English & other languages: click here!

De Morgenster

Morgenster Venus

Om goed te kunnen begrijpen wat er bedoeld wordt met de morgenster kunnen we het beste een zeereisje maken op een van oceanen, ver uit de kust. Daar is het - tenminste vlak voordat de ochtendschemering begint - nog roet donker. Een planeet wordt morgenster genoemd als hij eerder boven de horizon verschijnt dan de zon. De helderste planeet die hiervoor in aanmerking komt is Venus. Deze is een deel van het jaar morgenster.

De morgenster en de kompasfout

Voor elke plaats op aarde is met enige tabellen eenvoudig te berekenen hoe laat en precies in welke richting Venus boven de horizon verschijnt. Dit is erg handig want als je dan op dat moment een peiling neemt van de opkomende Venus, weet je exact de afwijking van het kompas. Deze fout van het kompas moet indien mogelijk elke paar uur gecontroleerd worden, zodat je zeker weet dat het schip de goede koers vaart.

De opkomst van de morgenster

Als Venus opkomt schittert ze op een fantastische manier. Dit komt door de prismawerking van de dampkring. Bij de lange weg van het licht door de dampkring langs het aardoppervlak wordt het licht telkens gebroken als in een prisma. Het gevolg is dat we niet de hele tijd wit licht waarnemen, maar dat we alle kleuren van de regenboog te zien kunnen krijgen. Voorwaarde voor deze prismawerking is dat de morgenster zo dicht mogelijk bij de horizon zichtbaar wordt en daarvoor moet het weer een heldere, lichtsterke ster of planeet zijn.

Eigenlijk komt alleen Venus voor deze eigenschappen in aanmerking. Tevens moet de verschijning van de planeet boven de horizon of kim liggen voor de schemering of dageraad begint, anders wordt het al licht boven de kim en zal de opkomende planeet niet kunnen schitteren om alle kleuren van de regenboog te laten zien.

Het tijdstip van opkomst

Dan heb je het tijdstip berekend waarop Venus moet verschijnen, je tuurt naar het oosten op die tijd, je verwacht hem elk ogenblik, maar dan duurt het toch nog even. Plotseling is Venus er, soms heel dicht bij de kim, dan weer iets verder er van af. Dus zelfs al weet je dat Venus moet opkomen dan duurt het toch nog even voor je hem werkelijk ziet. En verrast zie je dan hoe heerlijk die morgenster schittert.

De blinkende Morgenster

In Openbaring 22:16-17 lezen we: "Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom!"

De Here Jezus is de wortel en het geslacht van David.  Die heersen zal als Koning op aarde. Dit kunnen we lezen in Jesaja hoofdstuk 11. Daar wordt een beschrijving gegeven van het duizendjarig vrederijk. Maar de antichrist komt eerst. Hij gaat heersen en zal als een wrede alleenheerser optreden. De Gemeente verwacht haar Bruidegom, maar gaat eerst door de grote verdrukking.  Als die nacht nog niet helemaal voorbij is komt de Here Jezus: De blinkende Morgenster.

Nu kunnen we diverse parallellen trekken tussen de blinkende morgenster, zoals boven omschreven en de komst van de Here Jezus voor de gelovigen, Zijn Gemeente.

Zijn schitterende, plotselinge komst

Zijn schitterende, plotselinge komst zal voor de mensen die Hem niet verwachten een schrik zijn. Zij dienen het systeem van de antichrist: Babel.

1 Thessalonicenzen 5:1-11 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. 8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. 11. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Het tijdstip

Hoe meer de wereld wegzakt in het zondige, hoe donkerder het geestelijk gezien op aarde wordt, des te dichterbij is Zijn komst.
Jezus terugkomst is als de totale duisternis is op aarde heerst en de maat van de zonde volgemaakt is. De antichrist zal de gemeente vervolgen. Maar we komen niet in het oordeel van God.
Let op de tekenen der tijden en velen zijn in onze tijd daar blind voor. Zoals je ongeveer weet hoe laat de zon ’s morgens opkomt, weet je ook dat Venus als morgenster iets vroeger zal zijn. De wederkomst van Christus is aanstaande, alleen de dag en het uur is niet bekend.
God laat ons zien hoe laat het is op Zijn profetische klok en zal ons de dingen  openbaren op Zijn tijd.

De dageraad

We zagen dat de blinkende morgenster verschijnt voordat de dageraad aanbreekt. Als we nu in de Bijbel lezen wat er gebeurt bij het aanbreken van de dageraad, dan kunnen we daarmee weer een andere parallel ontdekken.

