To translate this website in different languages click here.

De Schijnwereld

Ik weet dat je heel gemakkelijk kunt geloven als je je geloof los maakt van de dingen die om je heen gebeuren. (ego-centrisch geloof). Je kunt allerlei redenen bedenken waarom iemand dat doet. Alle mensen geloven wel iets, maar het ware geloof is anders, dat is in ieder geval “wereld vreemd”.

Tegen geloven op zich heeft de wereld geen bezwaar, mits je Yeshua/Jezus Christus los laat en Hem niet als Verlosser predikt, maar slechts als één van de vele wijsgeren die deze wereld heeft voortgebracht.

Velen gebruiken Yeshua/Jezus als mascotte en het symbool van het kruis als een geluksteken.

Kijk maar eens naar een voetbalwedstrijd en let op hoe vaak men bij een doelpunt een kruisje slaat en naar boven wijst. Christelijke actualiteitenprogramma’s gebruiken wereldse tactieken om hun uitzending meer kijkdichtheid te geven, zoals de christelijke politiek dat doet om bepaalde kiezers op hun hand te krijgen. Dat is echter niet het handelen vanuit gelovig Bijbels denken, het is de schijn van godsvrucht, waarvan de kracht is verloochend. (2 Tim. 3:5) Daar moeten we ons van afkeren. Men krijgt de wereld lief en zwijgt. Men respecteert iedereen, behalve God, want Hij respecteert de zonde niet en roept op tot bekering, omdat Hij de zondaar lief heeft.

Maar ze willen doorgaan voor “gelovigen”. Velen zeggen dat we dat niet mogen beoordelen. Vele "christenen" willen graag zonder strijd al hun wensen in vervulling zien gaan in het hier en nu. Dat is precies wat socialisten, communisten, moslims en volgelingen van vele andere religies ook willen. En is de groep eenmaal groot en sterk genoeg dan wordt het dwingend opgedrongen en krijgen we hun wetten opgelegd. Wie de geschiedenis kent en daarvan geleerd heeft, weet van brandstapels, guillotines, het zwaard of erger.

Wie van ons blijft staande in het geloof?


Laten we ons denken echt vernieuwen? De gelovigen in Christus worden als “slachtschapen”  gerekend en wie wil dat van nature?  De spotters die er zijn vormen een voorbode van de slachters of jagers die daarna zullen komen. Er staat een horrorfilm van de werkelijkheid voor de deur. In vele landen draait deze film al vanaf de kruisdood van Christus en deze film zal niet eerder stoppen totdat Yeshua/Jezus terug keert. Sterven we een natuurlijke dood of wordt ons het leven ontnomen? Dat hoeft niet persé de kogel zijn, het kan ook abortus of euthanasie zijn, want we leven in een doodscultuur. Ik kom maar weinig christenen tegen die nuchter zijn, de meesten willen hun en mijn geweten sussen. Maar vele religies samen dienen “de vrouw op het beest” Het is de religie van Babel. We weten van elkaar niet wie staande blijft, maar we hebben te getuigen zolang het dag is.

De discipelen vroegen Yeshua/Jezus ook hoe het de andere discipel zou vergaan, maar Hij wees hun terug naar eigen plaats en verantwoordelijkheid. Hij leidt een ieder van ons. Laten we elkaar  bemoedigen in de strijd en elkaar niet misleiden, maar Hem voor ogen houden.  Als we deze tekenen van afval zien laten we dan onze hoofden naar boven richten. We zien uit naar Zijn tweede komst op de wolken van de hemel. Hij brengt de ware vrede en zal bij Zijn komst Zijn vijanden vernietigen.

Dus geen “alverzoening”, zoals vele christenen ons willen doen geloven. (Dan is de strijd over en wie wil dat: satan!) We zullen meer strijd en aanvallen te vrezen hebben van schijngelovigen dan van de wereld, want de wereld heeft gekozen, maar christenen moeten een keuze maken of zij werkelijk Christus volgen. En dat zal uit de volharding blijken. Niet uit eigen kracht, want die kracht is vleselijk. En religie kan heel vleselijk zijn.

