To translate this website in different languages click here.

Positief denken

Positief denken

Een veelgehoord advies is “je moet positief denken”. Het begrip "positief denken" werd in 1953 geïntroduceerd door Norman Vincent Peale die de bestseller schreef: "de kracht van positief denken", vertaald in 45 talen. Sindsdien krijg je van alle kanten het advies dat je positief moet denken. Ook van mensen die Yeshua/Jezus niet kennen of Hem zelfs afwijzen. Dat maakt dat begrippen als “positief” en “negatief” worden omgedraaid of verward.

Volgens Wikipedia stamt het woord duivel af van het Griekse Διάβολος, Diábolos, letterlijk "doorelkaargooier" in de betekenis van "iemand die zaken verwart", "iemand die de feiten verdraait", "lasteraar", samengesteld uit διά, dia, "uit elkaar" en βάλλειν, bállein, "gooien", samengevoegd tot διαβάλλειν, diabállein, "uit elkaar halen", "door elkaar gooien" en als afgeleide "lasteren";

De duivel zegt bijvoorbeeld dat krom recht is.

Hoort dit toch, hoofden van het huis Jakobs en leidslieden van het huis Israëls, die het recht verafschuwt en al het rechte krom maakt. Micha 3:9 NBG51

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Jesaja 5:20 HSV

Die tekst uit Jesaja past in deze moderne tijd. Wie nu over “het licht” schrijft brengt een ode aan degene die zich voordoet als een engel van het licht zoals die wordt voorgesteld in het duistere esoterische gedachtegoed. Dat klinkt zo positief! Maar het is volslagen duisternis! Alleen Yeshua/Jezus is het Licht van de wereld en allen die met Hem verbonden zijn, getuigen van dit Licht. Alleen Hij kan ons wegtrekken uit de macht van de duisternis:

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kol 1:13)

En dat is pas echt positief. De norm voor goed en kwaad, voor positief en negatief, voor licht en duisternis is wat gelovig aanvaard wordt van wat God zegt in Zijn Woord.

Satan keert alles om. De profeet Amos zegt:  Wee hun die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen.

Amos 5:7 HSV

Dit gedeelte uit de Basisbijbel:

Amos 5:7-13 Pas maar op! Want jullie rechtspraak is onrechtvaardig! Alle rechtvaardigheid is verdwenen.

Hij die de sterren aan de hemel heeft gezet, Hij die het diepe duister van de nacht verandert in ochtendlicht, Hij die de dag verandert in nacht, Hij die het water van de zee verandert in regen voor het land - is de Heer. Hij is het ook die de machtige neerslaat en zijn sterke stad verwoest. Want jullie haten de mensen die eerlijke rechtspraak willen. Jullie haten mensen die de waarheid spreken. Jullie zijn slecht voor de arme mensen. Jullie dwingen hen om veel graan als belasting aan jullie te betalen. Jullie hebben zo wel mooie stenen huizen gebouwd, maar jullie zullen er niet in wonen. Jullie hebben wel prachtige wijngaarden geplant, maar jullie zullen er geen wijn van drinken. Want Ik weet alle slechte dingen die jullie hebben gedaan. Jullie bedreigen eerlijke mensen. Jullie laten je omkopen. Jullie doen niets voor de arme mensen.

Wie verstandig is, houdt er zijn mond over. Het is te gevaarlijk om er iets van te zeggen. 

Het is goed om jezelf geestelijk te voeden met Bijbelse positieve dingen.De Bijbel zegt het heel duidelijk o.a. in Filippenzen 4:8 “…al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”.

Maar wat minder positief klinkt in de Bijbel moeten we beslist niet laten liggen. Het is bedoeld om er lering uit te trekken tot ons eeuwig heil.  Als we het maar in Gods licht brengen.

De fout is als men de Bijbel als een methodiek voor het leven ziet en daar dan een boek over schrijft met een eigen visie op het leven en waarin de mens centraal staat. Alsof de mens zichzelf van de dood kan bevrijden.

Ik weet dat vele opleidingen zo elk jaar weer nieuwe boeken op de markt weten te brengen, waarin mensen de wijsheid van mensen leren. Ik heb zelf ook een hbo opleiding gevolgd aan een sociale academie. Nu noem ik dat: “hulpverlenen zonder God”.

En zo heb je net de ene wijsgeer gehad en er komt weer een ander. Zo houdt satan de wereld bezig, totdat hij de Naam boven alle naam uit de samenleving heeft verwijderd en verboden. In de theologie en wetenschap heerst diezelfde geest van satan, maar vaak nog geraffineerder.

Het blijkt dat alles aan elkaar gekoppeld is en vast zit aan regels, procedures en protocollen. We zijn daarin heel ver gevorderd en luisteren naar de volgelingen van lucifer, die de wereld regeren.

Laat je niet wijs maken dat die manier die 'de mens van God en van Zijn geboden afhoudt' de weg ten leven is. Veel mensen geloven dàt en kunnen Gods Koninkrijk dat komt  niet zien, Het motto is “Eendracht maakt macht!” Ze zijn aan de wereld gebonden.

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De strijd die wij ervaren is dus inderdaad niet tegen mensen van vlees en bloed, want achter de zichtbare strijd bevinden zich deze onzichtbare geestelijke machten. Daarvoor hoeven we ons geen zorgen te maken, want in Christus zijn we meer dan overwinnaars.

Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

God wil dat er niemand verloren gaat. Hij verlangt ernaar dat men zich tot Hem bekeert ten leven:

Ezechiël 18:23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE . Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

We hebben vaak zoveel vooroordelen die ons worden doorverteld, zodat de Bijbel voor velen een zwartboek lijkt, maar wie heeft daar het meeste belang bij? De leugenaar en mensenmoordenaar van het begin. Velen aanbidden hem, bewust of onbewust. Satan vindt alles goed, maar het Woord van God moet weg en in de Naam van Jezus Christus mag niet getuigd worden in het openbaar, want daar krijg je alleen maar onvrede mee. Dit wordt gezegd door mensen die er een politieke ideologie op na houden. Je moet het neutraal houden is de voorwaarde.

Satan zet alles en iedereen tegen elkaar op en onder de slogan van "vrede, vrede en geen gevaar" wil hij de mensen samen aan zijn systeem dienstbaar maken. De wereldpolitiek en -religie voeren het uit. Dit doet me denken aan een politicus die zei: “at your service”. Maar in wiens dienst sta je?

De meeste mensen zwijgen al als het graf en roepen om een sterke man (antichrist) die zijn wetten aan het opleggen is, op straffe des doods. Het is het tegengestelde van Gods Wet die de mensen het eeuwig leven wil geven. Geloven in Jezus is geen partij politiek, maar een zaak van opnieuw geboren worden uit Zijn geest en los komen van de geest van dezer eeuw. Dat is Babel.

Het laatste Bijbelboek heet de Openbaring van Jezus Christus. Maar je kunt het Bijbelboek niet begrijpen als je met een kritische geest naar Jezus Christus kijkt. Als je meent dat Hij de politieke leider van de kerken is, dan oordeel je “naar het vlees”.

Het positieve als een op zichzelf staand begrip, is in feite een afgod. Niets, maar ook niets zonder God is positief.

God, de Schepper van hemel en aarde heeft jou en mij het leven gegeven, maar we luisterden naar de vleiende stem van satan en kwamen in slavernij. (de zondeval van de mensheid) Yeshua/Jezus heeft ons terug gekocht door Zijn bloed. Hij stierf voor onze zonden. Zonde is opstand tegen God (JHVH). Die Koning willen we niet en we kiezen voor een super-dictator die hard van aangezicht is en de dood is in de pot. Hij wil het werk van JHVH vernietigen en zeker de kroon op de schepping: de mens.

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4:17.

Maar wie Zijn Woord terzijde legt en niet alleen op Hem zijn vertrouwen stelt gaat vroeg of laat voor eeuwig verloren. Maar satan zegt: “u zult voorzeker niet sterven”. De onderliggende bedoeling is echter: “Vermoord liever je tegenstanders, dan hebben wij het goed op deze aarde.”

Je ziet: satan had slechte bedoelingen maar sprak positief klinkende zaken uit tegen Eva:

U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Genesis 3:4,5

Niet sterven, net zo belangrijk en wijs als God zijn, geopende ogen…. Je trapt zo maar in deze positief klinkende woorden, die niet van God komen.

Volgens vele welvaartspredikers wordt men rijk door positief te denken en men noemt dat een zegen. Die gedachte komt beslist niet uit de Bijbel. 
1 Timotheüs 6:9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.


Maar de rollen worden omgekeerd.  Yeshua/Jezus gaf zo'n voorbeeld:

De rijke man en de arme bedelaar (basisbijbel)

19 Jezus zei: "Er was eens een rijke man die prachtige, dure kleren droeg en alle dagen grote feesten gaf. 20 En er was een bedelaar die Lazarus heette en onder de zweren zat. Elke dag lag hij bij de voordeur van de rijke man. 21 Hij hoopte dat hij de restjes zou krijgen van de maaltijden van de rijke man, zodat hij geen honger meer zou hebben. Zelfs kwamen de honden aan zijn zweren likken.

22 Op een dag stierf de arme man. Hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. 23 Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham, met Lazarus dicht naast zich.

24 Hij riep: 'Vader Abraham, help mij! Stuur Lazarus alstublieft naar mij toe! Laat hem alstublieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen! Want ik heb pijn in dit vuur!' 25 Maar Abraham zei: 'Zoon, weet je nog hoe goed jij het hebt gehad tijdens je leven, en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt híj hier getroost en heb jíj pijn. 26 Bovendien is er tussen jullie en ons een kloof die we niet kunnen oversteken. De mensen van deze kant kunnen niet naar jouw kant gaan als ze dat zouden willen. En de mensen van jouw kant kunnen niet naar onze kant komen.' 27 Toen zei de rijke man: 'Vader, stuur dan alstublieft Lazarus naar mijn huis. 28 Want ik heb vijf broers. Laat Lazarus hen waarschuwen. Ik wil niet dat zij óók in deze plaats van pijn terecht zullen komen.' 29 Maar Abraham zei: 'Ze hebben de Boeken van Mozes en van de profeten. Dáár moeten ze naar luisteren.' 30 Maar de man zei: 'Vader Abraham, dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toe komt, dán zullen ze gaan leven zoals God het wil.' 31 Maar Abraham zei tegen hem: 'Als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.' "

We zien uit naar de dag dat Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat Israël Zijn Messias zal aanvaarden en dat het Koninkrijk van God zal aanbreken. 

Shalom voor u!

Het bovenstaande heb ik geschreven naar aanleiding van het lezen van dit artikel.

Jur