To translate this website in different languages click here.

De Tora in het Messiaanse rijk

De Tora in het Messiaanse Rijk

Het eerste belangrijke aspect van het Messiaanse rijk dat we zullen bespreken is dat de Tora het wereldomvattende rechtssysteem zal worden. Met dit gegeven komen we met de huidige algemene leerstelling, die we in veel  theologische raamwerken tegenkomen, namelijk dat de Tora ongeldig zou zijn geworden sinds het sterven en de opstanding van Jesjoea, al snel in de knel. Dit zou namelijk betekenen dat de Tora nu niet geldig is of in ieder geval niet relevant is, maar in de toekomst weer wel.

Tora relevant voor verleden, heden en toekomst

Messiasbelijdende gelovigen zijn het dan ook niet eens met deze leerstelling;  

volgens hen is de Tora juist relevanter geworden sinds Jesjoea en is deze heilige Instructie een bron van inspiratie om het geloofsleven vorm te geven.

In deze paragraaf zullen we de vraag van de relevantie ten aanzien van de Tora voor het hier-en-nu vooralsnog even laten rusten. Inzien dat de Tora juist een extra dimensie erbij heeft gekregen sinds de Messias, zal gedurende het lezen van dit boek*  steeds duidelijker worden. Voor nu zullen we alleen bij het gegeven, - dat de Tora in het Messiaanse rijk de Wet zal zijn die op Wereldwijde schaal normerend zal zijn – op zichzelf stilstaan.

Profetische geschriften over het Messiaanse rijk

Veel van de Bijbelse teksten over het Messiaanse rijk vinden we in de profetische geschriften van het Oude Testament. Belangrijk bij het lezen van die geschriften is dat veel van die profeten optraden in een periode waarin er verschillende koningen heersten over de Israëlieten. Die profeten werden vaak met een belangrijke taak gestuurd door God, namelijk om Israël weer te leiden in de wegen van de Tora: de Instructie die door God persoonlijk aan Mozes was geopenbaard op de berg Sinaï. (Ex. 34:29-35)

Het oude verbond dat van kracht was tijdens de levens van de profeten, was gesloten onder de condities van de zegen en vloek. Kort door de bocht hield dit in dat wanneer Israël zou zondigen – zou afwijken van de Tora – zij daarmee de zegeningen van God zouden mislopen en daardoor onder de vloek zouden komen te staan.  De vloek hield inhoudelijk in dat er bijvoorbeeld geen regen zou vallen op het land, de vrouwen onvruchtbaar zouden zijn en dat zij door vijanden onderdrukt zouden worden (Lev. 26).

De zegen daarentegen hield in dat men het tegenovergestelde zou ontvangen van God. Deze achtergrond is belangrijk want de profeten verlangen steeds naar een situatie waarin Israël gehoorzaamt en dus zegeningen van God zou kunnen ontvangen. In de praktijk lezen we dat die missie meestal niet slaagde; Israël riep steeds de vloek over zich af.

Strafgericht, oproep terug te keren naar de Tora, toekomstperspectief

Veel van de woorden van de profeten volgen een soort van “standaardstructuur”. Vaak begint de profeet met een strafgericht waarin deze de zonde van Israël opsomde met een oproep om weer naar de Tora terug te keren. Zo’n aanklacht wordt vaak gevolgd door een beeld van de toekomst. Dat toekomstige beeld is vaak een beeld van het Messiaanse rijk en daarin wordt vrijwel altijd het beeld geschetst waarin Israël zich wel zal voegen naar de leefregels van de Tora. De achtergrond van veel profetische geschriften is dan ook dat Israël de Tora overtrad en dat de profeet hiertegen in protest gaat namens God.

De profeet Jesaja

Eén van deze profeten, Jesaja, begon zijn dienst ten tijde van koning Azaria of ook wel Uzzia genoemd (Jes. 1:1). Jesaja sprak vele waarschuwende woorden tegen de koningen en volksgenoten van zijn tijd, die met regelmaat vervielen in afgoderij.  Binnen het kader van die ongehoorzaamheid laat God ook hem beelden zien van de betere toekomst. Een toekomst waarin niet alleen Israël gehoorzaam zal zijn aan Gods Wet, maar de gehele wereld.  De vervulling van deze situatie begint dan ook bij aanvang van het Messiaanse rijk.

