To translate this website in different languages click here.

Contrasten Christus - antichrist

Nu we in de eindtijd leven, waarin de ontwikkelingen snel op elkaar volgen, is het van belang om vanuit de Bijbel te weten waaraan de antichrist, die zich weldra zal openbaren, te herkennen is. De antichrist is een gevallen engel en niet de eerste de beste. Hij was in het begin de troonbedekkende Cherub van God!

Jesaja 14: 12-15 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde (Tzafon). 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!

Als we Ezechiël 28 lezen wordt de koning van Tyrus vereenzelvigd met satan, een cherub met een hoge rang.  

Ezechiël 28:13-15 U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u.

Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

Deze briljante, hoogbegaafde dienstknecht van God besloot zelf de plaats van God in te nemen. Satan zal zich in de gestalte van een mens op aarde openbaren, zoals Yeshua in het vlees op aarde kwam. Deze vleeswording is de antichrist. Die zal de mensen zo verleiden dat ze in verbazing achter hem aan gaan en Yeshua verloochenen. In de Bijbel staat dat hij dat doet door vleierijen en hij krijgt veel medestanders:

Daniël 11: 32 En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. Vs. 34 Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen.

Uit  2 Thess. 2 : 11 blijkt dat God zelfs “een kracht der dwaling” stuurt zodat de mensen de leugen geloven en veroordeeld worden. Maar… dat gebeurt niet eerder dan dat deze mensen zelf de keus hebben gemaakt en de waarheid verworpen hebben. 

De antichrist zal iemand zijn met een uitnemende intelligentie, iemand met een optimale spreekvaardigheid, een mond vol grootspraak (Dan. 7:20) en een perfecte taalbeheersing. Hij lijkt op een lam, maar spreekt als een draak (Openb. 13: 11). Hij zal politiek en militair over uitnemende kwaliteiten beschikken en het lijkt alsof hij de problemen van de wereld kan oplossen. Hij is sluw en heeft alleen zijn eigen eer op het oog. Daarvoor kan hij mensen inzetten, gebruiken en ruimhartig belonen, maar als hij iemand niet meer nodig heeft, trapt hij hem weg. En religieus is hij ook, maar dan is hij zelf het voorwerp van aanbidding.

2 Thess. 2: 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De antichrist is geen partij voor ons. Wij kunnen niet tegen hem op. Yeshua heeft gezegd

“zonder Mij kunt u NIETS doen” (Joh. 15: 5).

Wat is het van belang dat we in Hem blijven. Wat is het van belang dat we de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 aandoen. Dat we blijven vertrouwen op Yeshua die de antichrist onschadelijk maakt door de adem van Zijn mond. Uiteindelijk, hoe machtig en intelligent ook, satan is een schepsel door God gemaakt en in zonde gevallen. Een schepsel dat onderworpen is aan zijn Schepper, die nog oneindig veel groter en machtiger is en die volkomen RECHTVAARDIG is.

1 Johannes 1: 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Satan is het tegenovergestelde, hij is volmaakte duisternis, maar in een vermomming alsof hij  de Messias is die van God komt. Klik hier voor het overzicht waarin we laten  zien hoe we deze vermomming vanuit Gods Woord kunnen herkennen. Laten we de profetieën bestuderen, verbonden blijven met Yeshua in de strijd die naar een hoogtepunt gaat en laten we standvastig blijven in ons geloof.