To translate this page into different languages, click here!

ÉÉN WERELDREGERING, ÉÉN WERELDKERK

 "Laat u niet misleiden … . Want eerst moet de mens der wetteloosheid zich openbaren". (2 Thess. 2:3 )

Vanuit de context van dit Schriftgedeelte is men het er over eens, dat het beeld dat Paulus hier schildert, betrekking heeft op satan, die in een mens "antichrist" genoemd, er naar streeft een één-wereldregering en een één-wereld-kerk te vestigen. Dat dit gebeuren ook een religieuze kant heeft, moge blijken uit het vervolg in deze tekst: " zodat hij zich in  de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is". 

Naast de hoop en zekerheid ten aanzien van de toekomst die God in Zijn Woord geeft, zegt Hij echter ook: " … Er komt een antichrist. (1 Johannes 2:18)

Als wij aan een één-hoofdige wereld-regering denken, komt vanzelf de vraag bij ons op: "Wie en wat zit er achter?" Want het is duidelijk dat die ene man een machtig lichaam achter zich moet hebben om dit alles mogelijk te maken. Bovendien kent (Openbaring 13) hem een occulte macht toe, die hem in staat stelt op korte termijn de gehele wereld te beïnvloeden: " … en de gehele wereld ging het beest met verbazing achterna  " Het bijzondere is ook dat Paulus zegt: "Want het geheimenis der wetteloosheid is (in Paulus’ dagen dus) reeds in werking, wacht slechts totdat hij geopenbaard wordt … " En aangezien deze zich nog niet geopenbaard heeft, betekent dit dat het proces om dit te bereiken, sindsdien en ook nog in onze dagen, in werking is. De vraag is dus niet òf het zal geschieden, maar HOE en ook: WIE en: WAT hebben wij ermee te maken?

 

Wij zullen proberen aan te tonen hoe het zich onder onze ogen ontwikkelt, maar ook wie er achter zitten. Het is duidelijk dat een en ander zich afspeelt op wereldwijd niveau. Wie besturen deze aarde? Zijn het regeringen? Zijn het menselijke organisaties achter regeringen: de geheime genootschappen? Of zijn het de machten in de hemelse gewesten, die de eerste categorie via de tweede manipuleren?

 

Deze vragen houden steeds meer mensen bezig, vooral hen die zich bepaald weten tot "de tekenen van de tijd, die aan de komst van de Ware Messias vooraf gaan … " Wij weten dat we de werkelijke machthebbers onder de machten in de hemelse gewesten moeten rekenen, die onder leiding staan van de "Vorst van deze Wereld". Maar  we moeten ook aandacht besteden aan de middelste groep, die van de geheime genootschappen. Zij opereren op geestelijk en politiek terrein, en steeds meer blijkt dat kennis van hun ideeën en activiteiten onmisbaar is voor een goed begrip van de tastbare geschiedenis. Want niet alleen God Zelf, maar ook satan werkt door mensen om zijn doel te bereiken. Wat denk je van “het nieuwe normaal”, waar God en Zijn geboden uitgeschakeld worden? En dat we onder de dictatuur van de antichrist komen.

 

Maar als je zo denkt ben je een “complotdenker”. Vroeger was het nog samenzwering, maar je krijgt een etiket opgeplakt dat gevolgen zal hebben. Ik merk dat kerkmensen meer met de politiek hebben dan met de Wet van God. Hun geloof is vaak op het hier en nu gericht, maar niet op de strijd van Genesis 3 vers 15.

 

Maar wij hebben met de Christus van doen en niet met een humanistische Jezus. Satan kan zich voordoen als een engel des lichts en verschijnt ook als pseudo-messias of wel de antichrist en daar gaat het in volle vaart naar toe. Het is alleen maar bevestiging van de profetieën en een voorbereiding op de Komst van de ware Messias Yeshua. Voor wie kies je?

 

De grote afval is in volle gang en gaat onder het overkoepelend begrip religie naar één wereldreligie waarin  de antichrist wordt verwelkomd. Van God mag je vrij kiezen, maar van satan moet je hem aanbidden en hij brengt je in slavernij. En velen laten zich misleiden door de utopie van “het nieuwe normaal”. Men gelooft dat deze wereld zonder God kan overleven. Maar satans koninkrijk Babel gaat ten gronde en Gods Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk van gerechtigheid. Als je voor Yeshua kiest, kies je openlijk tegen de duivelse heerschappij en dat heeft consequenties. Welkom in de wereld van 'complotdenkers', want satan en de zijnen projecteren en noemen de leugen waarheid.

 

We moeten de duisternis ontmaskeren, maar vele naamchristenen heulen met de vijand, want ze hebben deze wereld lief.

 

Jakobus 4:4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

 

In 2 Tim. 4:10 zegt Paulus dat Demas de wereld weer lief gekregen heeft: “want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen.”

Veel 'christenen' zwijgen in alle toonaarden en dat hebben ze niet van de discipelen geleerd. Die zaten niet in een compromis model, maar predikten over bekering en over het komende Koninkrijk van God. Wie is mijn broeder en mijn zuster? Geloven is niet vrijblijvend. Zo heb ik de Bijbel ook nooit gelezen, maar de kerk predikte het anders dan hoe ik het las. Daar ging men uit van “gezag is gezag” en je sloot een verbond met de kerk. De kerk was je toevlucht geworden en niet de Christus. Satan maakt gebruik van religie en politiek en brengt ze allemaal onder één noemer. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Efeze 4:20. Weg met het compromis-leven en eenvoudig het Koninkrijk van God binnengaan, door de “oude mens” met zijn zondige denkbeelden af te leggen!

Dit is de waarheid in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Efeze 4:21-24).

Op dat moment wordt je denken niet meer bepaald door de denkpatronen van het tijdgebonden leven, maar door de Geest van God. Zo raak je geboeid door Zijn eeuwige Koninkrijk.

De profeet Jesaja zegt:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen (Jes.65:17).

Dat is het Koninkrijk van Yeshua waar wij nu al deel aan mogen hebben, (Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen … Fil. 3:20a)  dit  is al een voorloper van het nieuwe dat komen gaat.

Hebreeën 12:28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

1 Timotheüs 6:12 NBG51 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Jur