Ik las over de tijd dat de wereld nog ontdekt moest worden en dat men zijn positie op zee niet door middel van lengtegraden kon bepalen. In theorie had men al een netwerk van lengte en breedtecirkels.  De paus (ROME als Babylon) verdeelde de wereld toen al ten gunste van de toenmalige grootmachten Spanje en Portugal. Alles wat ten westen lag van de nulmeridiaan  was voor Spanje (ook wat nog ontdekt zou gaan worden) en alles wat ten oosten lag van de nulmeridiaan was voor Portugal.
(De nulmediaan lag toen nog over Madeira eilanden: een eilandengroep behorend bij de Canarische eilanden)

Vele “christenen” vinden Rome nog altijd geen valse religie, maar missen dan ook het onderscheidingsvermogen. Zij zijn blind en waarschijnlijk ook blind voor hun eigen traditie. Het lijkt erop dat veel “christenen” zich meer kunnen opwinden over sport (brood en spelen) dan over de geestelijke strijd die naar een climax voert. Ik denk dat bij velen de keuze al is gemaakt waar ze zullen staan. Vele gelovigen worden in beslag genomen door deze wereld en hebben geen zicht op de toekomstige wereld. Ze missen profetische kennis en inzicht op het Evangelie van het Koninkrijk. Ze zien wat voor ogen is en dat wil men opnieuw tot bloei brengen, terwijl juist Yeshua/Jezus zegt niet voor de wereld te bidden, maar voor hen die niet van deze wereld zijn.

Jesaja 21:11-12 Jesaja zegt: Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Edom. Iemand roept uit Edom naar mij: "Wachter, hoelang duurt de nacht nog? Wachter, hoelang nog?" Ik antwoord: "Er komt een nieuwe dag, maar ook een nieuwe nacht. Vraag als je vragen hebt. Kom maar terug."

De schijn in de plaats van de werkelijkheid.


We dekken de valse lading met veel schoonklinkende woorden. Politici en hulpverleners en velen met hen die de werkelijkheid verdraaien. De PR is vaak een mengvorm van halve waarheden en leugens. Het zijn de goed betaalde gewetensussers die de valse garantie geven dat de toekomst met ons nog best mee zal vallen. Ze beweren zelfs dat alles beter zal gaan en houden zo de mensen steeds weer opnieuw een worst voor. Ze noemen het “positief denken”. Maar de mens schijnt niet van de geschiedenis te leren. Mensen willen zoet gehouden worden met brood en spelen. Het gebruik van drugs is zo langzamerhand helemaal gedoogd en wordt steeds meer gelegaliseerd om de werkelijkheid te maskeren. Want onze gewetensussers (satans werk) zullen ons in hun droom van zogenaamde vrede en vrijheid willen laten geloven.

 Maar dat gelooft men niet als men nuchter is en ziet wat er aan corruptie in deze wereld van macht gebeurt. Hierbij worden miljoenen onschuldige mensen vertrapt, gedood en afgeschreven. Door de  camera bewaking, met gebruik van een gesloten satelliet systeem, zal onze zogenaamde veiligheid gewaarborgd zijn, maar we begrijpen niet dat we gevangen zijn in een systeem dat steeds meer gaat lijken op de “Total Control”. Het wordt het grootste concentratiekamp dat ooit heeft bestaan. En tegen de mensen wordt gezegd: “Vrede, vrede, geen gevaar”. 

Politiek en religie voorzien de mensen vaak van ‘slaappillen’ om te voorkomen dat men het systeem op waarheid laat toetsen. Door deze dodelijke slaapziekte van de gelovigen heeft de wereld toegang gekregen in de gemeente. Daarom is het bezit van de Bijbel in vele landen een reden tot doodstraf. Amerika verbiedt dat alles ook op scholen. De kinderen worden opgevoed door de overheid zonder God.

