Emgloish & other languages: click here!

De Meiboom

DE 1 MEIVIERING

Uit een artikel van E. Smit: ‘Bestaat er een plan? ‘ (1975)
(met cursief geschreven commentaar uit deze tijd waarin wij leven).

Wij spraken reeds over de door de Illuminatie kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën. Voor ons thans is van groot belang te weten dat twee zeer belangrijke ideeënwerelden, die op deze wijze reeds meer dan 100 jaar geleden tot stand kwam, het FASCISME en het COMMUNISME zijn.

 

 

(Ik heb een socialistisch achtergrond (SDAP en later werd het PvdA)
De 1 meiviering was daar mee verbonden. Ik zag bij vele mensen nog een tegeltje met dansende mensen om de meiboom aan de muur.
Velen hadden als arbeider in die tijd ook met uitbuiting te maken gehad. Er kwamen vakbonden die de arbeiders moesten beschermen en dat er recht werd gedaan.
De kerken kwamen vaak niet op voor uitbuiting en onrecht van arbeiders en volgden vaak kritiekloos de overheid en meenden aan de politiek deel te moeten nemen om vooral het gezag te handhaven om het instituut kerk veilig te stellen.

God, Nederland en Oranje werd een begrip in vele kerken.

Vele mensen kwamen daardoor van de regen in de drup. De overheid werd steeds meer gezien als onschendbaar en daar de Tora niet meer centraal stond kwamen er steeds meer wetten vanuit menselijke wijsheid en ideologieën, maar de werkelijkheid werd steeds meer vervangen door een van boven opgelegde voorgeschreven werkelijkheid. De democratie was zogenaamd van en voor het volk,  maar achter de coulissen speelden heel andere krachten die bezig waren om de toren van Babel af te bouwen. 

De krachten van satan en zijn plannen van de duisternis waren voor de ‘ingewijden’ Daar was democratie voor nodig om de mensen het idee te geven dat hun stem waardevol was. Maar ze werden onwetend en klein gehouden. Het was puur misleiding. We kregen allerlei mooie politieke leuzen als vrijheid gelijkheid en broederschap. Hitler had het over het duizendjarig vrederijk en zo hoorden we meer van die kreten, die de mensen gingen geloven en uiteindelijk gingen ze de leider aanbidden. Satan gebruikt Bijbelse begrippen voor zijn koninkrijk en ontkracht daarmee het Woord van God. (Jur)

Is het niet merkwaardig, dat zowel in het Duitsland van Hitler, als in de communistische landen, ieder jaar de 1 Meidag werd (wordt) gevierd? (Zelfs het Vaticaan heeft deze dag gewijd aan "St. Jozef, de timmerman!")

Nu u weet, dat zowel Communisme als Fascisme uit hetzelfde Illuminatiebrein zijn voortgekomen, behoeft u zich slechts de dag te herinneren, waarop Adam Weishaupt de grondslag voor zijn Illuminatie-orde legde: 1 mei 1776 … .. om de werkelijke achtergrond van dit "feest" te begrijpen.

Al diegenen, die zich, juist in onze tijd, laten verleiden om, uit afkeer van "uiterst rechts," te kiezen voor "uiterst links" (of omgekeerd), zouden goed doen te bedenken, dat een dergelijke keuze, hoe deze ook uitvalt, ten voordele komt van het Illuminatie-Meesterplan.

 

De ouderen onder u zullen zich de N.S.B.-kreet uit de laatste wereldoorlog: "Mussert of Moskou?", nog levendig herinneren. De meeste Nederlanders voelden echter gelukkig intuïtief aan, dat deze slogan gelijk stond met de vraag, of men "liever door de kat of door de kater gebeten wilde worden …… .. Het zal u inmiddels duidelijk zijn, dat deze kater en kat werkelijk "broertje en zusje" zijn, komend uit één nest.

 

Een ander goed advies voor zich "modern" of "progressief" voelende mensen is, om niet te vergeten, dat diegenen, die luidkeels steeds maar de fouten van onze maatschappij verkondigen, en er plezier in scheppen om gedurig "de vinger op wonde plekken te leggen,"  —  al hebben ze gelijk  —  dáárom nog niet bij voorbaat de geschikte figuur zijn, om ons een betere samenleving te bezorgen, laat staan deze te leiden … .!

HET VOORBEELD VAN MAX BLOKZIJL

Een herinnering uit de oorlog ‘40-’45 dient hiertoe als illustratie. De beruchte N.S.B.-er Max Blokzijl, de Nederlandse "Goebbels," hield in de oorlogsjaren regelmatig radiopraatjes, waarin hij aanklacht op aanklacht richtte tegen de zg. "verrotte vóóroorlogse Nederlandse democratie". Hij deed dit op zeer bekwame wijze, en zelfs goede vaderlanders moesten erkennen, dat zijn aantijgingen zeker voor 90 procent juist waren!

Ondanks zijn "gelijk" ging de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk er in 1945 mee akkoord, dat deze man als landverrader werd terechtgesteld

En waarom? Niet om zijn gelijk, maar om zijn motief: hij wilde de "nieuwe orde" van het Nationaal-Socialisme voor deze inderdaad niet schitterend werkende democratie, in de plaats stellen.

Bij uw beoordeling van de huidige luidruchtige aanklagers van onze samenleving, zou het goed zijn, als u ook steeds de vraag blijft stellen naar hun werkelijk motief.

