To translate this website in different languages click here.

Is uw paspoort getekend?

 

Ieder uur, iedere stap brengt ons nader 

bij de grens van leven en dood. 

Heeft de Heiland uw paspoort getekend

Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?

Nog is het tijd

De Heer heeft genâ

De toegang is vrij door Golgotha

Jezus ging voor

Hij wacht aan de grens

Is uw paspoort getekend, o mens?

 

IS UW PASPOORT GETEKEND ……………

IS UW PASPOORT GETEKEND ……………

Dit was de titel van een indertijd bekend lied. Om te beluisteren klik hier

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. (Filippenzen 1: 21)

We leven in de eindtijd, die zich kenmerkt door de grote afval, waar de leugen en de mammon regeert. Religie in overvloed. De kerken zwijgen over waar de wereld naar toe gaat, want de profetieën worden niet geloofd en men gedraagt zich politiek correct en geloven de leugen dat zij de wereldredders zijn samen met de politieke leiders. Het is de valse religie, de hoer op het beest. Ik hoor dezelfde geluiden maar dan van humanistische mensen. De wereld is in de kerk. Vervulling van profetieën wordt afgedaan als complot theorieën en ze zijn blind voor het complot van satan, die de heerschappij over deze wereld onrechtmatig wil behouden. Ze geloven zijn leugens en horen naar zijn stem.

Satan legt zijn wetten aan heel de wereld op en de mensen gehoorzamen hem blindelings. In de kerken was de Wet van God tot een humanistisch geïnspireerde eigen wet geworden en zo heerste satan. Er zijn nog mensen in de kerk die wat ze horen toetsen aan Gods Woord om te zien of het waar is, zoals de Berea gemeente dat deed. Maar een meerderheid gaat gewillig mee in wat er geleerd wordt zonder verder onderzoek te doen.

Dan moet ik denken aan wat Christus straks zal zeggen:

Mattheüs 7:21-23 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

 

1 Korinthiërs 3:4-13 Want wanneer iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven.

Dus is noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn een; maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u.

Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt.

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven.

 

Ben je wedergeboren?

Dan zie je de vervulling van de profetieën: dat satan regeert en zijn wetten dwingend oplegt. Ja, het zelfs over je lichaam te zeggen wil hebben. Ben je niet wedergeboren dan denk je politiek en religieus met satan mee, die je met vleiende woorden op een doodlopende weg zet. Maar het is de oude truc. Hij zal zeggen: "je zult niet sterven", zoals hij dat in Genesis 3:4 tegen Adam en Eva zei. Mensen vragen aan de dominee of ze de injectie van Bill Gates moeten nemen en als de dominee geen bezwaar heeft dan is het goed en op grond daarvan meent men recht voor God te staan.

Maar ze beseffen niet dat ze van hun predikant/voorganger een afgod hebben gemaakt, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt en de profetieën veracht: geen zonde, geen opstanding, geen afval, geen leugen en geen Jezus naar de Schriften.

 

De dood in de pot.

Laat de doden hun doden begraven, zegt de Schrift, 

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Efeze 4:20

Als we bovengenoemde Bijbeltekst lezen, kan het verlangen in ons leven ontstaan om echt en heel eenvoudig ‘geheel anders’ te zijn. Wat zitten we vaak vast in een bekrompen compromis-denken, maar de eenvoud van de boodschap maakt het ons duidelijk: Alles is volbracht. Voor hen die het verstaan is de uitnodiging om eenvoudig ‘amen’ te zeggen. Om ons als een kind toe te vertrouwen aan de ruimte die God ons biedt binnen het Koninkrijk van Yeshua/Jezus, onze Heer. Weg met het compromis-leven en eenvoudig instappen!

 

Geheel anders dus dan heel dat ingewikkelde gedoe. Maar hoe is dat? Zoals het immers verder geschreven staat:

Dit is de waarheid in Yeshua/Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Efeze 4:21-24).

Geen praten meer óver, maar: afleggen en aandoen. De nieuwe vertaling zegt: ‘aantrekken’ of ‘je kleden in’, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Wat hebben we vaak moeite met het woord ‘heiligheid’! Deze Bijbelse ‘heiligheid’ is zo anders dan de ‘schijn-heiligheid’… Want heiligheid betekent gewoon: zo geboeid zijn door Yeshua/Jezus en door Zijn aanbod om te zijn als Hij in deze wereld, dat je maar al te graag je oude plunje uitdoet en de ‘nieuwe mens’ aandoet.

