English & other languages: click here!

 Wij leven in een tijd van leugens

Wij leven in een tijd van leugens, in zowel religie als politiek

 

1 Johannes 2:21 zegt ons

dat er geen leugen uit de waarheid is”

 

Leugen is niet gewoon de tegenpool van waarheid - een leugen bezit GEEN waarheid. Leugens verwerpen eerlijkheid, openheid, integriteit en liefde - ze zijn een aanslag op alles wat goed en heilig is.

De tactiek die gebruikt werd om de allereerste zonde van de eerste mensen uit te lokken, kwam uit de bron van alle leugens: Satan “de vader van de leugen”. 

Hier lezen we hoe Jezus Satan beschreef, in Johannes 8:44-45: “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet”. Het is zijn natuur te liegen en verwarring te stichten bij hen die een kwestie willen begrijpen. Door zijn invloed verliezen mensen hun integriteit en gaan ze ook liegen. Hij concentreert zich op gebieden die de meeste invloed hebben, meestal op religie, zodat de mensen niet bij de waarheid uitkomen die hen kan redden.

Er is de geest van de wereld die leeft in de natuurlijke mens en die hem ervan weerhoudt iets van de dingen van de Geest van God te ontvangen (1 Korinthiërs 2:12-14). De geest van de antichrist, die ontkent dat Jezus de Christus is, is reeds in de wereld, wordt ons gezegd (1 Johannes 4:3): “de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2). Er is een geest in onze huidige tijd die mensen niet naar waarheid leidt maar die hen de indruk geeft dat zij op het juiste spoor zitten.

De corruptie die plaatsvindt in de politiek en de zakensector zien we ook in de kerk bezig. Wij horen het zout te zijn dat smaak geeft en bewaart, maar we hebben onze smaak en kracht verloren. Een van de grootste invloeden die de wereld in de kerk gebracht heeft is ons te overtuigen om nietoordelend te zijn over schaamteloze leugens en hypocrisie. Maar wat een leugen is, wat vals is, wat dwaling en bedrog is, moet geoordeeld en weggedaan worden; daar moet niet tolerant mee omgegaan worden, alsof wij geen kennis van de waarheid zouden hebben

Ik denk niet dat velen van ons zich realiseren hoe ver de kerken van de smalle weg zijn afgeweken met christelijke media, tv, radio, magazines, boeken. Vanuit de invloed van de profetische en tekenen en wonderen beweging hebben we een parade van ketterijen: men ziet altijd de nieuwste openbaringen van hun profeten tegemoet zonder hen verantwoordelijk te stellen voor hun laatste valse profetie

De ketterse leer van positieve belijdenis voor gezondheid en welvaart, door de Word-Faith beweging, is bij velen vandaag de norm geworden. De Word-Faith leer heeft de tv-kanalen gemonopoliseerd, de kerk wordt beïnvloed en gecontroleerd door zijn eigen corrupte media.

Wanneer zal de kerkleiding ernstig genoeg worden met betrekking tot hun eigen geloof, om de leden te helpen met een plan om niet enkel de Bijbel te lezen maar deze ook te bestuderen? Dit is wat de Bijbel discipelschap noemt, dat na evangelisatie komt. 

Deze lome houding heeft bij mensen de prikkel weggenomen om te hongeren naar de Schrift en deze op hun eigen te bestuderen. In plaats daarvan vertellen zij de mensen enkel geloof te hebben, een geloof dat losgekoppeld is van het Woord in zijn context.

Het is een vals geloof omdat het op onszelf gericht is, op onze eigen wil en niet op die van God. De predikers van de leugen hebben een monopolie bij uitzendingstijd, maar zij zullen altijd wel wat waarheid brengen tussen hun sandwich van leugens in. Occasioneel, hier en daar, worden wat Schriftplaatsen gesprenkeld, als zout op een stuk rot vlees dat reeds lang moest weggeworpen zijn. Jakobus 3:1: “U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen”.

Velen die niet de bekwaamheid hebben om het Woord te onderwijzen staan vooraan en leiden de kerk op onbijbelse wegen. Zij misbruiken de Bijbel om iemand die hun dwaling blootlegt het zwijgen op te leggen. Zij trachten eigenlijk de waarheid het zwijgen op te leggen. Velen in de kerk zijn geestelijk zo onvolwassen dat zij niet in staat zijn onderscheid te maken tussen Gods Woord en Satans leugens. Precies dat wat Paulus vreesde …

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Korinthiërs 11:3-4)

… en precies dat waarmee wij vandaag opgezadeld zitten … het publiek flatteren met verhalen van hoe welvarend zij werden met dit “geheim” dat zij vonden. Geef tienden voor uw zegeningen, geef aan de tv-profeet om het honderdvoudige terug te ontvangen, hang aan de lippen van hun mond. Jezus lijkt meer op Sinterklaas of de Kerstman, elke dag van het jaar.

Op de meerderheid van de christelijke zenders hoor je deze zogenaamde profeten je aansporen om binnen de volgende vijf minuten te bellen om geld te geven, zodat door hun leugenprediking uw situatie kan omgekeerd worden. In 1 Korinthiërs 13:6 zegt Paulus over de liefde: “zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid”. Je kan niet in de waarheid wandelen wanneer je leugenaars ondersteunt.

