English & other languages: click here!

De Doop der gelovigen

Deze studie is een vervolg op bekering en wedergeboorte

De waterdoop (door onderdompeling  —  baptismo) noemt de Bijbel het afwassen van zonden en een opstaan tot een nieuw leven. Met Hem begraven worden in de doop  —  na de bekering.

{Mt 3:16 } Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op … .

{Mr 1:5 } Zij lieten zich door hem dopen in de Jordaan.

{Mr 16:16 } Wie gelooft en zich laat dopen.

{Joh 3:22 } Hij vertoefde daar met hen en doopte.

{Joh 3:23 } De mensen kwamen daar en lieten zich dopen.

{Hnd 2:38 } Een ieder van u late zich dopen.

{Hnd 2:41 } Zij dan lieten zich dopen.

{Hnd 8:12 } Zowel mannen als vrouwen lieten zich dopen.

{Hnd 8:13 } Ook Simon liet zich dopen.

{Hnd 9:18 } Stond op en werd gedoopt.

{Hnd 16:15 } Zij en haar gehele huis

{Hnd 16:33 } Hij liet zichzelf terstond dopen.

{Hnd 18:8 } Velen van de Corinthiërs lieten zich dopen.

{Hnd 19:5 } Toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen.

{Col 2:12 } Met Hem begraven in de doop.

{1Pe 1:21 } Daarvan redt u thans de doop.

{Heb 6:2 } Fundament een leer van dopen.

{1Pe 3:21 } De doop is een bede van een goed geweten tot God.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Markus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Meer uitleg over de doop:

De Bijbelse doop, werkelijke betekenis
brochure Hanna Stranders: Daar was veel water

Het onderwerp "De Heilige Geest ontvangen" volgt hierop.

Jur