To translate this website in different languages click here.

Profetieën en onze toekomst

Het Evangelie van het Koninkrijk heeft alles met de profetieën van doen. Ik merk dat vele mensen nooit spreken over het Evangelie van Zijn Koninkrijk, terwijl Yeshua toch heel duidelijk over het Koninkrijk sprak. Satan weet dat zijn koninkrijk moet wijken voor Gods Koninkrijk hier op aarde. En vele religies spreken niet over Gods Koninkrijk, maar bouwen mee aan Babel en dat is het koninkrijk van satan. Het is religie van het hier en nu. En we geloven dat we in het hiernamaals  naar de hemel gaan, net als vele heidenen.

Maar Zijn Koninkrijk komt vanuit de hemel hier op aarde en Yeshua keert weer en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en Zijn Tora (Wet) zal uitgaan vanuit Jeruzalem, Gods stad en niet de stad van de rabbijnen of theologen of van wie dan ook maar.

Joh 5:43 Ik (Yeshua/Jezus) ben gekomen namens mijn Vader, maar jullie willen Mij niet geloven. Maar als iemand anders komt namens zichzelf, geloven jullie hém wel.

Mattheüs 23:37-39 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Demo(n)cratie


Een democratie is een vijand in de zin van de wetteloosheid die er heerst. God's wetten worden met de voeten getreden en alles wat God heeft verboden wordt aangeprezen en satan voert zijn wetten in. Maar zijn wetten zijn dwingend. God laat je kiezen of je Hem al of niet uit liefde tot Hem wilt dienen. Maar satan wil aanbeden worden en eist dat je hem aanbidt en zo niet dan betekent het je dood. De antichrist komt met vleierijen en velen doorzien dat niet, omdat de liefde aan het humanisme is gekoppeld en niet aan het Woord van God. Gods Koninkrijk komt door vele verdrukkingen heen (Hand. 14:22), maar de kerken hebben zich met de politiek vermengd en wijzen op een andere koninkrijk, waarbij de mens centraal staat. Ik noem het "mooi weer profeten". Ze gebruiken dezelfde slogans als de wereld: Het komt wel goed. De mensen worden in slaap gesust.
Dat is de valse vrede, zoals de Bijbel dat noemt. Men gelooft hun leiders, die een vals evangelie brengen en niet het Evangelie van het Koninkrijk en de geestelijke strijd die daarmee verbonden is.

In 1789 werd in Frankrijk de Verklaring van de Rechten van de mens ondertekend. In Amerika was al in 1776 the Declaration of Independance getekend. Het pad van de DEMOCRATIE was ingeslagen. In 1798 was de paus al uit zijn politieke macht gezet.

Openbaring 17: 17,18 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de

woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Openbaring 18: 8,9 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.

Het geld is belangrijker dan de rechtvaardigheid en hun zogenaamde vrede.

Openbaring 18: 16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

Openbaring 18: 24 het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Daarna is ook de afrekening met het beest en de valse profeet en de bruiloft van het Lam.

Openbaring 19:17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

De satan wordt duizend jaar gebonden. Christus heerst met al zijn volgelingen die het beest (een democratie is een vijand in de zin van de wetteloosheid die er heerst) en zijn beeld niet aanbeden hebben en die Zijn zegel dragen (het teken waaraan te zien was  dat aan hen geen schade mocht worden toegebracht, net als in Ezech. 9:4).

De regie die God de mens na de zondeval had gegeven is ten einde gekomen. Yeshua/Jezus zal bewijzen met Zijn Koningschap dat onder Gods leiding alles goed gaat, en dat wij beter de regie uit handen kunnen geven. Deze duizend jaar zijn daar waarschijnlijk voor nodig. Ik denk ook dat in dit Rijk alle creativiteit van alle mensen toepasbaar zal zijn, niets zal voor niets zijn geweest.

Na de duizend jaar wordt de mensheid weer voor de keus gesteld als satan wordt los gelaten. Satan wordt voorgoed in de poel van vuur en zwavel geworpen en we zullen nooit meer last van hem hebben. Daarna worden de doden geoordeeld, de levenden zijn al vóór de duizend jaren geoordeeld.

Openbaring 20: 11-15 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Daarna komt de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Openbaring vind ik dat deze dingen eruit springen:

Openbaring 21: 3,4 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

God zal zo dichtbij zijn, dat zondigen onmogelijk wordt omdat je wordt verlicht met de heerlijkheids Gods. Geen zonde, geen verdriet meer en geen dood. Eindelijk zal het zijn zoals het door God bedoeld was.

Openbaring 21: 22-27 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

 

Openbaring 22: 1,2 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

 

1 Korinthe 15:22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

 

Openbaring 22: 3,4 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.

Geen merkteken van het beest meer, maar Zijn Naam op hun voorhoofden.

Openbaring 22: 5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

In dit Rijk zal niemand wat te kort komen en zullen de mensen die door honger hebben geleden, of door een ziek lichaam in hun leven, zullen volop genieten en dan zal het zijn of ze nooit gebrek hebben gehad.

Job 35: 6-9 Als je zondigt, wat doe je dan tegen Hem? Als je overtredingen talrijk zijn, wat doe je Hem daarmee aan? Als je rechtvaardig bent, wat geef je Hem daarmee, of wat ontvangt Hij uit jouw hand? Je goddeloosheid zou zijn tegen een man zoals jij, en je rechtvaardigheid zou zijn ten bate van een mensenkind. Vanwege de vele verdrukkingen laten zij de onderdrukten om hulp roepen; zij schreeuwen het uit vanwege de arm van de groten

In de hel ben je dus slaaf. In de hemel ben je koning.  Ze worden Koningen genoemd, omdat er niemand meer over hen heerst, zij zijn allen koningen, en worden nooit meer overheerst. God is waarlijk een Vader en geen overheerser. Een echte democratie binnen een theocratie.

Daniël 7:18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.

Mattheüs 25: 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

1 Johannes 3: 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Openbaring 22: 11-14 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

Liefde tot Hem brengt leven voort....
en haat ….de dood.

Jur