In Genesis 19:15 en verder, lezen we dat Lot uit Sodom wordt weggehaald tijdens de dageraad, daarna volgt het oordeel over Sodom.

In Jozua 6:15 lezen we dat de Israelieten zeven maal om Jericho trekken nadat de dageraad is begonnen. Daarna storten de muren van Jericho in en wordt iedereen gedood.

In Jona 4:7 lezen we dat God bij het begin van de dageraad een worm beschikt, die de wonderboom steekt waardoor deze verdort.

Bij het aanbreken van de dageraad wordt dus door God een begin gemaakt met het oordeel dat volgt. Lot bleef voor het oordeel bewaard en bleef op aarde. En zo wordt de Gemeente ook bewaard. God beveiligt haar. 

Niet op de horizon.

We zagen dat Venus niet op de kim zichtbaar werd, maar altijd iets erboven.

We lezen dan ook in 1Tessalonicenzen 4:15 en verder, dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met de Here wezen. We verwelkomen Hem en gaan Hem tegemoet en keren met Hem terug op aarde.

Het lichtschijnsel

Als Venus net boven de kim zichtbaar wordt, werpt zijn lichtschijnsel een smalle, heldere, zilverachtige licht baan over het water. In deze licht baan is de zee prachtig te zien, zelfs zeevogels zijn nu in deze lichtbaan waar te nemen. Buiten deze licht baan is het echter aardedonker en de zee nagenoeg onzichtbaar.

Is dat ook niet zo bij onze blinkende Morgenster?

Als we naar de Here Jezus kijken, Hem met verlangen verwachten, dan zien we duidelijk het rechte, smalle pad dat naar Hem toe leidt.

Gaan we echter op andere sterren, medegelovigen letten, of wat nog erger is, ons op de wereld en alles wat daar gebeurt concentreren, dan zien we niet de blinkende Morgenster en dus ook niet het heldere verlichte pad dat naar Hem wijst.

Daarom roept Petrus ons op in 2 Petrus 1:19 om de morgenster op te laten gaan in ons hart, Dan is ons hart vervuld van de Here Jezus. Petrus roept ons dus op om uit te blijven kijken naar de komst van de Here Jezus. 

De fout van het kompas

Zelfs met een kleine fout van het kompas, waarmee geen rekening wordt gehouden, zal men bij een zeereis over een oceaan nooit op de juiste bestemming komen. Veel schepen zijn daardoor op vreemde plaatsen gestrand.

Er zijn veel dingen die de aandacht van gelovigen opeisen. Wat is het dan geweldig dat we steeds weer naar onze Heer en Heiland mogen zien, Hem werkelijk mogen verwachten, om daardoor bewaard te blijven voor de schipbreuk van ons leven. Hoe wonderlijk is Zijn Schepping!

Kleine sterren

Heel kleine sterren zijn met het blote oog vaak niet te zien, maar als het werkelijk roetdonker is dan worden zelfs die zwakke sterren zichtbaar. Vlak voor de dageraad aanbreekt is het op zijn donkerst en dan zijn de meeste sterren met het blote oog te zien. Daarom moesten we ook midden op de oceaan gaan kijken, zodat geen lichtschijnsel van steden dit verhindert.

Stel nu dat je een brandende kaars zet in een hel verlicht vertrek, die kaars zal niet opvallen.

Is de kamer echter donker en ontsteken we de kaars, dan geeft hij een heilzaam licht in heel de kamer.

Dit mag een grote bemoediging voor alle gelovigen zijn, die worden geacht als lichtende sterren te zijn voor hun omgeving. Hoe vaak zijn we niet erg kleine gelovigen? Juist nu wordt het steeds donkerder om ons heen. Daarom mogen ook de kleinste gelovigen als zodanig zichtbaar worden en licht verspreiden.

Geweldig! Geen stress Christen! Gewoon zijn wie je bent: Een kleine gelovige. Je zal gezien worden, meer en meer.

Spoedig

Openbaring 22:17 en 20,

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Op het plaatje rechts zie je de morgenster Venus weerspiegelen in het water. De verschijning gaat gepaard met  onweer. Het onweer tekent hier de strijd en het oordeel waarmee de komst van Yeshua gepaard gaat.  Het is een opname gemaakt in Florida op 30 september 2007. Zie deze korte video

Leo Zijlstra

(bewerkt door Jur)