Het blijkt heel eenvoudig te zijn, omdat het allemaal al gereed ligt. Eenvoudig wordt het pas echt, als je er blij mee bent dat God wil dat wij werkelijk ‘anders’ willen zijn, als Yeshua/Jezus.

Dat wil je, als je meer en meer van Hem gaat houden, want dan ga je ‘anders denken’. Op dat moment wordt je denken niet meer bepaald door de denkpatronen van het tijdgebonden leven, maar door de Geest van God. Zo raak je geboeid door Zijn eeuwige Koninkrijk.

De profeet Jesaja zegt: Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen (Jes.65:17).

Het Koninkrijk van Jezus waar wij nu al deel aan mogen hebben, (Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen … Fil. 3:20a) is al een voorloper van het nieuwe dat komen gaat.

Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag (Hebr. 12:28).

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kol. 1:13)

Het gaat hier over God, onze hemelse Vader, en over 'ons', heiligen en gelovigen. Degenen die Hem geloven, dat wil zeggen: alles wat in Zijn Woord geschreven staat, zoals een kind alles gelooft wat zijn vader zegt.

DUISTERNIS

Er is sprake van een verlossing, en wel: UIT DE MACHT VAN DE DUISTERNIS. We zijn niet getrokken uit de duisternis, maar uit de macht van de duisternis.

Wat is dat, de duisternis? We leven in een duistere eeuw, en de god van deze eeuw is de satan (2 Kor. 4:4).

Deze eeuw zal eindigen met de wederkomst van Christus. Wij, die in deze eeuw leven, zijn dus getrokken uit de macht van de satan, die de heerser is van deze eeuw! Hij heerst op de aarde en in de geschapen hemelen. In de hemelse gewesten vindt de geestelijke strijd plaats.

Volgens 2 Korinthiërs 4:4 is satan de ´god van deze eeuw´. Hij is de autoriteit in deze tegenwoordige eeuw (aioon) en vele dienaren staan hem ter beschikking. In Efeziërs 2:2 wordt hij genoemd de ´overste van de macht der lucht´.

Satan en zijn dienende machten beheersen dus deze wereld. De gehele wereld (grieks: kosmos) ligt in de macht van de boze (1 Joh. 5:19).

In Efeziërs 6 zegt de Bijbel, dat waar wij als gelovigen in een geestelijke strijd betrokken zijn, wij de wapenrusting van God nodig hebben “om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel” (vs. 11).

De satan handelt volgens een bepaalde methodiek om zijn strijd te voeren. Het is weer de oude truc van "verdeel en heers". Bijvoorbeeld door te anticiperen op de begeerten van het vlees, de ogen en de trots. Deze dingen zijn niet uit God, maar uit de wereld (1 Joh. 2:16). Een andere methode is de waarheid (het Woord van God) te verdraaien. Zo kon hij destijds Eva in de val lokken (Genesis 3).

Een geliefde methode is ook de ondermijning van het geloof, door te appelleren aan onze gevoelens. Kortom, een arsenaal van mogelijkheden om Gods kinderen tegemoet te treden.

Daarom wijst Paulus er nadrukkelijk op, dat onze strijd niet zozeer een worsteling met mensen van vlees en bloed is, maar veel meer met de geestelijke machten in de hemelse gewesten

Daarnaast heeft satan ook grote invloed op het wereldgebeuren. Niet voor niets wordt hij, samen met zijn bondgenoten in de hemelen, aangeduid als de ´wereldbeheersers dezer duisternis´, oftewel (meer letterlijk) de ´kosmokraten van deze eeuw´.

 

Alle koninkrijken zijn aan hem onderworpen (vgl. Luk. 4:5-6). 

Het mag ons dan ook niet verbazen, dat hij in het verborgene mede richting geeft aan de politiek van regeringen op aarde.

Satan is een complotdenker!

De bewering dat politici de gang van zaken in de wereld bepalen is slechts ten dele waar. Hun invloed is beperkt. De feitelijke machten ligt in handen van de magistraten, de magnaten, of zoals Openbaring 18:23 zegt: “…want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde.”

Voordat er grote beroering ontstaat op de aarde, zal er eerst in de hemelen een strijd worden uitgevochten:

“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem” (Openb. 12:7-9).

Michaël, de aartsengel, kennen we o.a. uit het boek Daniël, waar hij Gabriël terzijde stond in zijn strijd met de vorsten der Perzen en der Grieken. In de eindtijd gaat het om de finale strijd. De complete (leger)macht van satan wordt uit de hemel geworpen en komt dan (logischerwijze) terecht op de aarde.

