demonstreert Yeshua ook als hij de discipelen onderwijst:

Matth. 18: 2-4 En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.

Een kind dat gevoed is aan de moederborst wordt vergeleken met een gelovige die zich verzadigd heeft door de omgang met God in Woord en Geest en die daardoor de vrede ervaart die alle verstand te boven gaat, ondanks de onrust en moeite die er om hem heen kan zijn. Dat wordt zo mooi uitgedrukt in Psalm 131:2 (NBG)

Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht
als een gespeend kind bij zijn moeder;
als een gespeend kind is mijn ziel in mij

Hij, die Allerhoogste God heeft alles onder onze voeten gelegd staat er in vers 7 van Psalm 8. In die overwinnende afhankelijkheid mogen we dan ook functioneren in het komende Vrederijk. We moeten leren zwak te zijn in onszelf, om sterk te zijn in God. Dat mag ons in deze tijd al bemoedigen, want als we zwak zijn in onszelf is Hij machtig in ons.

2 Kor. 12: 9b Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

YHWH onze Adonai, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

 

Ida