English & other languages: click here!

Bekering

Woorden van Jezus - Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

 

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Mattheüs. 4:17.Feitelijk begon de Nieuwtestamentische gemeente met "het aanvaarden van het Woord," toen de toehoorders Petrus vroegen: "Wat moeten wij dan doen, mannen broeders?" En Petrus antwoordde hun: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op den naam van Jezus Christus." De eeuwige vraag die door de eeuwen heen klinkt "Wat moeten wij dan doen … ..?," vindt zijn oorsprong in die gebeurtenis op de Pinksterdag, toen de mensen met zichzelf en het doel van hun bestaan geconfronteerd werden.

{Hnd 2:38 } Het antwoord luidde: "Bekeert u … ," als eerste fase van een nieuw en zinvol leven.

{Joh 1:12 } De weg terug tot God wordt aangegeven met "Allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden".

{Hnd 20:20-21 } Bekeren betekent hierdoor een "omkeren" van de wereld, van het oude leven, het nemen van een beslissing-een keuze voor het leven, waarin in alles rekening wordt gehouden met God. God roept wel, maar de keuze, de beslissing moet je zelf nemen.

Ware bekering omvat de gehele ziel, de som van wil, gevoel en verstand.

{Mr 1:15 } Dit alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de wil van God. In Hem geloven   —  en daardoor in het evangelie  —  is de basis.

Jezus’ opdracht was: "Bekeert u en geloof het evangelie."

{Hnd 17:30-31 } Jij doet de eerste stap, en God doet de rest.

{Ro 12:2 } Zo betekent bekering een verandering van gedachte en levenshouding, tot een betere moraal. Het gaat vooraf aan elke zegening van God.

{Lukas 24:47 } Bekering is niet alleen een andere houding ten opzichte van de zonden, maar ook een andere houding ten opzichte van het zondigen.

{Ro 12:2 } Het denken wordt veranderd en in Gods banen geleid. De gehele houding t.o.v. het evangelie ondergaat een verandering.

{Mt 11:29 } Als Jezus zegt: "Leert van Mij … .en gij zult rust vinden voor uw zielen … .," laat de Bijbel omtrent Zijn voorbeeld

niets te wensen over:

{Mt 18:3 } "Ik ben eenvoudig en nederig van hart" en "te worden als de kinderen". God toont ons hoe men van gedrag en instelling moet veranderen en hoe een nieuwe levenswandel met Hem begonnen wordt.

{Jak 5:19 } Maar ook hoe de belangstelling voor de naaste beoefend wordt.

{2 Kor. 5:17-18 } De menselijke natuur is van zodanige aard, dat het met Gods hulp mogelijk wordt tot een algehele verandering te komen ten opzichte van de zonde en de dingen van de wereld. Probeer het maar!

We leven op aarde en gebruiken de dingen van de wereld, maar ze mogen ons leven niet beheersen.

{Joh 16:7-11 } Het geschiedt niet door welsprekendheid of kracht van {Joh 15:3 } argument, maar door de Heilige Geest en door het woord {Jak 1:18 } van God.

{Hnd 3:19 } Het berouw over de fouten en de verkeerde dingen en {Lukas 18:13 } gedachten vormt de voedingsbodem, waarop het geloof {1Jo 1:9 } van de volgeling van Jezus groeit.

{Mt 1:21 } Door geloof in de Naam van Jezus en Zijn verzoenend {Hnd 4:12 } sterven, waarbij hij de schuld van onze zonden op zich nam. Het belijden van Zijn Naam voor de mens en voor God geeft getuigenis van een vernieuwd leven.

{2 Kor. 6:2 } De vraag wanneer men tot bekering moet komen, wordt beantwoordt met NU!

{Joz 23:15 } Kiest dan heden, wie je dienen zult.

{Joz 22:5 } Maar dan ook met heel je hart en met heel je verstand.

{Lukas 10:27 } Met inbegrip van je naaste.

{Col 2:6,7 } Groeien in geloof met een dankbaar hart. Bekeren is ook: omkeren, van de wereld tot God.

{Lukas 15:7 } Dit geeft grote blijdschap in de hemelse gewesten, over één zondaar die zich bekeert.

{Lukas 12:23 } Een schat die nooit opraakt in de hemelen. Hoe raadzaam is het, iets te winnen in ruil voor iets wat je toch niet

behouden kunt. Het blijft niet bij bekering, want het doel is:

Groeien in genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Het begin van het christelijk leven, dat door wedergeboorte leidt tot een nieuw leven in gemeenschap met de Heilige Geest, tot eer van God.

Het volledige antwoord dat Petrus gaf op de vraag: "Wat moeten wij dan doen … .?" was:

 

{Hnd 2:28 } Bekering … zich laten dopen … ..de Heilige Geest ontvangen.

Over het ontvangen van de Heilige Geest zie deze pagina. 
Over de doop: klik hier!

 

Jur