Dit gebeurt omdat het moment is aangebroken, dat “het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde” (Openbaring 12:10) zullen worden geopenbaard. Satan moet wijken voor Christus!

Vanuit Zijn hemelse residentie maakt de waarachtige Koning der koningen zich op om Zijn heerschappij te vestigen. Daartoe worden eerst de hemelen gereinigd en vervolgens de aarde.

Satan en zijn engelen worden dus op aarde geworpen: “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (Openbaring 12:12). De eindstrijd op aarde neemt daarmee een aanvang. Het is een tijd, waarover de Here Jezus sprak toen Hij nog op aarde was, bijvoorbeeld in Lukas 21:25-27:

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

Toch zijn wij verlost, bevrijd uit zijn macht. We hebben nog wel met hem te maken, omdat we op deze aarde leven, in ons aardse lichaam, dat nog zondigt. Daarvan worden wij verlost als we sterven.

Hoe kunnen we dan zeggen dat we toch nu al verlost zijn? Dat is de centrale zegen waarmee we gezegend zijn: “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade”(Efe. 1:7).

Het nieuwe leven aandoen is hetzelfde als leven als mensen die opnieuw geboren zijn. Van deze mensen zegt de apostel Johannes: Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij (Jezus), die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem (1 Joh. 5:18).

Wie als Hemelburger gaat leven, heeft nooit meer last van dat stoeien met de begeerten van deze wereld, want: de boze heeft geen vat op hem.

Wat een heerlijk aanbod van onze Heer om geheel anders te zijn! ‘Heel graag’ zeggen we, als onze blik op Hem gericht is en als we Hem willen leren kennen in al onze wegen. Laten we nu, onder de indruk van Gods aanbod, van harte ‘ja’ zeggen. En, zoals de Nieuwe Vertaling het zo mooi zegt: onze geest en ons denken voortdurend laten vernieuwen door het zoeken van Zijn nabijheid in alles. (Efeze 4:23)

Zonde is voor God een gepasseerd station, want wij zijn met Christus gestorven, en ons leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). Dat heet wedergeboorte. Door het geloof mogen wij deze dingen zeker weten, God heeft het gesproken.

 

Koninkrijk

Er is ook sprake van een Koninkrijk. Daarin zijn wij overgezet. Dat is dus een Koninkrijk, dat er is. Niet het Koninkrijk der hemelen, dat nog moet komen. Het is het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, in de hemel, waar Hem alle macht gegeven is.

Dat is nog niet zo op deze aarde, dat kunnen we zien. Maar dat komt nog! Zijn Koninkrijk is nu in de hemel, daarin zijn wij overgezet. Wij zijn burgers van dat Koninkrijk: Hemelburgers (Filipp. 3:20).

We zijn ook gezegend met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus (Efeze 1:3). Daar mogen we ons goed van bewust zijn. Want laten we eerlijk zijn, we hebben een paspoort van de hemel, maar wat kunnen we nog zeuren over aardse dingen!

We zijn opgeroepen om de dingen te bedenken die boven zijn, waar Christus is (Kol. 3:1-2).

 

Een paspoort van het dodenrijk!

Satan is een na-aper. Hij wil dat ieder een paspoort van hem moet ontvangen en dat hij door satan gezond verklaard is (corona). En dan krijg je nog ruimte om te kopen en te verkopen, maar je levert je hemels paspoort in en staat buiten het Koninkrijk van God.

 

Het Koninkrijk Sion

De profetieën spreken in ruime mate over het toekomstig herstel van Israël en Jeruzalem. God heeft Zijn Koning gesteld over Sion (Psalm 2) en vanuit het midden der aarde zal Zijn heerschappij worden uitgebreid over alle volkeren.

Een ongekende tijd van gerechtigheid en vrede (vgl. Jes. 32:17) breekt aan. Tijden van verademing zei Petrus in zijn toespraak te Jeruzalem toen hij sprak over de (weder)komst van Christus: “Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher” (Hand. 3:20-21).

De hemelse heerschappij van Christus zal een enorme zegen uitwerken voor deze wereld. Eindelijk gerechtigheid, eindelijk vrede, eindelijk echte welvaart. Het plan van God wordt op wonderlijke wijze volvoerd.

In dat perspectief mogen wij vandaag leven en werken. Terwijl de hemelse machten nog steeds actief zijn, houden wij vast aan de wetenschap dat Jezus Christus overwinnaar is! En als Hij komt, zal alles anders zijn.

“Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken” (Habakuk 2:14).

Jur