To translate this website in different languages click here.

Kennis en Vruchtdragen

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets niets doen. Johannes 15:5

De moderne gedragswetenschappen en allen die daar in zijn opgeleid en therapieën op mensen los laten doen het in de meeste gevallen zonder de ware Heelmeester: Jezus Christus. Men gelooft in vele gevallen evenmin dat satan en zijn demonen,  bezit kunnen nemen van mensen die de geestelijke wapenrusting missen. Zo komen de hulpvragers vaak van de regen in de drup. Ze blijven afhankelijk van de seculiere hulpverlening.

In de kerk werd vaak verondersteld dat één persoon alles wist van de Bijbel en dat was de dominee, die had er immers voor 'geleerd'!  Men deed daarmee eigenlijk aan afgodsdienst. Vele predikanten schakelden de gemeente dan ook min of meer uit en ze waren geen "broeders mèt de broeders". Zo stonden de rabbijnen ook boven het volk en waren op eigen eer gesteld. Jezus noemt dat om de mensen te waarschuwen.

De wereld kwam ook in de kerken en de geestelijke kracht vloeide daarmee weg. Heb je hulp nodig dan word je naar wereldse instanties gestuurd, want die hebben er voor geleerd, net als de dominee, die nu ook drs. voor zijn naam heeft staan. Allemaal academisch opgeleid. We delen gewoon de methodieken met de wereld, maar zetten een 'C'  voor een christelijke organisatie. Maar de vlag dekt in vele gevallen de lading niet want men leeft niet vanuit het Koninkrijk, maar vanuit de wereld of vanuit een schijnwereld en dat is nog erger, lijkt me.

En nu zijn de hulpverleners in brede zin de 'dominees' van de wereld geworden en ze worden ook dikwijls blindelings gevolgd. Als je bij de hulpverlenging zegt dat je in de God van de Bijbel gelooft heb je kans in ortho-therapie te moeten om je tot andere gedachten te brengen, want het gevaar lijkt volgens hen aanwezig dat je niet met beide benen op de grond staat of godsdienstwaanzin kunt krijgen. Het zal niet lang meer duren of je mag niet meer voor je geloof in Christus uitkomen, want dat past niet in het "nieuwe normaal denken". Vervolgingen zullen komen.

Klopt Jezus niet op de deur, omdat Hij buiten staat? We zijn al helemaal gewend dat deze wereld zonder Bijbel de beste oplossing meent te weten en zo is er veel kennis en vaak geen enkele wijsheid van boven. Het is "de boom van kennis van goed en kwaad". Maar de regels moeten steeds meer gehoorzaamd worden en zo worden de rechten van de mens met voeten getreden en het leven aan banden gelegd. Banden van slavernij. We gaan weer naar Egypte terug en krijgen straks een farao. Je mag zelf raden wie dat kan zijn.

 

Velen praten vaak met het vakjargon van de hulpverlening, maar dat is ook aangeleerd. We kennen al hun etiketten met de afkortingen, die er bij horen. Iemand die wat langer in therapie is praat als zijn hulpverlener. Ze kunnen zo een eigen praktijk beginnen en sommigen hebben dat gedaan, zoals iemand ook auto kan rijden zonder rijbewijs. Maar ze moeten je niet vragen naar je rijbewijs.  Talloze diploma's zijn gewoon te koop in onze corrupte samenleving. En een witte jas is het probleem niet.

Zo spraken ook heel veel mensen in de kerk de taal van de theologen en hun methodieken. Vaak was de organisatie als een wereldse organisatie opgebouwd. De mensen in de maatschappij met een organisatie achtergrond waren ook geschikt voor de kerkelijke organisatie. De Bijbel werd steeds meer gezien als technisch handboek voor theologen, maar het is en blijft Gods Woord. Ben je niet wedergeboren dan kun je het Koninkrijk der hemelen niet zien, zegt Jezus tegen de Schriftgeleerde en farizeeër Nicodemus. En die lui hadden heel veel menselijke overleveringen.

De discipelen spraken met een Galilees accent en daar vielen de Schriftgeleerden over, want ze waren ongeletterden. Niet hoog opgeleide gelovigen zijn vanuit academisch en theologisch oogpunt ook ongeletterd, maar ze kunnen wel wedergeboren zijn. Het geloof is een gave van God!

Een wedergeboren gelovige zal vanuit de wijsheid van God altijd zoeken naar een Bijbels rechtvaardige manier van omgaan met de moeiten waaronder hijzelf of de ander te lijden heeft.  Niet door mensen aan ons te binden, maar vanuit de verbondenheid met Yeshua/Jezus. 

Markus 4:20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.

De Schriftgeleerden en farizeeën misten zelf de wijsheid van boven en bonden de mensen aan zich. Jezus waarschuwde de discipelen voor het zuurdeeg. Ze begrepen pas later dat Hij  daarmee de Schriftgeleerden en Farizeeën bedoelde. Deze weerhielden de mensen om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

De wereldse hulpverlening is aan wereldse regels van overheden gebonden en aan de subsidiekraan. De regels worden van boven af gedicteerd en de spelregels worden politiek bepaald.

Het is beslist niet de vrije hulpverlening met een vrije geest. De 'professionele' hulpverlener is dienstbaar aan het systeem geworden. En satan heeft de rollen omgekeerd.

Uit ideologie kiezen de meesten voor een beroep in de hulpverlening, maar in deze tijd weten velen wie in de praktijk de lakens uitdelen. En naar wiens pijpen men moet dansen.

De protocollen maken de dienst uit en velen praten al heel lang uitsluitend vanuit de regelgeving, Van menswaardig hulpverlenging is steeds minder sprake en de patiënten/cliënten zijn min of meer de gevangenen en onmondigen van het systeem.

We zien dat vele artsen zich verzetten tegen het corona beleid, Ze worden steeds meer aan de regels gebonden en zien de macht van Babel en dat van de farmaceutische industrie. Velen hebben overigens een goede baan te danken aan een corrupt systeem en de goedwillenden zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje tegen de stroom op te roeien. Het is goed om de geesten te beproeven en dat je je niet zondermeer overgeeft aan welke geest dan ook.

 

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Johannes 15:5

Zo kunnen ook wij geen vrucht dragen voor Yeshua/Jezus, als wij niet als een rank verbonden blijven met de wijnstok.

Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. Exodus 15:26.

Jur