English: click here!

Abortus: de geest tegen het leven

Enkele decennia geleden werd onze samenleving opgeschrikt door de confrontatie met de fenomenen ‘ongewenste zwangerschap’ en ‘abortus’. Nieuw waren deze zaken niet. Maar de enorme toename van de aanvragen voor abortus provocatus, en van het aantal abortusklinieken (hoewel ze verboden waren), alsmede de pogingen tot legalisering van deze praktijken, brachten allerwegen beroering. Het ideaalbeeld van de vrouw als “eeuwig blijde moeder” werd heel duidelijk aangetast. Dat is moeilijk te aanvaarden. 

Nog moeilijker te aanvaarden is dat vrouwen  —  door abortus aan te vragen  —  van een nieuwe opvatting inzake hun ‘emancipatie’ blijk geven. De zogenaamde vrijheid die doorklinkt in de slogan "baas in eigen buik"

Het is iets geweldigs! Bij de huidige stand van de wetenschap is onomstotelijk komen vast te staan, dat vanaf het ogenblik van de bevruchting een nieuw menselijk individu is ontstaan. Het leven begint niet bij de geboorte, dat is maar een overgangsfase, zoals puberteit of het volwassen worden. Bij de verwekking is een nieuw en uniek leven ontstaan. Met de genetische code zijn alle karakteristieken van de later volledig ontwikkelde mens al concreet aanwezig. Daar komt van buiten af niets meer bij. Dit unieke wezen moet de vrijheid hebben zich te ontwikkelen. 

Van nu af aan voltrekt zich de ontwikkeling en verdere differentiatie van binnen uit en die verloopt vrijwel steeds continu. Van dat prille begin af, aanvaardt het nieuwe leven de leiding van de hormonale huishouding in het gastverblijf dat de moederschoot biedt, om die gewoonlijk tot de voldragen fase te behouden. 

In die merkwaardige beginfase is er iets bij de vrouw gebeurd, dat zich nog niet van de eigen lichamelijkservaring onderscheidt en dat zich op nog geen enkele wijze leent voor een emotionele, doorleefde, moeder-kind-verhouding. Juist in deze fase wordt er een beslissing van haar verlangd. De vrouw, als drager van de vrucht, heeft de belangrijkste stem en draagt grote verantwoordelijkheid. Die is inderdaad zo groot, dat het moeilijk voor haar kan zijn haar alleen te dragen.

Vele indicaties of motieven worden ervoor aangevoerd. Medische-, therapeutische-, physische- of psychologische-, sociale-, juridische- en zelfs ethische indicaties. Een geheel nieuw hoofdstuk wordt gevormd door profylactische eugenetische vruchtafdrijving; die is niet gericht op het voorkomen of genezen van een ziekte of handicap, maar heeft juist de bedoeling de slachtoffers van lichamelijke- of geestelijke afwijkingen ‘uit de weg te ruimen’

Democratische wetgevers in de staat New York legaliseerden de abortus van ongeboren baby's tot aan het punt van de geboorte. De wet werd gepresenteerd onder het mom van bescherming van de gezondheid van vrouwen, maar laat abortussen op de lange termijn toe van ongeboren baby's die anders buiten de baarmoeder zouden kunnen overleven.

Er is wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk wanneer de gezondheid van de moeder ermee geholpen is om het weg te halen. Het woord ‘gezondheid’ wordt niet verder gedefinieerd en is daarmee iets waar men zich heel eenvoudig achter kunt verschuilen. Voorheen was een abortus in die fase alleen toegestaan, als het leven van de moeder op het spel stond.

Zou het in plaats van de zogeheten maatschappijvernieuwing, waaraan zoveel tijd en energie wordt verspeeld, niet de moeite waard zijn juist de hieraan ten grondslag liggende ‘Mentaliteits-vernieuwing’ nader onder de loupe te nemen? Maar een mentaliteitsvernieuwing dan, waarvoor de sleutel wordt gevonden in de terugkeer tot Joods-Christelijke maatstaven inzake goed en kwaad (waarvan wij bezig zijn af te dwalen), zoals die door God zijn gegeven en waarin een gezonde, op God gerichte levenshouding centraal staat

Nieuw is het feit dat abortus zich in de 20e eeuw als een vanzelfsprekende zaak en bijgevolg als ‘recht’ aandient.

