English & other languages: click here!

De Aanloopfase van Gods Koninkrijk op aarde

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God’ (Romeinen 8:19)

Als de Joden werden vervolgd en buiten gesloten door de geest van Amalek (of het Herodes of Hitler was, of wie dan ook, maakt niet uit - het is de geest van Amalek en die is nog steeds springlevend.) Hoe zal het zijn als straks de antichrist volledig heerst over allen die tot Israël behoren? (Jood en niet-Jood die Messias Yeshua als de ware Messias zien). We zitten in de aanloopfase. Vergelijk het met de jaren '30. Bijna niemand van de mensen geloofde dat Hitler zo'n kwaad systeem had uitgedacht. Maar het lag klaar achter de schermen:'Mein Kampf'

Satan werkt altijd in de duisternis en als het plan rond is dan wordt het ook letterlijk zo uitgevoerd. En de meesten zijn onwetend. Want ze geloven in de liefde en het kwaad dat we aan het licht zouden moeten brengen verdringen we en menen dat de wereld op onze liefde zit te wachten. Hoe kan religie ons voor de gek houden. En dat kan ook humanisme heten. Yeshua was niet lief als de waarheid in ongerechtigheid ten onder werd gehouden en noemde de religieuze leiders adderengebroed, kinderen van satan dus, die de duivel tot vader hebben en van Herodes zei Hij dat hij een vos was.

Chamberlain dacht met Hitler een niet aanvalsverdrag te hebben en geloofde hem op zijn woord. De angst voor het communisme was voor de Britse premier Neville Chamberlain een belangrijke reden om in 1938 toe te geven aan Hitlers territoriale eisen. Zijn appeasement-politiek faalde niet alleen in het voorkomen van de Tweede Wereldoorlog, maar gaf Hitler bovendien een gevaarlijke voorsprong.

Toen hij uit het vliegtuig stapte werd de Britse premier door een uitzinnige menigte Londenaren als een held ontvangen.

HET VERDRAG VAN MÜNCHEN       28 september 1938

In zijn rechterhand hield hij het door hem zo begeerde  document hoog boven zijn hoofd. met daarop de handtekening van rijkskanselier Adolf Hitler. Het was het Verdrag van München met daarop de handtekening van rijkskanselier Adolf Hitler en diens belofte geen oorlog te zullen voeren met Groot-Brittannië.

Het vormde het absolute hoogtepunt van de Britse appeasement-politiek: het toegeeflijke Britse beleid uit de jaren dertig van de twintigste eeuw ten aanzien van nazi-Duitsland, dat het zelfbeschikkingsrecht van Europese volken opofferde in de valse hoop Groot-Brittannië buiten de oorlog te kunnen houden.

En velen geloven nu ook op woorden van mensen, (wereldleiders, politici, religieuze leiders enz. Ze omarmen de WHO en NWO en maken van de Bijbel een Boek voor Woordenkramers van liefde en vrede en geen gevaar. Ze willen niet geloven in een kwaad systeem van de NWO als bouwer van het Babel van de eindtijd, dat gelooft men evenmin. Ze zitten vaak politiek, religieus vast in Babel en zijn blind voor de werkelijkheid. 

Men reageert sceptisch op mensen die het wel doorzien. Altijd zo geweest. 

Het is dan ook nog steeds dezelfde strijd van

Genesis 3 vers 15,

die tot een climax komt. Een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Wie als gelovigen de profetieën serieus nemen zullen ook de onderscheiding der geesten hebben en weten waar deze tijd naar toe gaat. Thomas wilde eerst zien en dan geloven en de dwaze maagden hadden geen olie genoeg bij zich en het licht ging uit toen de Bruidegom kwam.

Israël is ons ten voorbeeld gegeven en wij moeten van hun geschiedenis leren maar velen geloven een "voorgeschreven werkelijkheid" i.p.v. wat de profeten en Yeshua zeggen over de eindtijd en dat we in twee kampen verdeeld zullen worden. Dat is gaande en waarom is dat niet te vergelijken met dezelfde tactiek en methode van voor WOII. De politici willen dat niet horen en de regering helemaal niet, maar staan zij boven het gezag van Christus? Ze denken het, maar dat is niet de werkelijkheid.

Satan wil ook als God zijn, maar daarom is het niet zo. Zij willen dat we hun "voorgeschreven werkelijkheid" als evangelie gaan zien. En ze beloven ons dan ook van alles, maar je weet toch dat de antichrist met vleierijen komt en dan de macht grijpt.

