To translate this website in different languages click here.

De maan - scheiding tussen licht en duisternis

Overdag zien we de zon en 's nachts zien we de maan en de sterren, ieder in hun loop. Het is goed om als kinderen van de Vader eens omhoog te kijken en Hem te prijzen om Zijn grootheid. 

Psalm 8:4-5 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Veel mensen gaan er helaas aan voorbij en misschien is het vanavond voor het eerst dat je bewust naar de hemel kijkt en het werk van Zijn handen ziet. Als stuurman werd ik bepaald bij de zon, maan en planeten. Heb het altijd wonderlijk gevonden en Gods werk daarin gezien. De wetmatigheden die Hij er in heeft gelegd voor de mens om zijn positie en de getijden te kunnen berekenen. 

Maar God geeft met de hemellichamen ook de tijd van Zijn “Gezette Tijden” weer (Genesis 1:14: “vastgestelde tijden” מ֣וֹעֲדִ֔ים Moadim). Zo weten wij wanneer Zijn feesten beginnen.

Evenals Agur zegt in Spreuken 30:18-19  Deze drie, nee, deze vier dingen kan ik niet begrijpen: hoe een adelaar de weg vindt langs de hemel, hoe een slang de weg vindt over de rotsen, hoe een schip de weg vindt op volle zee en hoe een jongen de weg vindt naar het hart van een meisje.

Ook wij kunnen zeggen: Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk, ja vier die ik niet weet: de omloop van de zon, de invloed van de maan op aarde, de betekenis van de sterren in de jaargetijden en het nut van de planeten.

Laten wij samen met de eerlijke erkentenis van Agur vaststellen:

Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders,

ik heb geen menselijk inzicht.

Ik heb geen wijsheid geleerd

en de kennis van heiligen niet bezeten.

Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald?

Wie heeft de wind in Zijn handen verzameld?

 Wie heeft de wateren in een kleed gebonden?

 Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld?

Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers?

Ieder woord van God is gelouterd,

Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.

Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen,

omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.

Spreuken 30:2-6


De zon en de maan hebben volgens Genesis 1 vers 14-18 hetzelfde doel als het licht van de eerste dag namelijk om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, tussen het licht en de duisternis. Zij hebben volgens vers 14 nòg een viervoudige functie: "En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en maanden en jaren"

De maan weet haar gezette tijden, Psalm 104:19,20; om het jaar te verdelen in maanden; en om eb en vloed te regelen.
De zon tot heerschappij overdag en de maan tot heerschappij gedurende de nacht; ook de sterren,

Psalm 136:8, 9; Psalm 148:1-6.

Dat de aarde rond is, konden pientere mensen onder de oude volken ook opmaken uit de maansverduistering, waarbij de schaduw van de aarde cirkelvormig gezien wordt op de maan.

Het tijdsbestek van de ene nieuwe maan tot de andere nieuwe maan duurt 29,53 dagen. Ook oefent de maan invloed uit op het klimaat en de weersgesteldheid.

Bovendien oefent de maan aantrekkingskracht uit op de aarde. Een bewijs hiervan zijn de getijden van eb en vloed. Een bijkomend verschijnsel is dat men springtij en doodtij heeft, omdat de zon ook een geringe getijdenwerking uitoefent. De zon staat echter ten opzichte van de maan steeds in een andere richting. Zo ontstaat springvloed als de werking van de zon en de maan elkaar versterkt, tijdens volle maan en nieuwe maan. Het doodtij vindt plaats als de invloed van de zon en de maan tegenwerkt. Dat gebeurt wanneer ze 90 graden van elkaar staan aan de hemel. Dus tijdens het eerste en laatste kwartier van de maanstand.

Wat zegt de Bijbel van de maan? Dat de zon straalde en de maan in pracht voortschrijdt. Job 31:26: of de maan, heerlijk voortgaande. In Hooglied 6:10 staat: schoon gelijk de maan

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de mens voor 't eerst zijn voet op de maan gezet op 21 juli 1969. De eersten (en de laatsten) waren drie Amerikanen onder leiding van Armstrong. De wetenschappers melden daarna: "Bij het onderzoek van de maanstof wat door Armstrong meegenomen werd, is tot verrassing vast komen te staan, dat de maan net zo oud als de aarde moet zijn.

