English & other languages: click here!

Jeruzalem tijdens het Duizendjarig Vrederijk

Zal Jeruzalem niet meer bestaan tijdens het Duizendjarig Vrederijk?

Volgens de Bijbel komt het goed met Jeruzalem. Dan zullen de volken naar Jeruzalem komen om Gods Naam groot te maken op het Loofhuttenfeest. Dat is een periode dat de mensen nog niet volmaakt zijn. Volken die niet komen worden gestraft (een manier om te leren) doordat hun de regen wordt onthouden, wat schadelijk is voor de oogst (Zach. 14:19).

In Christpedia wordt het zo omschreven: "Jeruzalem (Hebr. ירושלים , Jeroesjalajiem) is de naam van een aardse stad en van een hemelse ('het nieuwe Jeruzalem'). De aardse stad Jeruzalem, gelegen in het land van Israël, is de plaats die God heeft uitverkoren om Zijn Naam daar te vestigen en daar vrede te geven. Het aardse Jeruzalem wordt in het laatste Bijbelboek de geliefde stad genoemd (Opb. 20:9). Het is de stad, even waarbuiten de Heiland der wereld, de Zoon van God zijn bloed heeft vergoten tot verzoening van mensen, Hij is begraven, uit de doden is opgestaan en naar de hemel is gevaren. Van Jeruzalem uit is de wereldwijde verkonding van het evangelie begonnen (Luk. 24:47). Zij is "de stad van de grote Koning".

Elders las ik de opvatting dat "het aardse Jeruzalem niet meer de plaats zal zijn waar Gods huis zal staan, het Heiligdom van JHWH die zal in het midden van het allerheiligst gebied zijn want het aardse Jeruzalem zal vernietigd en een vlakte worden." 

Wie Ezechiël 40-48 leest wordt meegenomen in een profetisch visioen van Ezechiël waarin we juist zicht krijgen op de toekomst van Jeruzalem, welke stad tijdens het Vrederijk een zegen zal zijn voor heel de aarde (Jesaja 62:7).  Denk alleen maar eens aan het reine water dat uit de nieuw te bouwen tempel ontspringt. Dat maakt alle wateren op aarde schoon, te beginnen met de Dode Zee.

Dit is naast werkelijkheid ook een beeld van alles wat gereinigd moet worden, zowel geestelijk als fysiek.  

De overgang naar het Vrederijk wordt ook in Zacharia 14 beschreven, waar de naam Jeruzalem twaalf keer genoemd wordt. De Bijbel is heel duidelijk over het voortbestaan van Jeruzalem in het duizendjarig Vrederijk:

‘In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan’ (Jeremia 3:17).

~~~~

‘Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘STAD VAN DE WAARHEID’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten, de heilige berg’ (Zacharia 8:3).

~~~~

‘Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem’ (Zacharia 12:6b).

Opgaan in de Joodse identiteit

In hetzelfde artikel staan ook dingen waarmee ik het volledig eens ben. Bijvoorbeeld:
"Wanneer Christenen zich beginnen te identificeren met het aardse Jerusalem, en met het Judaïsme, net zoals de vroege kerk, dan worden ze gezien als geestelijke kinderen van Hagar, en zullen dezen de belofte van Abraham nooit voortbrengen, deze kan alleen door Sarah komen, namelijk dat is het nieuwe Jeruzalem dat van boven is."

Als gelovigen alles van Israël gaan verwachten en het Israël van nu verheerlijken is dat zelfs een vorm van afgodendienst. Het gaat niet in de eerste plaats om Israël, maar om de God van Israël die een huwelijksverbond met Zijn volk had gesloten, waaraan het volk tot heden ontrouw is. Afgezien van een kleine minderheid van het volk die onze steun en liefde zeker nodig heeft. 

Wie het Israël met zijn rabbi's en talmoed liefheeft behoort inderdaad tot de categorie die door Hagar gekenmerkt wordt. Door het hanteren van door de mens gemaakte wetten en het te verwachten van een menselijke religie, wil men aanvaardbaar zijn voor God. Het heeft alles met de besnijdenis van het hart te maken.

We zien helaas dat een groot deel van Israël onbesneden van hart is. In de meest zondige ontwikkelingen van deze tijd lopen ze voorop.

Het is waar dat Jeruzalem diep zakt, het een stad is als Sodom en Egypte (Openbaring 11:8). Waar de Talmoed boven de Bijbel staat. Waar de antichrist straks aanbeden zal worden. (Joh. 5:43) .

