English & other languages: click here!

Geroepen om te lijden......

Lijden..... dat is moeilijk. Dat proberen we terecht in het dagelijks leven zoveel mogelijk te vermijden. Toch is er een lijden dat vanuit Gods gezichtspunt heel waardevol en vruchtbaar is. 

Het Oudgriekse woord voor  lijden hier is pasko. Dit woord wordt voornamelijk gebruikt in de betekenis van vervolging. Het wordt echter ook gebruikt voor lichamelijk lijden dat geen verband houdt met vervolging (Handelingen 28:5 en Mattheüs 17:15), voor lijden onder verleiding (Hebreeën 2:18) en ontberingen in algemene zin (1 Korintiërs 12:26, ​​en Galaten 3:4).

1 Petrus 2:19 Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. 20. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 21. WANT HIERTOE BENT U GEROEPEN, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 22. Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23. Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; 24. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Hebreeën 2:10 Want het betaamde Hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.

Yeshua is geheiligd - volmaakt geworden - door lijden heen. Hij is onze Leidsman.  Hij wordt in 1 Petrus 2:21 ons ten voorbeeld gesteld:  'opdat u Zijn voetsporen zou navolgen'.

Wij worden op dezelfde manier vervolmaakt – dus geheiligd - als Hij – door lijden heen. En dat lijden komt voort uit gehoorzaamheid. We worden vervolmaakt door te zeggen: "Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt." Daar waar we in deze wereld gehoorzaam zijn aan Gods wetten, zullen we tegenstand en lijden ervaren.

Dat zal in de komende tijd waarin de wereld zich steeds meer verzet tegen God alsmaar toenemen.  Maar de liefde vàn God en de liefde tòt God dringt ons om gehoorzaam te zijn aan Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij zal ons in dat lijden niet in de steek laten.

We worden niet volmaakt door het lijden dat veroorzaakt wordt door ongehoorzaamheid. Die vorm van lijden bestaat namelijk ook, maar dat lijden is niet reinigend of louterend, tenzij men door dit lijden zijn ongehoorzaamheid belijdt.

HET LEREN VAN GEHOORZAAMHEID

Hebreeën 5:7-9 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. 8. HOEWEL HIJ DE ZOON WAS, HEEFT HIJ TOCH GEHOORZAAMHEID GELEERD UIT WAT HIJ HEEFT GELEDEN. 9. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

Gehoorzaamheid leren is:  

leren, wat gehoorzaamheid is,

en leren, in deze gehoorzaamheid te blijven;

of: leren te gehoorzamen;

en  "leren uit hetgeen men lijdt",

zoals Yeshua in Hebreëen 5:8.  Dit betekent: in deze gehoorzaamheid juist door het tegenstrijdige versterkt worden! Yeshua, onze Hogepriester wordt door de Profeten: "de Knecht des HEEREN"  genoemd.  Wij zijn graag “knechten des HEEREN”. Als wij het goed bij Hem hebben; dan willen wij Hem ook wel gehoorzamen; dat is onze zonde: daarin zijn we op onszelf gericht!

Maar deze Knecht heeft het gehoorzamen daardoor geleerd, dat Hij door Zijn HEERE, Zijn Vader, van het begin af aan de dood werd overgegeven, totdat Hij de Geest gaf.

Hij, de Wijsheid bij de Vader, heeft willen leren; Hij, voor wie hemel en aarde zich moeten buigen, heeft de gehoorzaamheid willen leren; Hij, Die de zonde niet eens kende, heeft de straf, die ons de vrede aanbrengt, willen dragen. Door de tegenstrijdige dood heen heeft Yeshua in  Zichzelf de gehoorzaamheid aan God hersteld. Dat is Zijn offerande, waarin Zijn volk volkomen geheiligd is.

Omdat Yeshua  “Zich heeft vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.” (Filippenzen 2:8-9), net zo zullen allen, die tot het Lichaam van Christus zijn toegevoegd, en zich in alle ootmoed hebben vernederd, en in alle ootmoed het lijden van Christus hebben ondergaan, door God ook uitermate worden verhoogd!  Dát is genade!

Ida