Is de landing op de maan de grootste dag geweest voor de mensen op aarde? Neen; er is gelukkig een grotere dag geweest, toen het Woord vlees geworden is; en toen Yeshua aan het Kruis heeft uitgeroepen: “het is volbracht!

Een geheel ander tafereel zien we in Openbaring 12. Een vrouw met de zon bekleed, getooid met een kroon van twaalf sterren, die de maan onder haar voeten heeft

"Zon sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ajalon. De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag", Jozua 10:12,13. Zon en maan bleven beide stilstaan. Wanneer vond dit plaats? Ongeveer begin april ging Israël door de Jordaan, Jozua 4:19.

Het hoe en wat van de zonsbeweging en de maansomloop kunnen wij niet doorgronden. Hoeveel dingen zijn er niet waar wij geen wetenschappelijke verklaring voor kunnen geven? Zofar had de hemel intens bestudeerd. Tenslotte riep hij uit:

Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel, wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel, wat kun jij daarvan weten? Job 11:7,8

Wij kunnen de uitspraak van Elihu er bijvoegen: Zie, God is groot en wij begrijpen het niet, Job 36: 26.

In 2 Koningen 23:5 staat dat Israël godsdienstige eer bewees aan de zon, de maan en de planeten en al het heir des hemels. Het was de Baäldienst. En velen aanbidden vandaag ook de zon, maan en sterren. Er is niks nieuws onder de zon en in de eindtijd zal dat alleen maar meer worden.

De meeste aandacht kregen die sterrengroepen die met de loop van de zon te maken hebben. De zon loopt voor ons oog, schijnbaar door de sterrengroepen heen. Deze gordel waarin de zon en planeten zich bewegen wordt de ecliptica genoemd. De ecliptica is ingedeeld in 12 delen, ieder bestaand uit dertig boogminuten, of graden (30°). Dus 12 delen, bestaande in 12 sterrenbeelden. De namen van die beelden zijn als volgt: Ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, schutter, steenbok waterman, vissen. Omdat de meeste sterrenbeelden dierennamen kregen werd de gordel waardoor de zon loopt de Dierenriem genoemd. Omdat de baan van de zon zich in de loop der eeuwen wijzigt ten opzichte van de vaste sterren aan de hemel, (het praecessie - verschijnsel) komen de tekens van de dierenriem thans niet meer ten volle overeen met de twaalf sterrenbeelden van zo'n 2350 jaar vóór de Christelijke jaartelling. In de oudheid was het eerste sterrenbeeld de Ram. Dit is het sterrenbeeld waarin de zon in maart doorloopt. Dat was gebaseerd op het nieuwjaar wat bij diverse oude volken in 't voorjaar begon.  

Wat echter als een wonder beschouwd mag worden is, dat deze sterrenbeelden bij alle volkeren bijna dezelfde zijn. Het is onmiskenbaar dat deze traditie terug gaat naar de tijd van Noach, ja, zelfs naar de tijd van vóór de zondvloed. Anders zou er nooit zoveel overeenkomst in zijn, als nu het geval is. De Dierenriem is niet de enige traditie die dateert vanaf de schepping. De weekindeling is ook op de schepping gebaseerd. Niet op de loop van de zon, maan of sterren, maar op Gods instelling. Deze weekindeling van zeven dagen is nagenoeg onder alle volkeren, van alle tijden dezelfde gebleven. De sabbat = de zevende dag.

2 Korinthe 4:18: "Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig." De zichtbare of stoffelijke hemellichamen zijn dus ook met de vloek besmet, want ze zijn tijdelijk. Ze wachten op de dag des Heeren waarin de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan; en de elementen brandende, zullen versmelten, 2 Petrus 3:12.

Waarom liggen de hemelen, dat is het heelal, onder de vloek? Ze kunnen toch niet zondigen? Adam was in de “Staat der gerechtheid” koning over de aarde. De hemel(lichamen) waren Gods dienaren, zegt de Psalmist in Psalm 119:89-91, om de mens te dienen. "De hemel en de aarde blijven tot heden staan, want ze zijn Uw dienaren."