Studieaanwijzing.

Lees Jesaja 2: 1-5.

In de aanloop van Jesaja 2: 1-5 lezen we dat in Jesaja 1 eerst een aanklacht wordt beschreven tegen het volk.

Jesaja 1:4: Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten!  HSV

Jesaja roept op dat het volk zich weer aan de Tora moet houden:

“ .... Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra!” Jesaja 1:10 HSV

Na de opsomming van deze zonden wordt door God een beeld van het Messiaanse rijk gegeven aan Jesaja.

Jesaja 2: 1-3 God laat Jesaja hier de toekomst zien en de profeet vertelt ons dat in de laatste dagen Gods Koninkrijk op aarde gevestigd zal worden (Jes. 2:2).

De heidenvolken zullen dan optrekken naar Jeruzalem om God te zoeken op de tempelberg (Jes. 2: 2-3). Opvallend is dat Jesaja ons leert dat de Wet, de Tora, van Sion zal uitgaan en dat de Messias de heidenvolken zal onderwijzen aangaande Zijn wegen (Jes. 2:3). Dit laatste ‘Zijn wegen’,  verwijst opnieuw naar de Tora. In de Masoretische tekst staat hier overigens ook letterlijk het woord Tora תוֹרָה. We lezen dat de Messias de mensen zal leiden in de wegen van de Tora (Jes. 2:3).

We dienen Jesaja dus in de context te lezen van zijn tijd: Gods volk wijkt ten tijde van Jesaja af van de Tora (Jes. 1) maar zal zich in de toekomst wel schikken naar de Wet (Ez. 37:27). Jesaja leert ons zelfs dat alle heidenvolken voor Tora-onderwijs naar Jeruzalem zullen optrekken; de gehele wereld zal hongerig zijn naar de Wet van God (Jes. 2:3).

Jesaja 2: 3 Vele volken zullen gaan en zeggen:

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,

naar het huis van de God van Jakob;

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,

en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want  uit Sion zal de wet uitgaan,

en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.


Tora wereldwijd geldig
In het kader van de Tora die wereldwijd als norm zal worden ingesteld moet opgemerkt worden dat dit bewerkstelligd wordt via de herinstallatie van Gods rechtsysteem onder leiding van Yeshua, die als rechter terugkomt. Hij is Koning, Hogepriester, Rechter en Profeet. Evenals onder Mozes, op aanraden van Jetro, rechters werden aangesteld.

 zie Jes. 1:26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

In de tabel hebben we nog andere profetische teksten opgesomd die ons leren dat het volk van God, maar breder nog, de gehele wereldbevolking, zich zal scharen naar Gods Tora. Dat klinkt voor veel gelovigen misschien negatief in de oren en de oorsprong van deze antipathie richting Gods Wet is diep gegrond in het tweedelingsdenken waarin de Tora veelal negatief beoordeeld wordt en bij het ‘oude’ wordt geschaard. Toch lezen we hier duidelijk dat die antipathie niet terecht is en dat we moeten overwegen dat de Tora toch wel degelijk goed is, rechtvaardig, heilig en geestelijk. (Psalm 19:7; Rom. 7:12; Jak. 1:25).  

Jesaja 1:26

 De Messias stelt Tora rechters weer in dienst

Jesaja 2:3

Volkeren worden onderwezen in de Tora. De wet gaat uit van Sion

Jesaja 2:4

De Messias zal rechtspreken over de volkeren

Micha 4:2

Volkeren worden onderwezen in de Tora. De wet gaat uit van Sion

Micha 4:3

De Messias zal rechtspreken over volkeren

Ez.36:27-28

Israël zal wandelen in de verordeningen van de Tora

Ez. 37:24

De Messias zal leider zijn en de Tora zal in acht genomen worden

*Uit het boek "Terug naar de Bron" van M.R. Doeve pagina's 96 t.m. 99 (bewerkt)

Ida