Zo heeft er wat de kerkstructuur betreft geen terugkeer naar Gods Woord plaatsgevonden. Men heeft elementen uit de roomse kerk overgenomen. Men wilde ook terug naar de ‘zuivere leer’, maar door de vermenging met de wereld bleef het bij de leer, want de praktijk ademde de geest van de wereld. Net zomin als in het rooms-katholicisme was er in het protestantisme een levende verwachting van de komst van de Heer. Tevens bleven kerkelijke instituten leiding geven aan de kerk, waardoor in de praktijk aan de Geest van God geen ruimte werd gegeven om de gemeente te leiden.

Wat zeiden de leiders tegen Petrus en Johannes toen ze uit de gevangenis werden gered door een engel en weer meteen gingen preken?  

 “Zij gaven hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus” Handelingen 4:18

Klokkenluiders worden als staatgevaarlijk of als ketters gezien. In beide gevallen wil men zich van hen ontdoen, omdat ze niet in de pas lopen. Ze lopen voor de voeten. (ze ontmaskeren de leugen van het systeem).  Wat werd van Paulus gezegd?: “de sekte van Paulus”. Maar Paulus wist dat het niet om hem te doen was, maar om de waarheid van Christus. Het ging hem er niet om je met allerlei theologische vraagstukken bezig te houden die vaak alleen maar meer verwarring en verdeeldheid zaaien. Paulus was een instrument in de hand van God en Christus geworden en de Geest gaf Paulus inzicht, moed en hoop. Net zo als Johannes op Patmos die verbannen was, die de Openbaring van Yeshua/Jezus Christus ontving.

Waarschijnlijk is Johannes de enige van de discipelen die een natuurlijke dood is gestorven. De andere discipelen zijn geen natuurlijke dood gestorven. Nee, ze zijn gedood “om het Woord van God en om het getuigenis dat zij hadden”. Ze zijn trouw gebleven aan de waarheid van Gods Woord en hebben daar ook van getuigd. Dat hebben ze met de dood moeten bekopen en die prijs hebben ze willen betalen. Daarom zijn ze “geslacht”, wat hetzelfde woord is als het woord dat voor de Heer Yeshua/Jezus als het ‘geslachte Lam’ (Openbaring 5:6) wordt gebruikt. Wat mensen met Yeshua/de Heer Jezus hebben gedaan, doen zij ook met hen die Hem trouw zijn (Johannes 15:18-20). Deze zielen zijn de eerste martelaars. Er zullen nog veel van hun broeders volgen in nog vreselijker tijden (Openbaring 12:17; 13:7)

Zal God ons ook niet volledig inzicht geven in de tijd waarin we leven en waar we in terecht zijn gekomen, totdat we Hem zullen aanschouwen? Hij is onveranderlijk en alle gelovigen zullen één zijn in Hem. Zijn Lichaam: Bruidegom en bruid.

Religies met naamkaartjes zijn er niet in Gods Koninkrijk, maar wel mensen die het van Hem blijven verwachten. Yeshua/Jezus voorzag dat vele schapen in de eindtijd zonder Herder ronddwalen. Hij roept Zijn schapen bijeen. We zijn vaak eenling onder de eenlingen geworden. Maar er blijft een sabbatrust voor Zijn volk. En dat is meer dan de ene dag in de week, maar het zal een eeuwige rust van vrede worden. Het hersteld paradijs waar God eens wandelde met Adam en Eva. God wil wonen onder de mensen.

Door onze zonde in het paradijs werden we verdreven (genade) anders waren we toen vernietigd, maar God had een reddingsplan. En we kregen te maken met de Ark. Heeft God Zijn Woord niet gehouden? De geschiedenis van het gevallen mensdom heeft duidelijk gemaakt waar de vrucht van “de boom van kennis van goed en kwaad” hem heeft gebracht. De mens is in totale duisternis en hij wil niet naar het Licht.