Toen Adam en Eva in zonde vielen, verloren zij hun domein met alle rechten van dien. God gaf aan de mensheid de aarde terug met 'haar dienstknechten', de hemellichamen. Allen die in Christus herschapen worden, verlost de Heere van de vloek. Zij wachten op de dag dat de aarde en de hemel óók van de vloek zullen verlost worden. Want die schepselen 'zijn aan de zinloosheid, dat wil zeggen, aan het verderf onderworpen; niet gewillig, maar om hem die hen daaraan onderworpen heeft. Maar de schepping heeft hoop om verlost te worden, om te komen tot de vrijheid der kinderen Gods'. Zie Romeinen 8:18-22, waar Paulus dit duidelijk leert. De hele schepping zucht en verlangt naar de vrijheid. En wij, zegt Paulus, wij die de eerstelingen van de Geest hebben zuchten en verlangen er óók naar. En die hoop wordt niet beschaamd, want de Heere heeft beloofd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw", Openbaring 21:5.

Psalm 72:17 Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;  zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

De trouwe getuige is “de maan”:

Psalm 89:37 Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. 38. Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw.

Jesaja 30:26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen.


Jeremia profeteert in hoofdstuk 31 – 33 over de terugkeer uit Babel, over het herstel van Israël in het laatste der dagen.

Jeremia 31:35 Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag

en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht,

Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam.

  1. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE,

dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!

  1. Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden

en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden,

dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.

 

Jeremia 33:7 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël, en hen opbouwen als vroeger.


Zacharia spreekt in hoofdstuk 14 vanaf vers 3 over de terugkeer van Israël naar hun land. En over de komst van Christus door Zijn Woord en Geest, tot Israël. De Geest zal zijn als levende wateren die vloeien vanuit Jeruzalem, over heel de wereld. Die tijd wordt een bijzondere dag genoemd: Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft (vers 6 en 7).

Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige, vers 9. Dat betekent, dat de Verbondsgod overal geëerd en eensgezind gediend zal worden. Hetzelfde vinden wij in Jesaja 60:20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.

Niemand hoeft eraan te twijfelen dat in Jesaja 60 over de bekering van Israël in het laatste der dagen, en de toevloed van de volkeren gesproken wordt. Paulus bevestigt het in Romeinen 11, dat de prediking van het evangelie onder alle volken een gevolg is van de komst van de Verlosser naar Sion. Paulus citeert Jesaja 59:20, wat aansluit bij hoofdstuk 60. Tenslotte, de dag breekt eens aan dat zon of maan de aarde niet zal verlichten, maar de hele aarde zal verlicht worden door de oneindige glans van de Zoon van God in de oordeelsdag. Ziet Hem, Hij komt op de wolken! O grote dag, wat een ontroerende dag, wat een indrukwekkende dag zal het zijn! Een dag, waar niet iedereen naar uitziet, want het is ook een vreselijke dag zonder einde. Het is een nacht, een donkere nacht, een nacht zonder einde voor de goddelozen.

Maar dan komt de stralende morgenstond en een heerlijke dageraad zonder einde, voor al Gods kinderen! Een dag zonder nacht, een dag zonder einde.


We eindigen met enkele psalmverzen in de oude berijming, die zo mooi Gods schepping aan het hemelgewelf vertolken:

Psalm 118:12 
Dit is de dag, de roem der dagen,

Die Isrels God geheiligd heeft.

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,

Hem roemen, Die ons blijdschap geeft.

Psalm 19:6:

Dus krijg ik van mijn plicht,

O God, een klaar bericht.

Wat is 't vooruitzicht schoon!

Hij, die op U vertrouwt,

Uw wetten onderhoudt,

 Vindt daarin groten loon.

 Maar, HEER', wie is de man,

 Die op 't nauwkeurigst kan,

 Zijn dwalingen doorgronden?

 O Bron van 't hoogste Goed,

 Was, reinig mijn gemoed,

 Van mijn verborgen zonden.

Psalm 19:3 

God heeft voor 't grote licht,

De zon, een tent gesticht,

Van waar z' in 't blinkend kleed,

En met een blij gelaat,

Gelijk een bruigom, gaat,

Die uit zijn slaapzaal treedt.

Z' is vrolijk, als een held,

Die in 't bestemde veld

Zijn vuur en vaart doet blijken;

Zij heeft haar zwaai en spoor

De ganse hemel door;

Niets kan haar gloed ontwijken.

Jur