We weten allen hoe politici kunnen spreken, en zo ook spreken de tv-profiteurs die de kerk een hele hoop waardeloze beloften verkopen in naam van de Heer, voor groot profijt. We hebben allemaal gehoord van waardeloze wetenschap, en zo hebben we ook waardeloze leringen, schadelijke toespraken die funest zijn voor onze geestelijke groei. Zoals Jeremia schreef: “Zie, u vertrouwt op bedrieglijke woorden die niet van nut zijn” (Jeremia 7:8). Zij hebben de Schrift herzien om ze te laten betekenen wat zij willen, om zichzelf te bevoordelen. Judas 1:19: “Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben”. Deze mensen laten zich leiden door hun gevoelens en emoties en missen zo logische en bijbelse overeenstemming - de Heilige Geest is niet met hen. Dit alles wordt geïmplementeerd door mensen die beweren geestvervuld te zijn, gezalfd, die zich apostelen en profeten noemen, maar die eigenlijk zonder de Geest zijn, maar een andere geest hebben toegestaan te werken. Hoe kunnen we dat zeggen? De Bijbel zegt dat indien zij niet spreken overeenkomstig het Woord, er dan geen dageraad voor hen is (Jesaja 8:20). Met andere woorden: zij houden de mensen in de duisternis en er is geen dageraad; niet voor u, noch voor henzelf.

1 Petrus 4:17-18: “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?”

Het Oude Testament is een voorbeeld voor ons vandaag, opdat we niet dezelfde misstappen zouden begaan. 

Jeremia 9:5 zegt: “Eenieder bedriegt zijn naaste, zij spreken niet de waarheid. Zij leren hun tong leugens te spreken, zij vermoeien zich met onrecht doen”. Dit is onze maatschappij, onze wereld vandaag, en het kan ook de kerk zijn omdat wij niet verankerd bleven in de waarheid maar afgeweken zijn volgens de wegen van de cultuur. Paulus zegt: “Lieg niet tegen elkaar”, “spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste” (Kolossenzen 3:9; Efeziërs 4:25). Ofwel beïnvloeden wij de maatschappij, ofwel beïnvloedt de maatschappij ons; wij moeten anders zijn dan de wereld.
Hosea 4:1-3: “Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen”

De toekomst van de tijd van leugens      

Velen geloven in allerlei soorten leugens, die rampzalig zijn en velen beïnvloeden. Maar er is een ultieme leugen op komst die de wereld uitermate zal veranderen,

2 Thessalonicenzen 2:9-10: “hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden”.

Mensen zullen zo gewend raken aan leugens dat zij niet meer in staat zullen zijn de waarheid te geloven en zij zullen zo voorbereid worden om de ultieme leugen aller tijden aan te nemen.

1 Timotheüs 4:1-2: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”.

Omdat zij de waarheid al afgewezen hebben is alles wat er overblijft het omarmen van de leugen. God zal verleidende geesten toestaan te spreken door hen (1 Timotheüs 4:1) en hen onderdrukken, zoals Hij in andere tijden heeft gedaan (1 Samuël 16:14; 18:10). Op dezelfde manier in 1 Koningen 22:21-23. God zal toelaten dat hun eigen leugens hen besturen omdat zij Gods raad, de waarheid, hebben afgewezen. Hij zal hun leugens bekrachtigen. Onze God wordt beschreven als “God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij” (Deuteronomium 32:4; Psalm 31:6 SV 1977). Hij hanteert absoluutheden; Hij gelooft niet in het vermengen van waarheid met leugen om de hoorders te sussen. Er is ook een verschil tussen het vertellen van de waarheid en het deels vertellen van de waarheid, om iets te promoten wat men als heilzaam ziet. Leugens resulteren dikwijls in een snellere respons en ze maken indruk op mensen. De waarheid blijft echter dezelfde - ze verandert niet, want ze is absoluut, onveranderlijk. De Bijbel zegt “dat er geen leugen uit de waarheid is” (Johannes 2:21). Wij leven in een tijd die gekenmerkt wordt door leugens (om te trachten verandering te brengen) en ze worden geïnspireerd door de bron van alle leugen - de vader van de leugen (Johannes 8:44) die ons wil laten geloven dat er geen morele absoluutheden zijn, en dat de veranderingen goed zijn, heilzaam, terwijl het een feit is dat ze verwarring en ondergang brengen.
Wij leven nu in een tijdsperiode vóór de eindoordelen. 2 Timotheüs 3 noemt een aantal kenmerken ervan:

“Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend”

 

Deze dingen gebeuren, maar het einde is dit nog niet. Tot dan zullen we een toename zien van geweld en bedrog. We leven in de laatste dagen van de leugen.

Waar gaat dit allemaal naartoe?

Naar dit: 2 Thessalonicenzen 2:11-12: “En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

In een toenemende tijd van wetteloosheid, bekrachtigt de leugen elk persoon om de stem van zijn bedrieglijk hart te volgen. De Schrift zegt ons “dat de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19). Satan is de vader van de leugen; hij is de bezielende invloed achter alle valsheid en valse religie, en tegen het einde wordt hij sterker. Dit betekent dat ook wij moeten sterker worden om zijn invloed te weerstaan.

Johannes 3:21: “Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn”.

We kunnen de geschiedenis niet veranderen maar nog tijd om onszelf te veranderen, uiteraard.

Jur