English & other languages: click here!

Het Evangelie voor Israël

Gerard Kroezen brengt momenteel het evangelie in Israël. Hij begon met evangeliseren in eigen land. Hij doet dat samen met enkele andere broeders en zusters. Later ging hij naar Amerika en de volgende plaatsen passeerden in zijn verslagen: Denver Colorado, Mexico City, Chihuahua, Gundalajara, Fort Collins, Missouri. Tussen de reizen door komt Gerard weer in Nederland, want dan is de geldigheidstermijn van de verblijfsvergunning verlopen. Hij gaat dan werken bij een bedrijf om zijn volgende ticket weer te kunnen betalen. Tijdens zo'n verblijf in Nederland komt hij ook bij ons om de sabbat te vieren, zoals hij dat ook met ons deed voordat hij aan deze roeping begon. 

We zullen hem zelf aan het woord laten en zijn berichtjes citeren.


23 mei 2022

Twee dagen geleden (25 mei) ben ik aangekomen in Israël om één van m'n Amerikaanse broeders te bemoedigen. Hij woont daar in een heel klein appartementje in Haifa bij de berg Karmel (zie foto) waar Elia ook was. Erg mooi om die locaties te zien.

De volgende dag zijn we naar Jeruzalem gegaan omdat mijn Nederlandse broeder Jur zei dat er die dag veel toeristen zouden zijn vanwege Hemelvaart, we hadden een mooie dag en hebben de Olijfberg bezocht en Gethsemane (zie foto's), was erg indrukwekkend!

De berg Karmel, waar Elia ook was. Onder aan deze berg geslapen bij een broeder.

De Olijfberg, eindelijk deze berg eens in het echt mogen aanschouwen.

Olijfberg

Gethsemane, een indrukwekkende locatie, wel kleiner dan ik dacht, althans nu.

Later hebben we nog met drie Nederlanders afgesproken en uiteindelijk hebben we een Joodse man (Ramel) ontmoet en daarmee de hele avond gesproken.

Ondanks het feit dat hij eigenlijk niet veel kon doen, omdat hij onder de leer zit van een rabbi, was hij nieuwsgierig naar Yeshua en doordat het steeds later werd en we geen slaapplek meer konden regelen konden we bij hem slapen.

We lagen met 5 personen in een hele kleine kamer. De grond was letterlijk bedekt met 5 matjes om op te slapen.

En ook die nacht hebben we nog lang gepraat over Yeshua en hij is zeker dichtbij het Koninkrijk van God, laten we voor Lemar bidden dat hij Yeshua echt leert kennen en een nieuw leven met Hem mag beginnen. We houden zeker contact met hem.

28 mei 2022

SHABBAT SHALOM!  Dit keer vanuit Israël.....

Ik merk vooral dat het compleet rustig is hier. Heerlijk! We lezen nu samen uit Gods Woord. Echt heerlijk die rust in het land nu.

Dit weekend wordt het de eerste keer dat ik Shavuot vier in Jeruzalem. Kijk er naar uit. Shabbat shalom alvast!

15 juni 2022

[12:28, 15-06-2022] Gerard Kroezen: Eindelijk weer een update vanuit Israël. We hebben weer heel wat meegemaakt en veel mensen gesproken, mensen die erg hongerig waren naar het Evangelie (bid voor Jorge, een jonge man die de Bijbel begon te lezen en de Waarheid begon te zien, we mochten samen met hem door de het Woord gaan, hij was echt ontzettend blij en wil vaker afspreken).

 

Maar we spraken ook met Joden die Jezus (Yeshua) letterlijk uitscholden, Hem belachelijk maakten en erg boos werden naar ons omwille van Zijn Naam. God bracht me Lukas 6:28 in gedachten "Zegen hen die u vervloeken" en ik mocht het gesprek eindigen door hen te zegenen en toen zeiden ze niets en konden we in rust en vrede weggaan en het stof van onze voeten afschudden.
[12:30, 15-06-2022] Gerard Kroezen: Ook verbleven we twee nachten in een Hostel en sliepen we in een kamer met iemand die er heilig van overtuigd was dat hij de komende Messias is en dat, zodra het Gods tijd is, hij zich zal openbaren aan de Joden in Jeruzalem.

