English & other languages: click here!

Eindtijd: hoe bereiden we ons voor

Een deel uit de Radio-uitzending 'Leerhuis'  van vrijdagavond 24 maart door Robert Berns. (Radio Israël). 


In de rede over de eindtijd profeteert Yeshua o.a. in Matthüs 24 vanaf vers 6:

Mattheüs 24:6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Hoe is het mogelijk dat die naar de waarheid van Gods Woord willen leven, verraden, gehaat, vervolgd en gedood zullen worden? Omdat zij zijn gaan geloven in de maakbaarheid van de samenleving, als een product van mensenhanden en omdat ze elkaar regels opleggen die niet sporen met Gods geboden. Vanuit een toewijding  gebaseerd op eigen gerechtigheid en met eigendunkelijke dienst aan God, waarin de zonde en de zondaar samen moeten worden aanvaard. Zoals we in Johannes 15:1 lezen:

Johannes 16:1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2. Ze zullen u uit de kerk en synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. 4. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.

Hoe kun je volharden in het geloof wanneer mensen uit de kerk of je familieleden je vervolgen, aanklagen, je aangeven bij de gewetenspolitie en je om een woord of gedachte je voor hun rechters zullen brengen (allemaal vrouwen van D66)? Zolang we zullen volharden in het onderwijs en de vertroosting van de Schriften en de gebeden, in de versterking van de onderlinge betrokkenheid, het bemoedigen van de huisgenoten in het geloof, de geboden en de sabatten onderhouden en blijven wandelen in het besef dat het slechts korte tijd zal duren. Dat Hij zelfs de tijd zal inkorten omwille van Zijn volk.

Mattheüs 24:20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Nogmaals, Yeshua roept op u voor te bereiden op Zijn komst en op wat daaraan vooraf gaat.

Lukas 12:51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. 52. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

Hoe kan het dat de Vredevorst zo spreekt en waartoe?  Vrede en liefde zijn de vrucht van waarheid en gerechtigheid. Niet onze eigen gerechtigheid, maar Gods gerechtigheid. Een gerechtigheid die voortvloeit uit gehoorzaamheid aan de waarheid en het doen van Zijn geboden! Een  waarheid die gefundeerd is op het profetisch Woord  en het getuigenis van Yeshua. Hij was bereid om Zijn leven te geven om het profetisch Woord te vervullen.

(Lukas 9:35 En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! God de Vader zei niet voor niets ‘Luister naar Hem’. We moeten naar iedereen luisteren, behalve naar Hem.)

Hij, het Levende Woord van God, kwam in het vlees om onze harten te openen voor de Weg, de Waarheid en het Leven. Wanneer wij de gezalfde Messias, de Gezondene van de Vader,  als Heiland aanvaarden, ontvangen wij uit genade het geloof van Yeshua (niet ìn Yeshua). Zijn geloof heeft ons gerechtvaardigd en verzoend met de Vader, zodat we vrijmoedig kunnen naderen met ons leven als een dankoffer voor Hem. Wie dit verwerpt blijft wandelen naar de geest van deze wereld, de geest van de ongehoorzaamheid,  naar de geest van de anti-messias, van de anti-christus. Daarom schrijft Johannes 4 vanaf vers 1 om in zijn tijd en in de tijden van verdrukking de gelovigen te bemoedigen:

1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3. en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 5. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. 6. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. 7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Terwijl de verdeeldheid in de wereld meer en meer toeneemt en de satan daardoor zijn grip op het rijk van de duisternis verliest, werkt de HEERE uit: die éne ‘nieuwe mens’ die Hij geschapen heeft:

Jesaja 11:10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 11. En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam (Iran), en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. 12. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. 13. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven

Daarom laten we het heilsevangelie van de komst van Zijn Koninkrijk verkondigen zolang het nog dag is, dan zal Zijn vrede onze harten behoeden en ons in éénheid bewaren.

Jur