To translate this website in different languages click here.

Wijsheid van God of wijsheid van mensen...

Zonder Tora (basis van Gods Woord) leest niemand de Schriften naar Woord & Geest. 

Zonder het Tweede Testament evenmin ……

 

Het merendeel van het Israël van nu leest het Nieuwe Testament niet kan daarom niet de vervulling zien in Yeshua haMashiach. Hij wordt nog steeds als de Messias van Israël afgewezen en daarom kan de Heilige Geest hen niet laten zien dat ze hun eigen Messias verwerpen.

Ze erkennen Zijn autoriteit niet, maar het volk hoorde in Yeshua's tijd op aarde wel dat Hij met gezag sprak, anders dan de Schriftgeleerden.

Markus 1:22 En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.

Er zal een rest behouden worden van Israël en van de volkeren die zich aan Hem toevertrouwen. Bid voor de vrede van Jeruzalem en dat is een geestelijke vrede (shalom) die tot zijn recht zal komen in het Vrederijk.

Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Filippenzen 4:7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Omdat Israël Yeshua niet aannam volgt men ook in beginsel de antichrist. We weten dat dit gaat gebeuren. Yeshua heeft dat ook aangekondigd:

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Halen we wijsheid bij God of bij mensen?

Titus 1:14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de Waarheid afkeren.

Ik begrijp niet dat vele christenen de wijsheid bij de rabbijnen willen halen. Yeshua noemt hen “blinde wegwijzers” En dat terwijl je als wedergeboren mensen (Jood en niet-jood) de Heilige Geest hebt ontvangen.

Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Kolossenzen 2:2 ….., om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, 3. IN WIE AL DE SCHATTEN VAN DE WIJSHEID EN VAN DE KENNIS VERBORGEN ZIJN.

Niet ieder is een Jood, die zegt dat hij een Jood is, zegt de Schrift (Openbaring 3:9), maar dat geldt voor een christen evenzo. Rabbijnen willen de koers bepalen van het Jodendom en theologen dat van het christendom. We zien dat het vaak om eigen geloofsleer en eer draait en het niet vanuit Messias Yeshua wordt gebracht. Tot deze mensen die meenden voor Hem aan het werk te zijn geweest, zal Yeshua bij Zijn wederkomst dan ook  het volgende zeggen:

Mattheüs 7:22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Bijbelse beloften worden alleen vervuld in de gelovige Jood en heiden. Het geloof van Abraham ligt hier aan ten grondslag. De oudtestamentische beloften blijven ook nu gelden voor de Joden. Want ze zijn in Christus vervuld en bestemd voor alle volken en rassen. Ze zijn echter alleen effectief voor hen die door hun geloof tot Christus behoren.

Vaak houden we ons teveel bezig met menselijke leiders dan met onze Leraar Yeshua haMashiach.

En dan zie je vaak de bomen door het bos niet meer, want het verduistert veelal het zicht op Christus.

1 Johannes 2:27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

Satan maakt gebruik van religie

Geloven is op zichzelf geen religie, maar het wordt door de wereld geschaard onder religie. Ik bestempel mezelf als een gelovige in Christus en niet als een christen, want onder het mom van het christendom is vaak gestreefd naar macht waarbij alle middelen geoorloofd waren. We kennen de zwarte bladzijden uit de kerkgeschiedenis. Ook hier zie je de strijd van Genesis 3 vers 15 tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En hoe vaak zien we niet dat religie en politiek samen gaan. De Bijbel noemt dat "de hoer op het beest". (Openbaring 17)

Kan er uit Nazareth iets goeds komen zei Nathaniël. Was dat ongeloof? Yeshua zegt van Nathaniël: ’Zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is’

Nathaniël leefde uit geloof en verwachtte de Messias en daardoor herkende hij Yeshua als de Messias uit Mozes en de profeten. De rabbijnen uit de tijd na de komst van Yeshua herkennen en erkennen Yeshua niet. Waarom volgen velen de leer van deze rabbijnen? De vraag stellen is de vraag beantwoorden lijkt me.

Mattheüs 13:52 HIJ ZEI TEGEN HEN: DAAROM, IEDERE SCHRIFTGELEERDE, IN HET KONINKRIJK DER HEMELEN ONDERWEZEN, IS GELIJK AAN EEN HEER DES HUIZES DIE UIT ZIJN VOORRAAD NIEUWE EN OUDE DINGEN TEVOORSCHIJN HAALT.

MIJN KONINKRIJK IS NIET VAN DEZE WERELD” (Johannes 18 : 36).

Jur