English & other languages: click here!

Israëls herstel

BIJBELSE LIJNEN

Wat zegt de Bijbel over Israël? Het is Gods uiteindelijke bedoeling Zijn schepping te herstellen, volgens een Plan dat Hij vóór de grondlegging der wereld had vastgesteld. Geen ding is geworden (of geschied) zonder dat Hij daar de hand in had. Het herstel is niet zuiver materieel, maar heeft wel alles te maken met de materiële wereld. Het herstel is ook niet louter geestelijk, maar het is wel een zeer geestelijke zaak.


We zullen geestelijk moeten leren denken en daarbij met onze beide benen in de realiteit van dit leven blijven staan. De Here Jezus heeft Zelf gebeden of de Vader ons in deze wereld wil zenden èn bewaren. We staan er midden in en hebben er alles mee te maken. Als wij het zout der aarde zijn en het licht der wereld, betekent dat ook dat wij als gelovigen in Christus moeten optreden. Jezus bidt: "Vader, zoals U Mij in deze wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen". En in die wereld leven we als Uitverkorenen. Als wij Zijn koningschap erkennen en streven naar de handhaving van Zijn wil op alle terreinen van het leven, voldoen wij aan de eisen van Zijn koningschap … .en zullen wij last krijgen van de overste der wereld, de duivel.

Het is de duivel gelukt de 'christenen' in het westen, inzake Israël te doen geloven dat Gods bedoelingen heel anders zijn dan er in Bijbel staat. Daarom geloven zij niet meer in de Koning van Israël en zien zij in het koningschap ook niet meer dan iets geestelijks, nu en voor later. De uitspraak: "Hij zal als Koning heersen over het huis van Jakob tot in eeuwigheid en Zijn koningschap zal geen einde nemen" (Lukas 1:32,33). is geestelijk èn materieel te verstaan.

Het Bijbels herstel van Israël

Israël is het onderpand van de nieuwe aarde. Het lijdt geen twijfel dat de grote ommekeer van Israël tot stand komt onder een bepaald Bijbels gegeven: " … zij zullen zien op Hem, Wien zij doorstoken hebben … " {Openbaring 1:7 }
Dat wil zeggen dat zij met hartverscheurende spijt zullen constateren dat de verworpen knecht des Heren toch de beloofde Messias was, waar zij zo lang naar hebben uitgezien. Weten (sommigen) uit de tien stammen in de verstrooiing dit reeds?

Gelovend in de spoedige wederkomst des Heren moeten wij derhalve nu ook staan voor de volledige vernieuwing van Israël, hoe gebrekkig en broos dit ook lijkt. God zegt in: {Jer 33:6 } "Ik zal haar genezing schenken en herstellen. Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten. Ja, ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als weleer".
Wij weten niet in welk tijdsbestek een en ander zich zal afspelen. Wat we wèl zeker weten is dat er nogal wat gebeurt in een zekere spanne tijds. We worden met verbazing vervuld als we een tekst lezen zoals in:Romeinen 11:

Romeinen 11:23 Maar ook zij (Israël) zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit den wilden olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op den edelen olijf (Israël) geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden".

Er is geen twijfel aan dat met de edele olijf het Israël bedoeld wordt dat deel heeft aan de Verbonden en beloften aan Abrahams. Dit kan niet anders betekenen dan dat de gelovigen uit Israël samen met de gelovigen uit de heidenen geënt — ingevoegd — worden in dat ene Israël, waarvan God zegt dat Hij "de Heilige Israëls" is.

Niet de besnijdenis geldt, maar de nieuwe schepping. God zegt in: {Am 9:11-15 } "Ik zal een keer brengen" en in {Ezechiël 36:27,28 } zegt God: "Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn".

Herstel en toekomst van Israël

Waar ter wereld wij ook wonen, ons thuisland is het land van Israël. Bij elke stap die men in Israël zet, herkent men het Israël van de Bijbel. Zij gingen OP naar Jeruzalem: Jeruzalem ligt inderdaad 1000 m hoog. Zij daalden af naar Jericho: Inderdaad ligt Jericho zo’n 400 m onder de zeespiegel. Nathanaël zegt: "Kan er uit Nazareth iets goeds komen?" Galilea, waar Nazareth ligt, is inderdaad nog steeds het achterland (de achterhoek) van Israël, enz.
Nog enkele teksten omtrent het herstel van Israël: {Jes 11:12 } "Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde".: {Jer 3:18 }

