To translate this page into different languages, click here!

Kunstmatige intelligentie

Sir Roger Penrose (geboren op 8 augustus 1931) is een Engelse wiskundige natuurkundige, wiskundige, wetenschapsfilosoof en Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde.  Hij verdiept zich in de Artificial Intelligence, wat hij in plaats van “kunstmatige intelligentie” liever “kunstmatige slimheid” noemt. Hij toonde een schaakopstelling waarbij iedere gemiddelde schaker direct zou zeggen dat dit een remisestelling is. 

Maar de intelligentste schaakcomputer, “Fritz grandmaster” die het van schaakkampioenen wint, ziet dit niet. Omdat het spel meer zwarte schaakstukken heeft vond Fritz dat zwart de winnaar was. Om te snappen waarom de computer deze conclusie trekt, moeten we eerst begrijpen hoe een schaakcomputer precies werkt.

Dat Fritz en zijn soortgenoten de remise niet zien, betekent volgens Penrose niet dat een computer slecht is in schaken. 

Meestal zijn computers daar veel beter in. Het betekent dat een computer simpelweg geen idee heeft wat schaken is. Hij speelt het spel zonder het te begrijpen. Hij opereert ‘in de duisternis’.

Dit is een grondprincipe van de hele artificial intelligence. Het schaakprobleem van Penrose legt niet alleen de gebreken van kunstmatige intelligentie bloot. Het laat ook zien dat ons brein meer is dan alleen een grijze machine. Gods schepping kan door niets overtroffen worden. De snelheid waarmee iemand begrip toont wanneer hij of zij inziet dat dit spel niet gewonnen kan worden, valt voorlopig niet te realiseren. Is dat een geruststelling? Vooralsnog zullen computers alleen nog maar meer van mensen winnen.  Alleen gaan ze dat zelf nooit doorhebben.

Helaas besloten Adam en Eva in de Hof van Eden in opstand te komen tegen hun Schepper. Zij besloten op uitnodiging van de satan van de verboden boom der kennis van goed en kwaad te eten. Daarmee gaven zij aan zelf te willen beslissen wat juist is en wat verkeerd is.

Omdat God de mensheid wilde redden heeft Hij een strijd op leven en dood aangekondigd, met een belofte van het Zaad, dat redding zou bieden tegen de onafwendbare ondergang.

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Die vijandschap heeft in de hele menselijke geschiedenis een rol gespeeld.

Sindsdien werd ieder mens met de neiging  geboren om te doen wat hij zelf het beste vindt en daardoor God met Zijn geboden ten leven af te wijzen. Het gedrag van de mensen werd een mengeling van wat hij juist vindt en wat hij verkeerd vindt: van goed en kwaad. Zelfs het zogenaamde “goede” kwam uit een verkeerde bron: de boom van kennis van goed en kwaad. 

Met schijnbaar elke ontdekking of technologische innovatie hebben de mensen hun door God gegeven intelligentie gebruikt om die aan te wenden voor eigen belangen, maar ook om te helpen en te schaden.

De hele ontwikkeling van de mensheid culimineert in een satanisch hoogtepunt, dat een geestelijk dieptepunt is.  Deze ontwikkeling is onafwendbaar en geprofeteerd  in Gods Woord.

Duizenden jaren geleden was de wereld nog maar net gereinigd door de zondvloed en begon God opnieuw met Noach. Gods opdracht was:

Genesis 9:7 wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.

De mensheid dacht daar anders over. God zag de mensen samenwerken, allen in één en dezelfde taal, terwijl zij Zijn gebod zich te verspreiden en de gehele aarde te bevolken in de wind sloegen. De mens dacht het beter te weten, zocht contact met afgoden. Dat is in de eeuwen die volgden niet anders geworden.

Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

Toen God hen aan het werk zag, zei Hij over de opstandige mensheid:

"… Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn" (Genesis 11:6).

God voorzag dat de menselijke intelligentie, als die niet onder Zijn controle zou blijven, niets te groot en buiten haar bereik zou vinden – en dat die zelfs zou uitdraaien op haar eigen zelfvernietiging.

Onder invloed van satan zou voor de mens ten tijde van de torenbouw van Babel “niets van wat zij zich voornemen te doen, onmogelijk zijn”.

Die invloed van satan was er alle eeuwen, maar was onder Gods controle. Nu is echter de afval gekomen en satan krijgt steeds meer speelruimte van God, om tot dat hoogtepunt te komen. De geweldige technologische ontwikkelingen die ons vandaag worden voorgespiegeld, getuigen van de invloed van de zeer hoge en intelligente begaafdheid van de voormalige cherub, die dienst deed bij de troon van de Allerhoogste, maar die een tegenstander is geworden van de God die hem geschapen heeft.

