To translate this website in different languages click here.

Waarheid - wat is waarheid?

Wat is waarheid?

Yeshua is de Waarheid. Vele koningen staan niet in die waarheid. 
Salomo.....

  • vroeg wijsheid om recht over het volk te kunnen spreken.
  • zijn koningschap wijst naar het Duizendjarig Vrederijk.
  • eindigde in afgodendienst en de wijsheid was verdwenen, net als de kracht van Simson die verdween toen hij - eveneens verleid door een vrouw - zijn geheim prijs gaf.

In deze tijd rijdt er ook een vrouw op het beest en verleidt en misleidt. Velen komen ten val. Religie en politiek gaan samen. De Bijbel spreekt van de hoer op het beest.
Salomo moest recht spreken tussen twee hoeren die een kind hadden gebaard waarvan de éne was gestorven. Beide vrouwen claimden het levende kind.
Gerechtigheid heeft alles te maken met de hartsgesteldheid en dat is vaak een façade als het om politiek en religie gaat.

Bracht Pilatus door het wassen van zijn handen de waarheid of nam hij geen verantwoordelijkheid? Hij hevelde de rechtspraak over aan het volk. En zo kan de koning vandaag onschendbaar zijn, maar niet voor God.  Pilatus wilde niet met zijn machthebbers in aanvaring komen en offerde de waarheid op. Hij moest de orde bewaken en de mensen kon hij niet tot rust brengen en hij loochende de waarheid. Pilatus staat voor de politiek en de diplomatie die daar mee samenhangt. 

Voor hem was waarheid subjectief. Hij was bedreven in politieke diplomatie en politieke berekening. Het ging hem om het handhaven van zijn status en autoriteit. Hij was aangesteld om het beleid van zijn superieuren onvoorwaardelijk te gehoorzamen ook al moest de waarheid wijken voor de leugen. Dit is de werkwijze die satan hanteert om de ongerechtigheid voor recht te laten doorgaan.

Covid-19 vaccin

Zo wordt niemand door de politiek verantwoordelijk gehouden voor de uitwerking van het vaccin. Alleen de artsen en de verpleegkundigen moeten het uitvoeren en worden zelf eerst gedwongen om het te nemen. Dat is puur macht waarbij het helemaal  niet om het welzijn van de mens draait. Zal religie hier in meegaan?  Het is  net als in de tijd van Yeshua waarin de politiek van Rome gebruik maakte van de religie. Daarmee wilden zij zich verzekeren dat  de religieuze leiding onvoorwaardelijk de wetten van Rome zou gehoorzamen om te voorkomen dat de religie trouw bleef aan het Woord van God. Velen van ons zijn er later ook achter gekomen hoe ontrouw religie in de praktijk kan zijn met weliswaar vrome woorden, maar slechte daden.
Deze praktijk zien we door heel de geschiedenis van religie en politiek. In de religie was de synode tot een soort Pilatus rechtspraak geworden en bij de Joden was het het Sanhedrin, dat hun wetten boven die van God stelden en de mensen hun wetten dwingend oplegden. Maar het ging ten koste van het Woord der Waarheid.

Yeshua is de waarheid en hij werd opgeofferd door de leugengeest en corruptie van politiek en religie. In de eindtijd gaat dat weer samen. De kerken hebben daartoe de weg geplaveid en de antichrist zal  ten tonele verschijnen. De kerkgeschiedenis getuigt  daarvan.

Het samen gaan betekent altijd een onderwerpen aan het compromis model van democratie en daar rust geen zegen op,  maar een vloek. De democratie als afgod en dan met lege handen komen te staan als de politiek de religie niet meer nodig heeft. En de religie dacht dat de wereldpolitiek niet zonder haar kon. Maar Gods Koninkrijk is niet van deze wereld en de kerken hielden zich op alle fronten bezig met deze wereld.

De Heer heeft in vele kerken de kandelaar weggenomen omdat hun leden niet leven vanuit Zijn Koninkrijk en dus niet wedergeboren zijn.
We zijn in deze wereld, maar niet vàn deze wereld. Er zijn vele misleiders en valse profeten en dan geldt: “wiens brood men eet diens woord men spreekt”.


citaat:

Hoewel men in christelijke kringen in Europa lange tijd de idee van de volkssoevereiniteit verwierp, omdat zij in strijd met Gods soevereiniteit zou zijn, ontstond later het inzicht dat men de volkssoevereiniteit kon aanvaarden zonder de atheïstische verlichtingsfilosofie over te nemen.

Auteur: H.E.S. Woldring uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

De kerk past zich aan de wereld aan en daarom is zij zonder kracht in de eindtijd.

 

Mattheüs 27

  1. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien.
  2. En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!
  3. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.

 

Een rechter die zijn publiek laat bepalen wat het vonnis moet zijn is een man van onrecht. Hij kan duizend keer zijn handen in onschuld wassen, maar dat maakt hem niet minder schuldig, integendeel, het vergroot zijn schuld.

 Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!” Helaas is deze tekst gebruikt om het antisemitisme te rechtvaardigen. Het is nooit bedoeld als vrijbrief om Gods volk te vervolgen. Deze uitspraak heeft zijn uitwerking naar twee kanten, afhankelijk van de hartsgesteldheid.  Je kunt Yeshua bewust verwerpen en dan ben je schuldig aan Zijn kruisiging. Je hebt Zijn bloed dan versmaad en veracht. Dan wacht de eeuwige straf.

Democratie, die de ‘christelijke’politiek  als de beste vorm van recht beschouwt mist de Waarheid. En de waarheid is Christus.

Hij, Yeshua, is de weg, de waarheid en het leven

2 Timotheus 3:5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Zo blijkt maar weer dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is.

Het is de strijd van Genesis 3 vers 15. Tussen het vrouwwenzaad (Christus en de Zijnen) en het slangenzaad (satan en de zijnen)

De strijd tussen het koninkrijk van de overste van deze wereld (satan) en het Koninkrijk van God.

We leven in de tijd van grote afval en satan neemt de politieke macht door het beest.
En de hoer (religie) lijkt geen stem meer te hebben, want de wereld is in de macht van de duisternis.

Maar de  gelovigen, die opnieuw geboren zijn, zijn uit de macht van de duisternis getrokken en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde  (Kol 1:13).

Jur