"In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb.": {Jer 30:3,9 } "Want de dagen komen dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng.": {Jer 31:10,12 } "Ik zal hen verzamelen.": {Jer 31:31,36 } Nieuw verbond met Juda en Israël.: {Jer 31:31,36 } "Zo zeker als de zon en de maan bestaan.": {Jer 32:40 } Eeuwig Verbond.: {Jer 50:4,5 } Juda en Israël wenend naar Sion.: {Jer 33:12,15 } Woorden over Israël en Juda gaan in vervulling.: {Ezechiël 34:13 } "Ik zal ze uit de landen vergaderen.": {Eze 37:14,21,22 } Terugkeer.: {Ezechiël 36:27,28 } Terugkeer naar het land hunner vaderen.: {Amos 9:11-15 } "Ik zal een keer brengen.": {Ezechiël 11:17 } "Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen.".

De twaalf stammen van Israël.

We zagen reeds dat uit de directe nakomelingen van Jakob/Israël "het volk Israël" voortkwam, met twaalf stammen genoemd naar de twaalf zonen van Jakob. Ook lazen we in {1Kon 12:1 } hoe van Godswege deze twaalf stammen gescheiden werden in het huis Juda (Juda, Benjamin en enkele van de Levieten) en het huis Israël (de zgn. tien noordelijke stammen), welke laatsten Rehabeam onder zijn gezag poogde te krijgen.

Oppervlakkig lezend zou men zeggen dat een deel van het volk Israël zich verzet heeft tegen de zoon van Salomo, maar vers {1 Kon 12:24 } zegt: " … want door Mij is deze zaak geschiedt … " God heeft dus met een bepaald doel de twee groepen gescheiden. De ene groep kwam terug uit de Babylonische ballingschap en de andere werd — naar Gods plan — uitgestoten en in vergetelheid gebracht. Waar zijn de tien stammen van "Gods volk" gebleven?

Het Nieuwe Testament spreekt met verbazingwekkende zekerheid over twaalf stammen. Daar is geen twijfel over. Ook over "de stammen in de verstrooiing". Hiertoe de volgende voorbeelden: {Matth. 10:6 } "Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls".: {Matth.15:24 } "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls".: {Hand 26:6,7 } Paulus zegt: "Welke (belofte) onze twaalf stammen, door voortdurend nacht en dag God te vereren hopen te bereiken".: {Hand 1:6 } "Herstelt Gij heden het koningschap over Israël?": {Matth. 19:28 } "Gij die Mij volgt, zult de twaalf stammen Israëls richten".: {Lukas 22:30 } Tronen om twaalf stammen te richten.: {Jak 1:1 } "Aan de twaalf stammen in de verstrooiing".: {Openb 20:14 }
Nieuw Jeruzalem met de twaalf poorten met de twaalf namen van de twaalf stammen Israëls.: {Openb 7:4-8 } 12.000 uit de twaalf stammen Israëls.: {Heb 8:8 }

Nieuw Verbond met Huis Juda en Huis Israël.

Ook het Oude Testament spreekt veel over het herstel van Israël. De plaats en de toekomst van Israël behoort niet aan discussie onderhevig te zijn. Paulus schrijft aan de Romeinen: "Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid".

De samenvoeging (openbaar worden) van Israël is hierin vervat.

Toch is Gods einddoel niet Israël, noch de Gemeente (Jood en niet-Jood) op zichzelf, maar het herstel van Zijn schepping, "de wereld" tot deze de vorm heeft van Zijn oorspronkelijke plan. "Want alzo lief had God de wereld … " En "Het Koninkrijk Gods zal gepredikt worden tot het uiterste der aarde". Al Gods handelen hierin heeft ten doel: Jezus Christus aanvaard te doen zijn als Messias en Koning.

God maakte een plan.

Eén plan  —  van vóór de grondlegging. Er is niets en niemand die de uitvoering hiervan kan beletten. Dit plan omvat één uitverkoren volk, één Israël. En de heidenen zouden mede-erfgenamen zijn. Mede met de andere erfgenamen. Wij horen er bij. {Efeze 2:12 } spreekt van het feit dat wij vroeger uitgesloten waren van het burgerrecht Israëls. Romeinen 11:23  zegt dat beiden, Israël en de heidenen geënt worden in de edele olijf.

In {Romeinen 11:25 } bovendien dat "aldus gans Israël behouden zal worden". Als de Bijbel spreekt over het komende vrederijk, dan staat daarin Israël centraal. Jesaja 2:1 zegt dat alle volken en naties zullen optrekken naar Jeruzalem om geleerd te worden aangaande Gods wegen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Waarschuwend klinkt het in Zacharia 14:17  "Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken, om zich voor de koning, de Here der heerscharen neder te buigen (om het loofhuttenfeest te vieren), op hem zal geen regen vallen".