Rabbijnen die hun eigen Messias Yeshua nog steeds afwijzen zullen die vergelijking niet willen horen, maar die hebben dan niet de Autoriteit van Christus en houden zich nu bezig met de Noachitische wetten en de Abraham akkoorden om buiten Yeshua om vrede op deze aarde te bewerkstelligen. Alle mensen moeten daarom ook onvoorwaardelijk met de neus dezelfde kant op. En wie denk je wie die vredes- imitator is?

Hij die zich voordoet als een engel des lichts is de satan himself.

Je hebt te doen met de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin. Maar velen spreken in de kerken niet over de antichrist en zijn streven naar wereldoverheersing. Laat staan over Gods Koninkrijk.

We weten toch dat Israël de antichrist binnen gaat halen en nu voorop loopt in de "voorgeschreven werkelijkheid" van NWO en WHO?

Johannes 5:39-40 Jullie bestuderen de Boeken, want jullie verwachten daardoor het eeuwige leven te krijgen. In de Boeken staat wie Ik ben.  Maar toch willen jullie niet naar Mij toe komen om eeuwig leven te krijgen.

Johannes 5:43 Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar jullie willen Mij niet geloven. Maar als iemand anders komt namens zichzelf, geloven jullie hém wel.

Dat staat te gebeuren!!

Het geloof heeft met het leven van alle dag van doen. Gods wil geschiedt en Zijn Koninkrijk komt. Velen willen dat keren, zoals dat ook in de tijd van Yeshua het geval was en waar religie en politiek ook samen gingen en over Yeshua een doodvonnis uitspraken. Maar dat was een fatale misrekening en dat zal het in deze tijd ook zijn, maar het is een kwade tijd. De hoer (religie) zit op het beest (politiek)

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33 - HSV

Amos 5:14-15 Jullie zéggen wel dat de Heer met jullie is. Maar dan moeten jullie het goede doen, en niet het kwade. Dan zullen jullie leven. Dan zal de Heer wérkelijk met jullie zijn, zoals jullie zeggen. Haat het kwaad, en doe het goede. Spreek eerlijk recht. Misschien zal God, de Heer van de hemelse legers, dan genade hebben met wat er nog van Israël is overgebleven.

Het is een geestelijke strijd, die plaats vindt in de hemelse gewesten en dat brengt scheiding tussen de mensen.

Yeshua heeft ons daar op gewezen. Ze hebben Mij gehaat en zullen u haten!

Johannes 15:18-21 Jezus zei: "Jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in Mij geloven. Bedenk dan dat ze Mij óók hebben gehaat. 19 Als jullie hetzelfde zouden zijn als de mensen die niet in Mij geloven, zouden ze van jullie houden. Want dan zouden jullie op hen lijken. Maar omdat Ik jullie heb geroepen, zijn jullie anders dan zij. Daarom haten ze jullie. 20 Denk aan wat Ik heb gezegd: ‘Een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer.’ Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze Mij wilden geloven, zullen ze jullie ook geloven. 21 Maar ze zullen jullie veel kwaad doen omdat jullie bij Mij horen. Want ze kennen Hem niet die Mij heeft gestuurd.

Het openbaar worden van de zonen van God is het einde van al het lijden, misdaad en van alle rampen in de hele kosmos.

‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God’ (Romeinen 8:19)

Omdat we Gods kinderen zijn lijden we voor Hem, en volgens vers 17, erven we hetzelfde als Yeshua en hebben we deel aan Zijn heerlijkheid. (Zie onderstaande rood gekleurde verzen.)


Romeinen 5:16-25

16 Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn.

17 En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft.

18 En ik weet zeker dat de heerlijke dingen die God ons geeft, alles goedmaken wat we nu moeten lijden.

19 De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn.

20 Want de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Een bestaan dat wordt beheerst door dood en bederf. Dat wilde de aarde niet zelf, maar dat heeft God zo bepaald.

21 Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in dood eindigt. De aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God.

22 We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is.

23 En niet alleen de aarde, maar ook wijzelf. Het is wel zo dat we Gods Geest alvast gekregen hebben, als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal Hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam.

24 En daar kijken we vol verwachting naar uit. Dat doen we al vanaf de dag dat we werden gered! Als iets er al is, hoef je er niet meer naar uit te kijken. Het is er immers al.

25 Maar wij kijken uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op.


Jur