God geeft satan in deze tijd van geloofsafval de ruimte om te tonen wat zijn bedoelingen werkelijk zijn. De demonen, die als zijn hulptroepen worden losgelaten, nemen bezit van mensen die niet geborgen zijn in het bloed van Yeshua. Deze mensen gaan een gruwelijk wreed gedrag vertonen. Wat satan tijdens de torenbouw in het toenmalige Babel met het mensdom wilde bereiken, wil hij in deze tijd tot volheid brengen. Zijn Babel zal een wereldgroot rijk zijn, waarover hij met wreedheid regeert. Dat zal in het begin nog niet zo erg merkbaar zijn. Hij verleidt de mensen vriendelijk met vleierijen en leugens, zoals hij dat ook  met Eva deed. Maar het hele wereldwijde patroon wat onder de dekmantel van corona ons als beperkingen wordt opgelegd is een heel duidelijke opmaat naar de door de Bijbel genoemde “grote verdrukking”.

Het gaat satan niet om het welzijn van de mensen. Hij is een moordenaar vanaf het begin.  Hij kan mensen in prachtige posities plaatsen zolang dat dient voor zijn machtbeluste doel. Maar als hij die mens niet meer nodig heeft trapt hij hem weg.  Hij schuwt geen onderdrukking, want hij is machtbelust en gebruikt alle middelen die mogelijk zijn om te bereiken dat hij als god aanbeden zal worden.

Het is Yeshua, God in het vlees verschenen, die de invloed van satan heeft weerstaan, volmaakt gehoorzaam is geweest en door Zijn BLOED ons heeft losgekocht van de slavernij van satan. Laten wij Hem volgen in Zijn kracht in onze weerstand tegen de satan. Het is goed mogelijk dat het je leven kost, zoals ook Yeshua Zijn leven prijs moest geven. Maar je weet dat je samen met Hem deel zult krijgen aan het eeuwige leven in het komende Koninkrijk hier op aarde. Die tijd is al heel dichtbij. Satan laat ons geen keus, het is voor hem buigen of barsten. Maar je zult Zijn vrede die alle verstand te boven gaat, in je hart behouden, ondanks alle moeiten.

Filippenzen 4:6-7 NBG51 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Gods vrede gaat ALLE verstand te boven, dus die gaat dan ook helemaal het kunstmatige verstand te boven. Laten we ons daarom  richten op Zijn vrede die we zullen ervaren als we in Hem standvastig blijven en ons niet gewonnen geven aan de vorst der duisternis. Ook Roger Penrose stelde al vast dat kunstmatige intelligentie “opereert in de duisternis”.  

Efeze 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18. opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19. en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

De liefde van Christus, zegt Paulus in Efeze 3, gaat kennis en intelligentie te boven en vervult ons met de heerlijke volheid van God.

God wil ons vervullen met Zijn volheid, zodat we deel krijgen aan Zijn Goddelijke natuur.

2 Petrus 1:4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

We zien in het Woord van God dat we eerst het verderf moeten ontvluchten Het verderf wordt zichtbaar in een persoon: de antichrist.

2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, DE ZOON VAN HET VERDERF, geopenbaard is, 4. de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Hierover spreekt  Daniël, nadat hij van God visioen heeft gezien van de koninkrijken die onze wereldgeschiedenis beheersten:
Daniël 8:23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij VERDERF aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

”Het zal hem gelukken” wat hij in Babel bij de torenbouw al wilde bereiken. Het lukt hem in zijn met slimheid/sluwheid opgebouwde mondiale Babylon. Maar dat zal ook zijn einde betekenen.

 

Roger Penrose kon al aantonen dat de kunstmatige intelligentie eigenlijk kunstmatige slimheid is en ontdaan is van begrijpelijk inzicht. Dat onze hersenen die door God geschapen zijn, meer zijn  dan een grijze machine. Er mogen dan indrukwekkende termen voorbij komen zoals “transhumanisme”,  speculatieve filosofische stromingen, het “hacken” van de menselijke biologie…. genetische manipulatie, enz. Het is de wereldse wijsheid die in Gods ogen dwaasheid is.

Gelukkig zegt God ons heel duidelijk dat er een dag komt – na de ongehoord moeilijke tijden van de Grote Verdrukking en na de terugkeer van Yeshua, de Messias als Koning der koningen – dat de menselijke intelligentie, vrij van satan en van een door zonde verziekte maatschappij, zal worden gebruikt op de manier zoals  God dat van oorsprong bedoeld had.

Jesaja 11:9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

De mensen zullen volledig tot hun doel komen onder de leiding van Degene die hen ontworpen heeft, voor hen zorgt, en een opmerkelijke toekomst voor hen heeft gepland. Wanneer die dag komt, en wanneer de menselijke intelligentie kan worden gecombineerd, niet met de kunstmatige intelligentie van machines, maar met de

goddelijke intelligentie van YHWH Zelf, kunnen we ons niet voorstellen , wat er dan zal worden bereikt.

Romeinen 8:18,19  Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.


1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

 

Jesaja 64:4 Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.

Moge God die dag bespoedigen!

Ida