Vrijwel alle ontwikkelingen in het kader van de ‘seksuele revolutie’, zijn direct of indirect een consequentie van die mentaliteitsverandering. De ondermijning van de voortplantingsmoraal, de toegenomen openheid en tolerantie hebben vergaande consequenties gehad. De nog bestaande artikelen der wet tegen abortus en pornografie worden zó mild gehanteerd, dat nieuwe liberale wetten de bestaande toestanden nauwelijks meer kunnen wijzigen.

De ziel, de persoonlijkheid van het nieuwe ontstane wezen, in zijn karakter, temperament, wil, gevoel en verstand, is door zijn erfelijke factoren (in welke verhouding dan ook) bij de conceptie eveneens vastgelegd. De geest, waarin de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is, speelt reeds zijn rol. Het willekeurig doden van de drager van Gods beeld  —  omdat het ongewenst is of ongelegen komt — is een aantasting van Gods heiligheid. Men ontneemt een mensenkind in ontwikkeling, voorgoed zijn kans een uitdrukking te zijn van Gods heiligheid. De profeet Jeremia schreef reeds eeuwen geleden:

Jeremia 1:5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.

In het door God ontworpen erfelijkheidsmateriaal zijn alle eigenschappen van het individu vastgelegd. Het doden van dit menselijk leven staat derhalve gelijk met ‘moord’.

Nazorg. Het principe dat de vrouw voor en na de geboorte van het kind speciale aandacht en zorg behoeft, wordt uitdrukkelijk erkend. De dan geldende omstandigheden gelden als maatstaf. Het verwekken van nieuw leven behoort tot het verantwoordelijkheidsterrein van de mens. Het is deze verantwoordelijkheid die we, gelovig, maar ook met gebruikmaking van gezond verstand èn rede, moeten aanvaarden; dat geldt in het bijzonder voor de mannelijke partner. Wat kunnen we doen voor de groeiende groep van vrouwen die zich in de laatste jaren hebben laten aborteren? Wat kunnen we doen voor de vele duizenden die in onwetendheid, angst, schaamte, vrees of egoïsme, abortus hebben laten plegen en die zich nu psychisch belast weten met een onuitwisbaar schuldbesef?

Er is in onze tijd aan deze praktijk niets nieuws onder de zon. Maar het abortusbeleid is nu wel in de goddeloze handen van de NWO met de WHO.

‘De bevolkingsgroei moet worden afgeremd: de toename van de bevolking van 7 naar 9 miljard kan in de loop naar 2050 worden afgeremd met 10 tot 15 procent. Vaccins, goede gezondheidszorg, onder andere met betrekking tot voortplanting, kunnen daaraan bijdragen. Het is geen geheim dat ook de mogelijkheid tot abortus daaronder gerekend wordt.” 

Bekend zijn de Georgia Guidestones, waarop staat dat de wereldbevolking terug zou moeten naar 500 miljoen mensen. “Dus we moeten van 9 miljard mensen naar 500 miljoen. Reken maar uit hoeveel mensen er moeten verdwijnen.” 

Die ontvolking zou nodig zijn om het klimaat te redden. Op de stenen staat inderdaad: “Handhaaf de mensheid tot onder de 500.000.000 in een tijdloos evenwicht met de natuur.”

De superrijken op deze aarde hebben macht en beschouwen de mens als hun bezit. Zo beschouwt satan de mens ook. “Bek houden”, zei Rutte eens, “en doen wat je gezegd wordt”. De man die baphomet in zijn werkkamer heeft.

Georgia Guide Stones 

Men gaat steeds verder en men wil met wereldvaccinatie de DNA veranderen en de mens tot supermens maken, maar dan wel onder controle van satan. (antichrist)
Het begon met abortus legalisatie, toen volgde euthanasie en zo gaat satan zijn weg en doet alsof hij bewogen is met het leven en welzijn van de mens. Maar hij is de mensenmoordenaar van het begin en de vader der leugen. De massa luistert naar zijn vleiende stem en niet naar de Stem van Messias Yeshua. De geestelijke strijd ontgaat hen en ze reageren uit vleselijke motieven van de zondige mens. De mens heeft een vrije wil om te kiezen.

Heb 3:15  Er wordt dus gezegd: "Als jullie Mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam, zoals de Israëlieten toen ze Mij boos maakten."

In de hoofdstukken Mattheüs 24 en Markus 13 lezen we wat Yeshua/Jezus zegt over de gebeurtenissen die aan Zijn terugkeer zullen voorafgaan:

“Doordat de wetteloosheid ZAL toenemen, ZAL de liefde van velen verkillen. Maar WIE volhardt TOT HET EINDE, die ZAL BEHOUDEN WORDEN.” (Mattheüs 24:12-13).

Jur