Konden ze dan niet naar het Licht? Yeshua/Jezus is daar duidelijk over en zegt: “ze hebben niet gewild”. Ik hoor van mensen nog wel eens de verontschuldiging dat ze niet met het geloof zijn opgegroeid. Ruth was ook niet gelovig opgevoed en velen van ons evenmin. Ons voorgeslacht bestond  meestal ook niet uit geloofshelden. Er blijft hoop voor deze wereld, maar de valse hoop is van de wereld.

Meer met Zijn Woord bezig zijn en minder met de wereld is bevrijdend!

We zeggen wel eens dat we over het graf heen kijken, maar dat betekent ook dat we ons niet blind staren op deze wereld, maar de toekomstige wereld (Olam Haba) voor ogen hebben. Maar in vele religies is daar geen zicht op omdat men de profeten niet bestudeert en de Thora heeft afgeschaft. Dat is geloven zonder licht. En zonder licht is het duisternis. Dan kun je zeggen ik geloof in Yeshua/Jezus, maar je hebt het geloof van Hem niet.

 

Wedergeboorte

Nicodemus kwam tot Yeshua/Jezus als leraar van Israël, maar wist niet wat wedergeboorte betekende en hij was nog wel “Schriftgeleerde”. Hij had gezag en aanzien onder de mensen, maar Yeshua/Jezus keek anders naar hem.

Om het Koninkrijk van God binnen te gaan, is het noodzakelijk om opnieuw geboren te worden. Yeshua/Jezus zegt in Johannes 3:5: ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’

Wedergeboorte betekent dat God Zijn liefde in onze harten uitstort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5). Het gevolg is een totale verandering. Je kunt het vergelijken met een spons waar water op valt: zo’n spons zuigt zich helemaal vol. Maar als datzelfde water op een steen valt, verandert dat niks aan een steen. De HEERE belooft dat Hij ons hart van steen wil wegnemen (Ezechiël 36:26). Zo ontvang je Zijn leven!

Jakobus 2:5-9 Luister, lieve broeders en zusters! God heeft de arme mensen uitgekozen om rijk te zijn in het geloof. Zij hebben net zoveel recht op Gods Koninkrijk als andere mensen. Want God heeft het Koninkrijk beloofd aan iedereen die van Hem houdt. Maar jullie hebben de arme mensen slecht behandeld! Terwijl het juist de ríjke mensen zijn die slecht voor jullie zijn en jullie voor de rechter slepen. Zíj zijn het die kwaad spreken van Jezus, bij Wie wij horen. Wees dus gehoorzaam aan Gods koninklijk bevel dat in de Boeken staat: dat je net zoveel van je medemensen moet houden als van jezelf. Dan doe je wat God wil. Maar als je de ene mens belangrijker vindt dan de andere, ben je ongehoorzaam aan de wet van God. Dan zal de wet je veroordelen: De Wet van God!

Het Woord van God:

13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. 15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. 16 Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets; maar heeft 

iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. 17 Dwazen en blinden! Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt? 18 En: heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. 19 Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? 20 Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt; 21 en wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die daarin woont; 22 en wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij Hem Die daarop zit. Matteüs 23:13-22

Zo kunnen wij ook zweren bij ons kerkelijke instituut en net zo blind zijn voor het Koninkrijk als Nicodemus of andere Joden die op hun eigen inzichten en leermethoden vertrouwden. Velen zeiden tot Yeshua/Jezus: “we zijn kinderen van Abraham” en dachten daarom dat ze Yeshua/Jezus niet nodig hadden met Zijn oproep tot bekering! De leiders wilden zelf hun positie en status niet opgeven en de mensen aan zich binden.