Satan zal Israël opstoken: jullie zijn het uitverkoren volk. Jullie mogen heersen over de wereld. Doe dat maar... Maak de Talmoed maar tot wet. Je bent geweldig in je high tech industry: wees daar maar trots op...... maar God wordt niet daarvoor gedankt. 

Lees Ezechiël 9 over een getrouw overblijfsel dat Jeruzalem moet oordelen. En dat gaat niet zachtzinnig.  Het oordeel begint bij Gods Huis. Maar zoals God barmhartig was voor de zonen van Korach, terwijl Korach door Gods toorn in de aarde werd verzwolgen, zo zal God ook barmhartig zijn voor het overblijfsel van Israël: de 144.000 uit alle stammen van Israël. Gods plan is NIET mislukt. Uit deze dieptepunten zal Zijn almacht en barmhartigheid op grootse wijze naar voren komen.

Hagar of Sara

Als het hart niet besneden is en je het heil verwacht van wat jezelf goed acht en voor God presteert dan ben je kind van Hagar. Je maakt er liefst nog wetjes bij om nog beter te kunnen presteren, maar het hart blijft ver van God. Op die manier werd Hagar ingezet. Abraham en Sara moesten leren op God te vertrouwen en in gehoorzaamheid de uitwerking daarvan aan Hem over te laten. Toen Sara dat geleerd had kon zij ook het beeld worden van het Nieuwe Jeruzalem. 

Maar er zijn nog zoveel kinderen van Hagar onder Gods uitverkoren volk die nog moeten leren te vertrouwen, zoals ook Saraï dat moest leren. Daarvoor is m.i. het Vrederijk, wat door God gebruikt wordt om de mens, het land en de aarde te herstellen.  Om van een Saraï een Sara te maken, zodat ze later ook deel kon hebben en haar naam kon geven aan het hemelse Jeruzalem dat onze moeder is (Galaten 4:26). Het lijkt me dat God op deze manier met hen teruggaat naar het punt waar ze zijn blijven steken.  In de tempel die in dat rijk gebouwd wordt is ook geen hogepriester aangesteld. Yeshua heerst dan als Koning: Jeremia 23:5-6; Jeremia 33:15; Psalm 2:-8; Jesaja 9:6-7; Lukas 1:32-33. In tegenstelling tot het eerste testament is het ambt van Priester en Koning verenigd in Yeshua: 

Zacharia 6:13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

Yeshua is Hogepriester naar de orde van Melchizedek, en is niet betrokken bij de offerdienst. 

De daar gebrachte offers zullen terug verwijzen naar Zijn offer.  Natuurlijk zijn er in dat alles aspecten die we (nog) niet begrijpen. Maar als we open staan voor correctie van onze eigen gedachten, zal de HEERE Zijn Waarheid duidelijk maken op Zijn tijd. 

Het Vrederijk (het Koninkrijk van God!) ontstaat nadat de grote strijd om Jeruzalem is gevoerd, waarmee het oordeel is voltrokken. Degenen die God willens en wetens tegen stonden zijn eveneens als de antichrist gedood. Maar er zijn mensen overgebleven die geen verheerlijkt lichaam hebben gekregen. Zij zijn de volken die overgebleven zijn. God gaat, zoals het patroon de eeuwen door was, verder met het overblijfsel van Zijn volk:

Jesaja 4:2-4 ’Op die dag zal wat de HEERE laat ontspruiten een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. Ieder die nog in Sion over is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. Wanneer de HEERE het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur.’

Een verheerlijkt lichaam

In het Nieuwe Jeruzalem zijn alleen mensen met een geestelijk lichaam, die sterven niet meer, wat wel het geval is met de mensen met een natuurlijk lichaam. We lezen in Ezechiël niets over de gelovigen die een verheerlijkt lichaam hebben gekregen. Onze geestelijke positie is ook nu al in de hemelse gewesten (Efeze 2:6). We weten uit Gods Woord dat we met Yeshua als koningen en priesters zullen regeren. (Exodus 19:6 en 1 Petrus 2:9). Dat is m.i. een taak die veelal aan het oog onttrokken is en ongetwijfeld als doel heeft degenen die in het Vrederijk leven behulpzaam te zijn.  Als we met Yeshua  zullen regeren (dienen) dan zijn er ook mensen over wie we regeren, of die we behulpzaam zullen zijn. Ons geestelijk leven zal met zich mee brengen dat we geografisch niet aan een plaats gebonden zijn en dat het verkeer tussen hemel en aarde niet afhankelijk is van afstand en aardse vervoermiddelen. Deze geestelijke eigenschap hebben we al kunnen zien nadat Yeshua uit de dood was opgestaan. Ook Filippus openbaarde tijdelijk een dergelijke toestand (Hand. 8:39-40).

