English & other languages: click here!

Het drama van de eindtijd (deel 2)

tekst J.J. van Baaren - vervolg van deel 1

(toevoegingen staan tussen [blokhaken])

In Openbaring 19:20 wordt dit tweede beest de valse profeet genoemd:

Openbaring 19:20  Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugen-profeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan.

Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. 

Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. Het beest en de leugenprofeet werden levend in een zee van brandende zwavel gegooid.

MET ANDERE WOORDEN, SATAN WIL PROFETIE GEBRUIKEN OM ZIJN DOEL TE BEREIKEN.

Het is van groot belang te weten dat niet alle profetie ware profetie is en we moeten leren de ware van de valse te onderscheiden. Die valse profeet bewerkt (Openbaring 13:12 ) dat allen die op aarde wonen het eerste beest (de antichrist) zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. Hij gebiedt dat men een beeld maakt voor het beest dat een geest ontvangt en kan spreken. Zij die weigeren het beeld te aanbidden (Openbaring 13:15 ) zullen gedood worden. Wij hebben hier een bedrieglijke Drie-eenheid. De draak komt overeen met de Vader, het beest met de Zoon, de valse profeet met de Heilige Geest. Het beeld van het beest komt overeen met de kerk. Satan begint nooit iets nieuws. Het neemt wat God heeft gedaan en imiteert dat.

Openbaring 13:15  En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden.

MERKTEKEN

Dan wordt ons verteld dat men een "merkteken" moet aanvaarden, aangebracht op de rechterhand of op het voorhoofd. Veel is reeds gespeculeerd over dit "merkteken". Vooral de New Age-beweging heeft naar veel voorbeelden gezocht. Maar God heeft ons ervoor bewaard dat dit bekend zou worden. Anders zou nu de gehele wereld ermee volgeplakt worden.

NIET MEER KUNNEN KOPEN OF VERKOPEN

God gebiedt ons dit merkteken, als erkenning van de antichrist, te weigeren. Het gevolg is dat zij die dit weigeren, "niet meer kunnen kopen of verkopen," kortom we komen in grote problemen. Maar hij die aan God gehoorzaam is, mag ook op God vertrouwen. Het is wel duidelijk dat daar een groot Godsvertrouwen voor nodig is. Het is interessant dat ook God een teken maakt voor Zijn volk. Maar Hij doet dit alleen op het voorhoofd. Het maakt voor de antichrist niet uit of en wat u gelooft. Maar voor God wel. En het teken van de ware gelovigen zijn de namen van de Vader en van de Zoon.

Het teken van de antichrist is het merkteken tot zijn erkenning. De Bijbel spreekt van: een merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Het getal van zijn naam is 666. Daar zijn talloze fantasieën over gegeven. Maar daar is eigenlijk niets mystieks mee, want in het Hebreeuws en het Grieks hebben letters getalswaarde. Een naam heeft dus een numerieke waarde. 

Aangezien men aanneemt dat Johannes het boek in het Grieks schreef zou deze taal toegepast moeten worden. Volgens Derek Prince, een kenner van het Grieks bij uitstek, heeft de naam van Jezus in het Grieks (iésos) de getalswaarde van 888.

De valse christus is dus 666. We hebben dus twee elementen waaraan de ware antichrist herkend kan worden: bij zijn aanstelling wordt hij als ten dode toe gewond en "weer levend," en we kunnen zijn naam berekenen. Wij zullen ons hier niet aan fantasieën wagen.

Het tweede gegeven is dus (Openbaring 13:14) dat er een beeld gemaakt wordt voor de antichrist (niet "van"). De sleutel van dit geheel vinden we in: (Openbaring 20:4) "En ik zag de zielen van hen, die gedood waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaar lang."

Openbaring 20:4  En ik zag tronen. Daar gingen mensen op zitten die als rechters over de wereld moesten rechtspreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die waren onthoofd omdat ze in Jezus en in Gods Woord geloofden. Zij hadden niet het beest en het beeld van het beest aanbeden. Ze hadden het merkteken van het beest niet op hun voorhoofd of op hun hand willen hebben. Zij waren weer levend geworden en heersten 1000 jaar lang als koningen, samen met Christus.

Dan zien we naar (Openbaring 17:12,14) waar ons wordt verteld dat de tien horens op het hoofd van het beest tien koningen zijn, die op dezelfde tijd aan de macht zijn als de antichrist, en hun macht aan hem overdragen. En deze tien koningen vormen het laatste stadium van heidense overheersing op aarde, voor Jezus wederkeert.

Openbaring 17:12  De tien horens die je zag, zijn ook tien koningen. Ze regeren nog niet, maar zullen één uur lang de macht krijgen, samen met het beest.

Openbaring 17:14   Ze strijden tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want Hij is de machtigste Heer en de hoogste Koning. Hij zal overwinnen, samen met de mensen die bij Hem zijn in de strijd. Zij zijn door Hem uitgekozen en horen bij Hem en zijn trouw aan Hem.

