English & other languages: click here!

Eerstelingenfeest (Jom Bikkoeriem)

Het offeren van de eerstelingen (Jom Bikkoeriem) vond plaats op de derde dag van het Feest van de Ongezuurde Broden. Op de veertiende dag van de maand Aviv, of Nisan, werd de Pesachmaaltijd gegeten. Op de vijftiende dag was de Sabbat. En op de zestiende dag – of zoals de Bijbel zegt: “op de dag na de shabbat” – werd het offer van de eerstelingen voor de Heer bewogen (Leviticus 23:5–11).

Wake Up blz. 241

Het Pesachfeest begint op de 14e Nisan, gevolgd door de start van het feest der Ongezuurde Broden op de 15e, een feest dat zeven dagen duurt. Het derde voorjaarsfeest is Eerstelingenfeest, dat wordt gevierd op de eerste dag van de week, dat is de zondag na de eerste gewone sjabbat die op Pesach volgt. Dit feest der eerstelingen viel in het jaar van Jezus opstanding op Nisan 17.

Jezus had voorzegd dat Hij drie dagen in het graf zou blijven en de 3e dag zou opstaan. Hij wist echter dat in het jaar dat Hij zou sterven, het Eerstelingenfeest precies op de 3e dag na de kruisiging zou vallen, zodat Hij ook dit feest zou vervullen door precies op die dag op te staan uit de dood als Eersteling! Al eerder wezen we erop dat Hij had gezegd dat Hij uit vrije wil Zijn leven neerlegde om het daarna weer op te nemen.

Het Eerstelingenfeest markeert het begin van de oogstencyclus. Vroeg in het seizoen was de gerst, die voor de winter was ingezaaid, al rijp. God vroeg de Israëlieten om de gerst die in het eerste jaar rijpte naar de tempel te brengen. Voorafgaand aan dit tempelritueel gingen de priesters het veld in om de eerste rijpe gerst af te snijden en dit gebeurde net na zonsondergang, aan het begin dus van de dag van het feest. Het is zeker dat Jezus aan het begin van die feestdag, als Eersteling van hen die gestorven waren, opstond uit de dood, omdat Maria al vroeg in de morgen, “toen het nog donker was” het graf leeg vond. Maria ging toen met specerijen naar het graf om alsnog Zijn lichaam te balsemen. (tot zover citaat Wake Up)

Toen Yeshua op die vroege morgen van de opstandingsdag aan Maria verscheen, viel zij aan Zijn voeten neer om Hem te aanbidden. Maar Yeshua zei tegen haar: “Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader; maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God” (Johannes 20:17).

Maria mocht Yeshua niet aanraken. Waarom was dat? Later mochten de discipelen en de vrouwen Hem wel aanraken. (Mattheüs 28:9 en Lukas 24:36-43) Hieruit kunnen we concluderen dat Yeshua als Hogepriester in de orde van Melchizedek het beweegoffer van de eerstelingen nog aan Zijn Vader moest aanbieden op de tijd van het morgenoffer van het derde uur (onze tijd 'smorgens 9 uur). Daarvoor was het nog te vroeg in de morgen. Wie waren die eerstelingen?  We lezen in de Bijbel:

Mattheüs 27: 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; 52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt.

En in Psalm 68:19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!

Het waren de eerstelingen van het eerste verbond, die Yeshua meevoer naar de Vader. Het dodenrijk kon hen niet langer als krijgsgevangenen vasthouden. De prijs was betaald. Tegelijk was Hijzelf de ultieme Eersteling uit de dood, waarna er nog velen zouden volgen uit het nieuwe verbond. 


Schaduw
Leviticus 23:5–11: De eerstelingen werden op de derde dag, na Pesach, aangeboden.

Werkelijkheid
I Korinthe 15:20; Lukas 24:21–23: Christus stond op de derde dag op en werd de Eersteling.

Schaduw
Leviticus 23:10–11: De priester bewoog de schoof van de eerstelingen voor het aangezicht van de Heer (kantlijn KJV: een handvol graan in de aar, of een omer graankorrels)

Werkelijkheid
Romeinen 8:29 Hij was de Eerstgeborene onder vele broeders. 

Ida