Jeruzalem, de omstreden stad van God zal heten: Jehovah Shannah. Dat is "De Here is aldaar". {Ezechiël 48:35 } 

De huidige staat van Israël is de voor-vervulling van Bijbelse profetieën, wat daarom nog niet de totale vervulling van Gods beloften voor Zijn Verbondsvolk impliceert. De bekering van Israël is de absolute voorwaarde voor geestelijk en materieel herstel van Israël.

"De Here zal een keer brengen na berouw en hen dan brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben en u talrijker maken dan uw vaderen". {Deut. 30:4,5 }

Het jaar 1917 bracht de eerste aanzet tot het herstel van Israël. Jesaja 31:5  zegt: "Als vliegende vogels, zo zal de Here der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden".

Dit was voor generaal Allenby die Jeruzalem bevrijdde van de reeds 350 jaar durende bezetting door de Turken, aanleiding om de opdracht te geven dat er bij het bevrijden van Jeruzalem geen schot gelost mocht worden. Hij legde in een hoefijzervorm zijn leger rond de stad, waardoor de Turken konden vluchten, "want God zou Zelf Jeruzalem bevrijden".

Verder kende hij het boek van Grattan Guinnes, die reeds in 1888 berekend en geschreven had, dat de bevrijdingsdag (de eindtijd der heidenen) in 1917 zou zijn. De "arendsvleugelen" van Jesaja waren de kleine dubbeldeksvliegtuigjes, die hij uit Egypte had laten komen. God vervulde Zijn belofte.

De vestiging van Israël in 1948 bracht een totale keer in de wereldpolitiek. In hedendaags nederlands vertaald zal uiteindelijk het hoofdkwartier van de wereld-media-organisatie op de Olijfberg te Jeruzalem gevestigd zijn, van waaruit elke dag met reikhalzend verlangen naar het nieuws geluisterd zal worden: "Het Woord van God".

Als wij spreken over het herstel van Israël hoeven we slechts de Bijbel open te slaan. Wat zal de toekomst brengen? Het volk in Israël staat nog een vreselijke tijd te wachten. Genoemd worden Gog en Magog, het leger uit het Noorden, de strijd in het gebied van Armageddon, enz. Maar daarna … . Jesaja 61:4-6 leert ons: Zij zullen de oude puinhopen herbouwen …  Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en wijngaardeniers zijn; maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden. Zacharia 8:23  profeteert: "In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is". {

Jesaja 2:3 leert ons aangaande het komende vrederijk: "Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem"!

Joël 3:16 overtuigt ons met de woorden: "Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk, en een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten, dat Ik de Here uw God ben, die troont op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken". Voor de oude wereld breekt spoedig de dageraad aan van een nieuwe eeuw, waarin vrede en gerechtigheid zal heersen en het verkeerde weer rechtgezet zal worden.

De Bijbel werpt licht op een schijnbare imitatie daarvan, geleid vanuit de duisternis. Dit schrijven, waarin we iets van de grootheid van Gods Plan mogen ontdekken, vormt hiertoe een geëigend tegenwicht. Die komende eeuw behelst tevens het duizendjarig vrederijk, het millennium, waarvan de komst aanstaande is, en waarvan de beloofde tekenen zich voor onze ogen ontwikkelen. Evenals bij elk tijdperk, zien we hoe in rijke bewoordingen, vanuit het geschreven woord van God, Zijn plan en doel voor de komende tijd worden afgeschilderd. Het evangelie van het Koninkrijk  —  Het Goede Nieuws  —  of "Het naderend vrederijk van Jezus Christus op deze aarde" vormt het centrale thema van dit verhaal.

Veel ervan zal revolutionair klinken in de gedachten van velen onzer in deze dagen. Het verhaal openbaart zich in een vermoeide wereld, waarin de mensen op zoek zijn naar rust en waarachtig geluk, maar toont ons tevens de dwaasheid van wereldse wijsheid en toont een goddelijke onfeilbare weg van wet en orde, zoals God dit in Zijn Plan en in Zijn Woord heeft vastgelegd. En we hadden het kunnen weten …  Deze omschrijving van heden, verleden en toekomst  —  waar wij bij betrokken zijn, kan een hulp zijn voor hen, die naar de waarheid zoeken.

J.I. van Baaren

Jur