Voor een nadere verklaring moeten we naar het Oude Testament. (Daniël  2:31-33) geeft de outline van de menselijke geschiedenis vertegenwoordigd in een beeld. Daniël moet de verklaring verborgen houden tot de eindtijd.

De keizer Nebukadnezar ziet een beeld in een droom en vraagt Daniël om de uitleg ervan. Het beeld heeft een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, zijn benen zijn van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem en de Bijbel maakt duidelijk wat deze vier delen betekenen. De eerste vier delen zijn vervuld. Het hoofd van goud was Babylon en de schouders en armen Medo-Perzië. Twee armen, een voor Medië en een voor Perzië. De buik en de lendenen van koper verbeeldden het Griekse rijk onder Alexander de Grote. Dit waren de belangrijkste delen van het beeld. Dan komen we aan de benen van ijzer en zij stellen het Romeinse Rijk voor, maar merk op dat er twee benen waren. Het Romeinse Rijk was verdeeld in twee delen. West-Rome met de hoofdstad Rome en Oost-Rome met de hoofdstad Byzantium. Het is van belang, want als dit imperium wordt gereproduceerd, moeten beide benen gereproduceerd worden.

Dus Europa zoals wij dit nu kennen, kan niet de uiteindelijke vervulling zijn. Dan komen we tot de voeten van ijzer en leem en die moeten de uiteindelijke heidense macht zijn, want de steen die zonder mensenhand losraakt (het Koninkrijk van Jezus) valt op die voeten en verbrijzelde ze. (Daniël 2:34)

Dat moet dus het heidense dominion zijn dat Jezus verbreekt bij Zijn wederkomst. De tien tenen moeten overeenkomen met de tien koningen, want beide zijn de laatste toestanden van de heidense rijken. Als we dus iets gaan zien van het herstel van het Romeinse Rijk, moeten het beide benen zijn. Mensen spreken nu over de huidige stand van Europa als de uiteindelijke staat, maar dat lijkt op een been met alle tien de tenen aan één voet.

Ook is Europa niet de finale van de uiteindelijke Bijbelse vervulling. Europa is belangrijk, maar het is niet het uiteindelijk centrum van het toekomstbeeld. Het centrum moet zijn in het Midden-Oosten. Jezus’ wederkomst zal op de berg bij Jeruzalem zijn en als de antichrist Hem succesvol wil imiteren, zal dat ook daar zijn.

Daniël 2:31-33 Mijn heer de koning, u zag plotseling in uw droom een enorm groot beeld. Het was heel hoog en zag er schitterend uit. Het stond vlak vóór u en zag er heel indrukwekkend uit.  Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en zijden waren van koper, zijn heupen en bovenbenen waren van ijzer en zijn onderbenen en voeten van een mengsel van ijzer en klei.

Als we dus twee benen en tien tenen hebben, zijn vijf staten van het oude Romeinse machtsgebied in Europa, maar laten we nagaan wat de vijf tenen zijn van de rechtervoet. Dan moeten wij vijf namen noemen in het Midden-Oosten: Griekenland, Turkije, Syrië, Palestina en Egypte. Dat is het beeld van het oostelijke Romeinse Rijk.

Een ding dat dit bevordert is een één-wereld-religie. Die kan gemakkelijk komen. Israël is het centrum van drie monotheïstische wereldreligies, judaïsme, christendom en islam. [We kennen  de Abraham akkoorden inmiddels. Jur] Als die drie verenigd zouden worden, beslaan zij dat hele gebied. Er is slechts één probleem dat die vereniging belemmert: Jezus van Nazareth. Als die uit de weg geruimd zou kunnen worden, is er niets dat die drie religies in de weg staat. En men is druk bezig die Jezus uit de weg te krijgen.

Zowel de leiders van de Rooms-Katholieke kerk als de Anglicaanse kerk hebben in hun kerken diensten uitgevoerd waarbij zij vertegenwoordigers van de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en andere heidense religies samen brachten en zich richtten tot één god. Overbodig te zeggen dat daar voor Jezus geen plaats was, eerder was er een mogelijkheid om Jezus kwijt te raken.

Er zijn vandaag in de westerse wereld duizenden mensen die bezwaren hebben tegen de verklaring die Jezus gaf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij." De geest van de antichrist is elke dag en elk uur aan het vechten tegen deze waarheid. Voor de Rooms-Katholieke kerk neemt Maria in niet geringe mate die plaats in.

Na Alexander kwamen de opvolgers, de successors en zij verdeelden het rijk van Alexander tussen hen. Er was daarbij veel strijd, maar in het eind bleven vier koninkrijken over, precies als beschreven in de droom.

Deze vier waren het koninkrijk Macedonië onder Antychonus (Macedonië = Noord-Griekenland), Pergamum onder de dynastie der Atalieden (Pergamum ligt in Klein- Azië, wat nu Turkije is), dan was er Syrië onder Sylucis, wat ongeveer overeenkomt met het huidige Syrië, hoewel dit nu kleiner is. En ten slotte Egypte onder de Ptolemeeën. Dit zijn de vier koninkrijken: Macedonië, Pergamum, Syrië en Egypte.