In het geschrevene waar ik nu op reageer wordt ook een vergelijking gemaakt met Jeremia 18 en 19, waar de situatie in Israël/Juda wordt vergeleken met potten die door de Pottenbakker gemaakt worden. Ik geloof niet dat deze hoofdstukken respectievelijk over het 10- en het 2-stammenrijk gaan.  In hoofdstuk 18 wordt weliswaar de naam Israël gebruikt, maar, zoals wel vaker in de Bijbel, is dat onderscheid in het spreken van God er niet altijd. Hij ziet ze samen als één volk. In hoofdstuk 18:11 wordt ook de naam Juda genoemd. In de dagen van Jerobeam waren er veel priesters en Levieten van alle 12 stammen naar Juda gekomen  (2 Kronieken 11:13-16). De profetie van het stukbreken van de potten was: "Zo zal Ik dit volk en deze stad stukbreken" en zo  is het ook gebeurd in 586 v.Chr. Zo zal het ook gebeuren bij het komende oordeel. Bovendien gebruikte Jeremia voor dit oordeel de vergelijking van de vijgen, waarbij er sprake was van goede en slechte vijgen (Jeremia 24:5). Er is altijd een overblijfsel waarmee God verder gaat. Hij komt tot Zijn doel. Ook met de profetieën over Jeruzalem, dat tijdens het Vrederijk een beeld zal worden van het hemelse Jeruzalem. In de Bijbel is er altijd een hemels en een aards beeld van een Bijbelse werkelijkheid.  

Hoe bedoelt Jesaja dat?

Naar aanleiding van Jesaja werd opgemerkt:

Dat het millennium waarin we met Hem zullen regeren als Koningen en Priesters gedeeltelijk vanuit of/ op de nieuwe aarde zal zijn? Als je dan naar Jesaja 65 leest staat er vanaf vers 17....... Jesaja 65:17-25 

En velen zien dit altijd als een beschrijving van het duizendjarig vrederijk, want in het duizendjarig vrederijk zie je dat er mensen zijn die dan opgroeien en zullen sterven en ook dat er koningen en priesters zijn die over de mensen zullen regeren.
Ik vond dat ook altijd vreemd. Maar later ging ik inzien dat een profeet de toekomstige dingen in een vergezicht ziet. Het is net als met een foto of een schilderij. Op hetzelfde plaatje zie je een hekje en een gele bremstruik op de voorgrond, maar ook een kerktoren die 15 km verderop staat.

1 Korinthe 15:25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 28. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Aan het eind van het Duizendjarig Rijk wordt satan losgelaten en volgt er een korte strijd. Dan zal blijken wie van degenen die in het Vrederijk zich noodgedwongen aan de ijzeren regels heeft moeten houden (Psalm 2:9-12; Openbaring 19:15). De onbesnedene van hart die geloof geveinsd heeft, die zal zich in die strijd aansluiten bij satan.  Dan wordt de laatste vijand verslagen en is de dood onttroond. "Dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn." Dan is het de tijd dat het Nieuw Jeruzalem neerdaalt op de gereinigde en herstelde aarde. Het is als het ware de achtste dag, een volmaakte schepping, die tot in alle eeuwigheden zal duren. Dan zal de sterfelijkheid onsterfelijkheid aandoen. Dat geldt voor Gods volk, voor Gods land en voor Gods aarde.

De naam Jeruzalem wordt in het tempelvisioen (Ezechiël 40-48)  niet genoemd. Ezechiël noemde het  gewoon  “de stad”. Dat heeft er mee te maken dat deze stad hier een nieuwe naam krijgt, want  de naam van de stad zal vanaf die dag zijn:

YAHWEH SHAMMAH”

= YAHWEH IS DAAR

 

"Naar haar heb Ik verlangd" Psalm 132:14c. Het verlangen van Yahweh - tot heil van de mens - is vervuld:

Psalm 132:11

De HEERE heeft David in waarheid gezworen,

en Hij zal daar niet van afwijken:

Eén van de vrucht van uw schoot

 zal Ik op uw troon zetten.

11 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen

en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal,

zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid

 op uw troon zitten.

13 Want de HEERE heeft Sion verkozen,

Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.

14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,

hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

 

                                                                                                                                                             Ida