Matthëus 23:4-10
4 Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren.5 Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. 6 Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen;7 zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden. 8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. 9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.10 En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

We zullen God de Vader aanbidden in Geest en Waarheid. Ieder van ons heeft ook ervaren dat ontmoetingen in ons leven vaak van voorbijgaande aard waren. God wilde een ontmoetingsplaats en Hij sprak van de Plaats, die uiteindelijk Jeruzalem bleek te zijn, waar Zijn Tempel mocht worden gebouwd als ontmoetingsplek. De Tempel is niet meer en we weten dat we YAHWEH nu overal mogen aanbidden, maar dat er nog geen ontmoetingsplek is, zoals in het Paradijs,voordat de zondeval plaatsvond. Hij zal Zelf die ontmoetingsplek weer herstellen in Jeruzalem en zal komen wonen onder de mensen.

Als ik in Israël ben dan zie ik geen Tempel, maar een moskee op die plek staan. En door heel Israël kerkgebouwen van allerlei geloven op deze wereld. De hele wereld claimt Jeruzalem als internationale hoofdstad, maar de kerken zouden anders moeten weten, ze hebben de Bijbel toch?  Maar ze zingen vaak met de wereld mee. En dat is begrijpelijk als je de kerkgeschiedenis kent in het besef dat ze Jeruzalem en Israël hebben buitengesloten.

Veel religies die zeggen in Yeshua/Jezus te geloven denken het zonder Israel te kunnen stellen. De wetenschap van hun wereld is eveneens zonder God. En de theologen zijn trots op de titel die hen ook een wetenschappelijk aanzien geeft. En dan is Jezus niet de Yeshua/Jezus van de Schriften meer, maar een object van studie. Dan blijkt Yeshua een Steen waar velen over zullen struikelen en die Steen ligt in Jeruzalem. Daar is Hij gestorven aan het kruis, daar stond Hij op, daar komt Hij voor de tweede keer terug.

Zacharia 12:3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Psalm 118:
De Steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een Hoeksteen geworden.

In de Statenvertaling staat in de kanttekeningen dat men “voor Israël de kerk” moet lezen. Dat is puur vervangingstheologie.

Psalm 83:5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

De Psalm 83 zegt: dat aan hun naam (Israël)   niet meer gedacht wordt. Wie wil daar niet meer aan gedenken? En waarom werd Israel Filistea genoemd en kreeg Jeruzalem een andere naam onder de Romeinen en waarom mag er geen christelijke Bijbelstudie meer zijn op de scholen van Amerika en waarom heef de “kerk” de hulpverlening aan wereldlijke gedragswetenschappers over gelaten en zijn in dat denken mee gegaan? Hoe stond het vanmorgen ook nog maar in het dagboekje omschreven: ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. (2 Timotheüs 3:5)

We moeten elkaar niet naar de mond gaan praten. Respect voor de ander houdt niet in dat je de waarheid daar ondergeschikt aan maakt. Yeshua/Jezus legde de vinger altijd bij de zere plek als men met uiterlijke vroomheid en godsdienst de waarheid geweld aan deed. Dan gebruikte hij woorden, die ons nu misschien in de oren klinken als van iemand die geen respect toont, toen Hij ze Adderengebroed noemde en "wit gepleisterde graven". Maar Hij bracht onderscheid aan tussen licht en donker en als gelovigen mogen we dat nooit aan wat dan ook ondergeschikt maken. Dan beledigen van God ten diepste en hebben Hem verlaten en houden slechts een schijn van vroomheid op, maar miskennen de kracht.

2 Timotheus 3: 1-5Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Ik geloof dat, als je wedergeboren bent naar de Schriften, je niet anders kunt dan van Hem te getuigen en de wereld op te roepen tot bekering, zoals HIJ dat heeft gedaan.


Die zei, dat Zijn Koninkrijk nabij was gekomen! BEKEERT U! Het gaat om de ONTMOETING met Hem en dat we elkaar lief hebben als gelovigen, opdat de wereld ziet dat we onze hoop op Hem hebben gevestigd. Dat ze weer de kracht daarvan zien.

Dat ieder van ons mag stand houden op de plaats waar hij of zij gesteld is en dat we elkaar weten te bemoedigen om wat Hij doet.


ALLEEN IN HEM KUNNEN WE ÉÉN ZIJN.

 

Jur