Zefanja

Het Bijbelboek Zefánja draagt de naam van de auteur. Over de profeet Zefánja (zijn naam betekent ‘YAHWEH beschermt’) is weinig bekend. Hij is een nakomeling van koning Hizkía (Zef. 1:1). Het werkterrein van de profeet is Juda, het Tweestammenrijk. De inhoud van zijn profetieën raakt niet alleen de inwoners van Juda, maar ook die van veel omringende landen. Zefánja profeteert tijdens de regering van koning Josía (640-609 v. Chr., zie 3). In Zefánja’s tijd vindt er nog op grote schaal afgoderij plaats (Zef. 1:4-5). Waarschijnlijk profeteert hij dus in de eerste periode van Josía’s regering, vóór de grote reformatie in 622 voor Christus (zie 2 Kon. 22-23 en 2 Kron. 34-35). Zefánja is een tijdgenoot van de profeten Jeremía, Hábakuk en Nahum, en van de profetes Hulda (zie 2 Kon. 22:14 en 2 Kron. 34:22). Het boek is gedeeltelijk in dichtvorm geschreven.

Het oordeel van God zal komen over heel het land Israël (Zef. 1:2-3) en ook over de andere volken (Zef. 2:4-14). Toch is er bij de HEERE een schuilplaats voor een volk dat op Hem vertrouwt (Zef. 2:3 en 3:12).