English & other languages, click here!

Israël en de eindtijd....

Jeruzalem wordt in de Bijbel vergeleken met Sodom en Egypte (Openbaring 11:8). We weten dat Israël Zijn Messias Yeshua blijft afwijzen en dat er maar een klein gedeelte is dat Hem als hun Messias heeft aanvaard. De politiek en religie gaan Israël op een voetstuk plaatsen en laten het heil afhangen van hun prestaties. Maar het is misleiding van satan. Ze willen de wereld besturen en dat lezen ze in de Tenach, maar koppelen David los van zijn Messias Yeshua haMashiach, de Zoon van God. Voor Joden en Moslims heeft God geen Zoon.  JHWH heeft het over een overblijfsel van Israël en ook over een overblijfsel van de volkeren. Er vindt dus nog zuivering plaats in Israël en daarna ook bij de volkeren. JHWH houdt zich aan Zijn verbond met Israël, maar laat hen niet voor onschuldig. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar dat heeft alles te maken met het Koninkrijk van God en niet met een NWO.

We weten dat satan de hoogst intelligente gevallen engel (Cherub) is en macht heeft over alle landen en hij zal zeker Israël op alle fronten proberen te misleiden met het gevolg  dat ze de antichrist voor de Messias houden. Satan wil niet dat het Nieuwe Testament voor ze open gaat.

                  Woorden van Yeshua: 

Mattheüs 23:34-39 Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 'Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!'

Veel  christenen lijken Israël te aanbidden en niet de God van Israël en naar Zijn Stem te luisteren.

 Yeshua is de laatste Profeet, waarvan zowel Mozes als God getuigden: “luister naar Hem!”

Deuteronomium 18:15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; NAAR HEM MOET U LUISTEREN!

Mattheüs 17:5 Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. LUISTER NAAR HEM!'

We weten dat de antichrist zal plaats nemen in de tempel van Jeruzalem. De Joden bereiden het herstel van de Levitische priesterdienst voor. Hun traditie, die gezaghebbend is,  meent dat de plaats van de tempel de tempelberg moet zijn. De dorsvloer van Arauna ligt echter in de stad van David bij de Gihon bron. Maar de traditie is hardnekkig. Toch gaan de profetieën in vervulling zoals het ons is voorzegd. Als we blijven vasthouden aan wat Joden willen dan lijken we op Petrus die Yeshua wilde beschermen. Maar Yeshua zei  tegen hem: “Ga weg achter mij, satan”.  Petrus wilde bepalen hoe het moest gaan. En veel 'christenen' hebben ook zo hun eigen draaiboek.

Matthëus 16:22-23

"Petrus nam Hem ter zijde en begon hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!' Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 'Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.'"

Israël is op de verkeerde weg. Ze lopen voorop met de NWO, het koninkrijk van satan. Op een rest na, zijn ze blind voor het Koninkrijk van God. Yeshua is duidelijk dat ze Hem moeten aanroepen!!!! En satan zegt, niet Hij maar mij!!!!!

Matthëus 13:51-52

"Hebben jullie dit alles begrepen?' 'Ja, 'antwoordden ze. Yeshua zei hun: 'Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het Koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.'"

De Joden die hun Messias Yeshua stelselmatig afwijzen dienen het koninkrijk van deze aarde en hun boeken vervangen de Bijbel. Ze leven uit de Talmoed en komen in de spirituele wereld van de duisternis terecht. Yeshua zegt daarover tot de schriftgeleerden en Farizeeën in niet mis te verstane woorden:

Matthëus 23:13-15       

"Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat."

Ieder mens is in de macht van satan. In Hand. 26:18 zegt Paulus dat de mens zich moet bekeren van de macht van satan tot God. Ieder mens is een zondaar en doet verkeerde dingen. Maar dat betekent niet, dat de mens geen ware dingen kan zeggen. De duivelen of boze geesten spreken vaak waarheid. De geesten die in de man uit het land van de Gadarenen of Gerasenen huisden, noemden Yeshua terecht “Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste” (Markus  5: 7). De duivel haalt bij de verzoeking in de woestijn bijbelteksten aan (Lukas  4: 6). Het meisje met de waarzeggende geest sprak ook de waarheid (Hand. 16:17).

De Heilige Geest woont alleen in de gelovigen. Maar zonder bezit van de Heilige Geest kunnen mensen in het horizontale vlak toch waarheid spreken. God brengt de waarheid aan het licht en satan kan dat niet tegenhouden, maar hij probeert het te verhinderen.

De Joodse leiders  werden kinderen van de duivel genoemd omdat ze niet alleen in zijn macht waren, maar omdat ze zich ook door hem volkomen lieten beheersen en met hun verdorven gemoed precies spraken als hij. Biologisch gezien waren ze kinderen van Abraham en waren ze begrepen in het verbond dat God met hem en zijn nakomelingen had gesloten. Geestelijk gezien waren ze echter kinderen van de duivel. In Joh.  8: 31-47 kom het onderscheid duidelijk uit. Uiterlijk een kind van het verbond te zijn helpt niet als men geestelijk gezien niet gelooft zoals Abraham God geloofde.

Jur