De verontrustende verschijnselen, zoals: gezagsondermijning, seksuele ontsporing, verdovende middelen, bespotten van geloof, vaderlandsliefde en gezinsverband, enz., behoren alle tot de oorspronkelijk door de Illuminatie bedachte middelen, die tot "hun" einddoel moeten leiden. De plannen, omstreeks 1776 uitgedacht, zijn thans voor onze ogen in volle uitvoering!

Vindt u dit alles ongeloofwaardig?

Doordat tegenwoordig de Bijbelse waardering voor "de mens" in diskrediet is gebracht, en het een modeverschijnsel is, om vooral te geloven in de uiteindelijke "goedheid van de Mens" ("Mens" het liefst met een hoofdletter!), zal het velen van u bijna onmogelijk zijn om dit verhaal te geloven. Dat mensen zó slecht zouden kunnen zijn, is voor de meesten onvoorstelbaar.

Maar … ..bent u het optreden van Hitlers kampbeulen vergeten? Weet u niet, dat onder de regiems van Stalin, Nol Pot en Mao Tse Toeng reeds tientallen miljoenen mensen, in vredestijd n.b., zijn omgebracht wegens "ongehoorzaamheid" aan de leiders? Nog niet zo lang geleden, maar bijna weer vergeten, was er een burgeroorlog in Nigeria, waarbij eveneens miljoenen Biafranen om het leven werden gebracht. Iets dergelijks gebeurde er  —  nu, kort geleden, in onze tijd!  —  in het Afrikaanse landje Ruanda, waar de gehele stam der Watoetsi’s werd uitgeroeid. En het drama van Oeganda? En hoeveel honderdduizenden mensen sneuvelden er voor enkele jaren in de burgeroorlog tussen West- en Oost Pakistan, in het land Bangla Desh? Wat er na de machtsovername door de Viet Kong en de Rode Khmer in resp. Vietnam en Cambodja aan wreedheden plaats vond  —  waarbij eveneens miljoenen doden vielen  —  slaat nog alles, wat er in de laatste generatie geschied is, in afschuwelijkheid.

Zou de mens wel zo goed zijn?                     De Bijbel leert ons wel iets anders.

 

En als u de Bijbel geen betrouwbare bron vindt, wat betreft de psychologische gesteldheid van de mens, leest u dan eens wat Adam Weishaupt, de stichter van de Orde der Illuminatie, en de meest geraffineerde samenzweerder van zijn tijd, omstreeks 1780 schreef aan zijn naaste medewerker Zwack. Deze brief werd gevonden bij de vermelde inval door de Beierse politie in 1786.

 

"Met dit plan," aldus Weishaupt, "zullen we de gehele mensheid kunnen leiden. Wij zullen alles in vuur en vlam zetten. Onze plannen moeten zó worden geplaatst en geïnstrueerd, dat we in het geheim alle politieke onderhandelingen en ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. Ik heb alles zo geregeld en voorbereid, dat indien onze Orde vandaag te gronde zou gaan, ik haar binnen een jaar, briljanter dan ooit tevoren, zou hebben hersteld. Al zouden onze papieren worden ontdekt, en zelfs gedrukt"  —  hetgeen in 1786 inderdaad gebeurde! "zou dit geen beletsel meer zijn voor ons succes. Ik ben zó zeker van succes, ondanks alle tegenslagen, dat het mij zelfs koud laat, als dit alles mijn vrijheid of mijn leven zou kosten. Wij hebben de kiemen der revolutie gelegd in alle harten, en deze laten zich niet meer uitroeien. Wie zou ooit gedacht hebben, dat een hoogleraartje uit Ingolstadt (Weishaupt zelf!) nog eens de leermeester zou zijn van de professoren van Gottingen, ja, van de grootste mannen van Duitsland?" (Ook de dichter Goethe bijv. was lid van de Orde!). En aan zijn vriend Von Knigge schreef Weishaupt: Het zal nu net lijken, of wij alleen de ware Christenen zijn. O, kerel, kerel, wat je de mensen al niet kunt wijsmaken! Wie had ooit gedacht, dat ik nog eens de stichter van een nieuwe godsdienst zou worden?" Het cynisme van Weishaupt, die er juist op uit was het geloof in God te vernietigen, kan moeilijk duidelijker worden onthuld dan in zijn eigen, hierboven aangehaalde woorden. Hier komt weer iets aan het licht van het eeuwenoude wereldcomplot tot het stichten van een regiem, dat de gehele aarde moet omvatten; dat zal staan onder een streng dictatoriaal bewind; en dat door de apostel Paulus genoemd wordt: Met geheimenis der wetteloosheid". {2 Thess. 2 } Het einddoel van dit alles is hetgeen de Bijbel op verschillende plaatsen voorzegt: het rijk van de antichrist, d.w.z. de valse Messias, als vertegenwoordiger van Lucifer, die door iedereen als god aanbeden wenst te worden. {Openb. 13 }

En wat de "innerlijke goedheid van de mens"  —  zoals dit bijv. door vele humanisten wordt geleerd  —  betreft ……  daarbij mogen we zeker over de gehele linie een vraagteken zetten. Want de historie bewijst, dat samenzweerders als Weishaupt, en dictators als Hitler en Napoleon, het nooit ontbroken heeft aan toegewijde medewerkers, die er een eer in stelden, om aan de uitvoering van de afschuwelijke plannen van hun leiders, hun steentje bij te dragen.

 

Jur