En in Daniël 8:9-11 zag Daniël een kleine hoorn  —  de antichrist  —  komen uit de vier andere hoornen. De meeste Bijbelcommentaren zijn het erover eens dat deze kleine hoorn de antichrist is. Daniël zegt: "Er zal een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn."  (Daniël 8:23)

Die koning is weer de antichrist en let op de tijd. Het ziet uit op de verre toekomst (Daniël  8:26) als de boosdoeners de maat hebben vol gemaakt (Daniël  8:23 ) en de menselijke rebellie de climax bereikt heeft.

Daniël 8:23  Op een dag zullen de ongehoorzamen de maat van hun slechtheid vol hebben gemaakt. Dan komt er een eind aan hun regering. Er komt een andere koning. Hij is hard en wreed en sluw.

We moeten derhalve uitzien naar Griekenland, Turkije, Syrië of Egypte. Daniël  zegt: "Er waren tien horens op zijn hoofd en dan kwam een andere hoorn op waarvoor er drie uitvielen." (Daniël 7:20)  Die ene hoorn was groter en was vol grootspraak. Die horen voerde oorlog tegen de heiligen en overwon hen, … . tot God recht verschafte. (Daniël 7:22 )

De tien horens (koningen) volgen dan die kleine hoorn die de heiligen bestrijdt. Toen die opkwam vielen drie van de andere koningen. In Daniël 8:9 lezen we over dezelfde kleine hoorn: "Er kwam een kleine hoorn op, die zeer groot werd tegen het zuiden, het oosten en tegen het Sieraad (Israël).

De antichrist die opkomt vergroot zijn koninkrijk in drie richtingen. Dat is naar het zuiden, dat  is Egypte, naar het oosten, dat is Syrië, en naar het heilige land." Als hij zijn rijk vergroot in die richtingen, waar vandaan start hij? Hij moet dus uitgaan van twee van de vier koninkrijken. Dat zijn in moderne namen Griekenland of Turkije. Volgens Derek Prince zal  dat waarschijnlijk Turkije zijn, want dat strekt zich uit naar Syrië, naar Israël en naar Egypte. Dat beheerst het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee, het laatste beeld van het drama.

Die kleine hoorn zal mogelijk verrijzen in Pergamum, dat is het moderne Turkije. Er was daar een stad daar genaamd Pergamum, dat was na Alexandrië een belangrijke stad in de oude wereld. Het was ook het centrum van de aanbidding van Zeus, de oude god. En er was een beroemde tempel met een altaar voor Zeus. Maar Pergamum was ook het centrum van keizer-aanbidding in de oude wereld. Er is dus een geestelijke achtergrond in Pergamum die nog vervuld moet worden.

In Openbaring 2:13 spreekt Jezus tot de gemeente in Pergamum en Hij zegt: "Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van satan is." Dat is in Pergamum.

In Openbaring 13:2 lezen we over de antichrist: "En de draak (satan) gaf hem zijn kracht, en zijn troon en grote macht." Hier volgt Daniël de tekst die spreekt over een dodelijke wond die genas. "En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest (antichrist) de macht had gegeven en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren?" Openbaring 13:4) Wat is belangrijk voor ons allen? Te weten dat de geest van de antichrist aan het werk is en te begrijpen wat zijn doelstelling is: Jezus van Zijn eer en gezag beroven en Hem vervangen door een ander, maar ook te weten wat wij doen moeten in het midden van deze strijd.

WE ZIJN IN EEN OORLOG VERWIKKELD

Het is namelijk van belang te weten dat we in een oorlog gewikkeld zijn. We leven niet in een vredestijd, we leven in een tijd van ontzaglijke druk, spanning en enorme gevaren.

We moeten weten dat de gemeente Gods aan grote verleidingsfactoren bloot staat, verleidingen met een grote mate van intelligentie. Enorme machten proberen de Gemeente van Christus te verzwelgen. Hun voornaamste wapen is bedrog.

Het is de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Deze zal ons waarschuwen tegen de misleidende factoren die zich aan ons voordoen. Ik geloof niet dat dit zo vanzelfsprekend is. Er is slechts één weg tot veiligheid. Dat is het Woord van God lief te hebben en te gehoorzamen. Wij staan allen bloot aan verleiding.

Een van de grootste verleidingsfactoren is wel te menen dat God ons wel voor lijden zal behoeden en dat wij "bewaard" zullen zijn voor de invloed van de antichrist en de vervolging van gelovigen.

Jezus zegt dat wie Hem volgen smaad en hoon zullen ervaren en het kruis op zich moeten nemen, en misschien wel erger zullen ervaren. "In de wereld" zegt Hij, "lijdt gij verdrukking, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen."

De brieven aan de zeven gemeenten in het boek Openbaring hebben allen als Leidmotieven: "Wie overwint … " En Openbaring 7:1 spreekt over de gelovigen " … die uit de grote verdrukking zijn gekomen."

 

 

Jur