English & other languages: click here!

Wedergeboorte

De wedergeboorte

(Dit is een vervolg op het onderwerp "de Heilige Geest ontvangen")

 

De wedergeboorte door de Heilige Geest is onmiskenbaar Gods werk, even geheimzinnig als de wind, even wonderlijk als God Zelf. We weten niet precies waar hij begint; het gaat schuil in de diepte van ons leven. Het "van boven geboren" zijn is een onafgebroken, voortdurend en eeuwig begin, een voortdurend open zijn in denken en spreken en in leven. Een steeds weer opnieuw verrast zijn over het leven in God. Zo begint het leven-in gemeenschap met de Heilige Geest. Letterlijk houdt wedergeboorte in, dat er een verandering door God plaats vindt, dat wil zeggen een vernieuwing tot rechtvaardiging, ware heiliging, redding en reiniging.

{Joh 3:5 } Wedergeboorte is de voorwaarde om deel te hebben aan het Koninkrijk van God, waar God heerschappij voert.

{2 Kor 5:17-21 } Vernieuwing is hiertoe de sleutel bekering en geloof de voorwaarde.

{Efe 4:20-24 } Het leren kennen en volgen van Christus wordt in de Bijbel vertaald in "discipelschap" (zie één van de volgende

artikelen). En dàt heeft een bijzonder gevolg. Door een daad van God door de Heilige Geest wordt men wat de Bijbel noemt:

wedergeboren (of beter nog: van boven verwekt).

{1Jo 3:9 } Johannes noemt dit "uit God geboren zijn". Ook bij wie we dit voor het eerst vermeld vinden, wekt dit verbazing. Want de uitwerking is enorm. Men weet zich "verlost uit de {Col 1:13-14 } macht der duisternis en overgebracht in het

Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in Wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden."

Dezelfde tekst uit Basisbijbel: Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En Hij heeft ons overgeplaatst in het Koninkrijk van zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij Zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven.

{Ge 2:17 } Onze geest die door de zonde afgescheiden was van God (u was dood door uw overtredingen), wordt door de

{Efe 2:1 } Geest van God tot nieuw leven gewekt. De Heilige Geest en onze geest geven nu samen getuigenis dat we

{Efe 2:12-17 } kinderen van God zijn. Hij is onze vrede, die de tussenmuur die scheiding maakte verbroken heeft. Zo hebben wij in één Geest weer toegang tot de Vader.

{Joh 1:12 } Dit alles begon, toen we Jezus aangenomen hebben als onze

"Verlosser uit macht der duisternis die de banden die ons vasthielden heeft verbroken". Zij die in Zijn Naam geloven worden dan "uit God geboren". Dit is de bevestiging van het deel uitmaken van de familie van God.

{1Pe 1:22 } Zegt dat onze zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid (als wedergeboren) gereinigd zijn. Het is een radicale

vernieuwing, waarbij we "het oude leven" volkomen loslaten. Dat “oude leven” wordt dan ook begraven wordt in de doop.

Het is een fundamentele wet zowel op natuurlijk als op geestelijk gebied; we leven

òf naar het vlees,

òf naar de geest.

Dat wil zeggen dat onze gedachtengang beheerst wordt door het verstand alleen (vanuit de ziel), òf door de geest.

God laat ruimte voor beide, maar de geest overheerst.

{Mt 22:27 } "God lief te hebben met geheel uw hart, ziel en verstand."

{1Th 5:23 } Paulus bidt voor de Thessalonicenzen dat geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard mogen blijven.

De geest is het centrum van het Gods-bewustzijn. Het was Gods bedoeling dat de mens vrije toegang tot Hem zou hebben door zijn geest en ziel, en dat zijn lichaam contact zou hebben met de wereld. Toch wordt het lichaam

de tempel van de {1 Kor 6:19 } Heilige Geest genoemd.

{1 Kor 2:14 } Paulus noemt de niet wedergeboren mens "de vleselijke" of "natuurlijke" mens. God voorzag in een weg, waarbij elk gevolg van de "zondeval" opgeheven zou worden en de {Ge 3:15 } persoonlijke band met God hersteld zou worden.

Die weg is in Jezus’ verzoenend sterven aan het kruis volbracht. Maar ook door wat Petrus zegt:

{Hnd 2:24 } ‘God evenwel heeft Hem opgewekt … .."

{1 Kor 2:12 } "Wij hebben ontvangen de Geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is."

{Ro 8:14 } Wat een voorrecht is het dat we nu als zonen Gods door de Geest van God geleid worden "op de weg der

{Joh 16:13 } waarheid."

{Efe 4:22 } Deze tot nieuw leven verwekte geest en de ziel(persoonlijkheid) worden samen "de nieuwe mens" genoemd.

{2 Kor 4:10,11 } Het sterfelijke lichaam, wat we nu nog hebben, wordt versterkt en bekrachtigd door de de Geest van God die in ons woont.

{Ro 5:17 } Die inwonende Geest is goed in staat de ziel te

{Rom 8:28-37 } beheersen en daardoor ook het lichaam. (zodat we voor de Heer {2 Kor 2:14 } een welgevallig offer zijn).

{1 Kor 3:16 } Het lichaam wordt nu weer de "Tempel van de Heilige Geest," terug maar het doel waartoe God het lichaam

{1 Kor 6:19 } geschapen heeft, als schakel tussen God en de wereld, met als toekomst:

{Opb 5:10 } "En Gij hebt hen gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters."

{Joh 3:4-5 } Jezus zeide tot hem: "Voorwaar Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." Dezelfde tekst in de basisbijbel: "Luister goed! Ik zeg je: je kan het Koninkrijk van God alleen binnen gaan als je geboren wordt uit water en uit de Geest. Anders niet.

 

Geloven

Hoe komt men tot deze voor de mens hoogste levensvervulling? Door geloven alleen. Een blijde boodschap!

“Want door genade zijt gij behouden, door het GELOOF, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.” Efeziërs 2:8-9.

GELOOF in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.

Handelingen 16:31

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem GELOOFT, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Pagina over De doop

 

Jur