Hij kende de Bijbel erg goed en kwam niet over alsof hij een psychose had, dus wilde ik met hem hierover spreken en Gods Woord gebruiken om hem te laten zien dat het Jezus zelf is die terug komt als de Zoon des mensen op de wolken..

[12:31, 15-06-2022] Gerard Kroezen: Door Gods genade mocht ik Daniël 7:13, Markus 14:61-62, 1 Thessalonicenzen 4:16-17 en Handelingen 7:56 met hem doornemen en hij gaf zelf aan dat de Heilige Geest aanwezig was en hierdoor ging hij dit serieus op zich laten inwerken. Verder heb ik hem in liefde mogen waarschuwen vanuit Gods Woord, zoals Jezus zegt in Mattheüs 24:24 dat er valse christussen (letterlijk messiassen) en profeten zullen opstaan. Bid voor hem dat zijn ogen voor de Waarheid geopend mogen worden.


Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen,
en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand
als een Mensenzoon.
Hij kwam tot de Oude van dagen
en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.

Markus 14:61 Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende?
62. En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.

1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Handelingen 7:56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.


Hier waren we bij de bekende Western Wall tijdens Shabbat, waar ze tegen de muur praten, "alsof je tegen de muur praat" 😉. Maar laten we vooral bidden dat ze echt hun Messias, die 2000 jaar geleden is gekomen, mogen aannemen.

We zijn in Ber-séba geweest waar Abraham heeft gewoond (archeologen zeggen er zeker van te zijn dat dit die waterbron was van waar we over lezen die Izaäk later weer heeft opgegraven):

"Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren, en zij maakten zich op, en zij gingen samen naar Ber-séba; en Abraham woonde te Ber-séba."
Genesis 22:19

 

De Rode Zee, in het zuiden van Israël! Waar de Israëlieten doorheen gingen (niet exact deze plek hoor! We wilden nog verder Egypte in, maar dat is helaas niet gelukt).

Hier zie je beide kanten in beeld. Rechts is Egypte en links is Saudi-Arabië.

Ook zijn we in Sodom en Gomorra geweest (althans wat er van over is), Die gele balletjes zijn sulfer ballen. Hier in deze steen zie je hoe de omranding verbrand is en het in die steen ingebrand is.

Hier zie je duidelijker van een afstand Sodom, het licht gele gedeelte

"Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden."
Lukas 17:28‭-‬33

De Tabernakel

We zijn bij een replica van de Tabernakel (wat tent betekent) geweest op ware grootte! Wat erg bijzonder was om te zien en te ervaren. We lezen veel over de Tabernakel, hoe God bij de mensen wilde wonen in het Heilige der Heilige. En hoe God onder de mensen in het Nieuwe Testament woonde in Jezus Christus, Hij was de tempel/Tabernakel zoals Hij zelf aangaf. Zoals ons lichaam (wat door Paulus ook tent wordt genoemd) nu ook een tempel van de Heilige Geest is (1 Korinthe 6:19-20), laat dit eens op je inwerken hoe bijzonder dit is! 

Hoe dichtbij wil je God hebben! Wat een genade dat Jezus voor onze zonden stierf, zodat dit mogelijk gemaakt kon worden.

1 Korinthe 6:19-20 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?  U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Het Heilige

Het Heilige der Heilige

Binnen in de Ark van het verbond.

De omheining

We stonden letterlijk op de muren van Jeruzalem

Uitzicht over Jeruzalem, de Olijfberg

We zijn op de muren van Jeruzalem geweest om Gods Woord te proclameren en te bidden dat ze hun Messias mogen aannemen, ook als hun Verlosser. Ik moest ook nog denken toen ik daar uitkeek over Jeruzalem aan de woorden die Jezus zei:

"Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!"
Mattheüs 23:37-39

Laten we bidden dat ze dit spoedig zullen gaan zeggen "Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!"


Tot zover het verslag van Gerard.

Hieronder een foto een paar dagen voor zijn vertrek naar Israël, toen hij bij ons "erev shabbat" vierde.  21 mei 2022

Het is goed om Gerard in het gebed te gedenken. 

Dat Israël zijn Messias mag aanvaarden, want alleen in Hem is er redding voor ieder mens: Jood of Griek, Amerikaan of Nederlander. 

Jur & Ida