English & other languages: click here!

Doop - vier soorten doopIn de Bijbel staan wel vier soorten doop beschreven, die heel verschillend zijn. Doop betekent zoiets als 'onderdompelen'. Maar dat hoeft niet altijd onderdompelen in water te betekenen. We onderscheiden:

1. De doop van Johannes

2. De doop in Yeshua (Christus)

3. De doop in de Heilige Geest

4. De doop in vuur


1. De doop van Johannes

Mattheüs 3:1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2. en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 3. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

~~~0~~~

11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Johannes de Doper was de geprofeteerde wegbereider voor de komst van Yeshua de Messias. Het was nodig dat de mensen zich bewust waren van hun zonden en daarom riep Johannes hen op zich te laten dopen en hun zonden af te laten wassen. Zijn oproep ging dan ook gepaard met de voorwaarde je te bekeren. De oproep om te bekeren is nog steeds bijzonder noodzakelijk. Vooral in onze wereld, waar alle zonden goedgepraat en geaccepteerd worden, is het nodig te beseffen dat we ons bewust zijn van onze zondigheid, waardoor we niet geaccepteerd kunnen worden door God.  Die noodzaak is nog steeds van groot belang. Maar de 'doop van Johannes' was nog maar een voorstadium van iets wat belangrijker was. Deze doop vond plaats door onderdompeling in water. Niet met enkele druppeltjes. Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen (Johannes 3:23).


2. De doop in Yeshua (Jezus Christus)

Bij de hiervoor besproken doop ontbrak iets wat toen nog niet mogelijk was..... de dood en de opstanding van Yeshua, die in de doop worden uitgebeeld, stonden daarin niet centraal. Door de doop sterft ons oude bestaan geestelijk en worden wij een nieuwe schepping in Yeshua, één met Hem!

Romeinen 6:3-8 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 39. Want voor u is de belofte (Hand. 1:5,8) en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Deze doop vindt plaats door onderdompeling in het water.  Meer daarover lezen:
Doop der gelovigen - De Bijbelse doop, werkelijke betekenis - brochure Hanna Stranders: Daar was veel water


3. De doop in de Heilige Geest

Dit is niet een aparte doop. Petrus zegt bij de uitstorting van de Heilige Geest:

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

De Bijbel spreekt over 'de Geest van God' en 'de Geest van Yeshua'. Het is geen aparte persoon die we kunnen aanbidden, aanvaarden of verheerlijken. Ook wij hebben een 'geest', die niet apart de aandacht krijgt. De Geest van God spreekt onze geest aan:

Romeinen 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

De 'doop' in de Geest gebeurt niet in water, of door een mystieke handeling, het is een ervaring in de onzienlijke wereld, waarbij de mens ‘kracht uit de hoogte’ ontvangt (Lucas 24:49). Yeshua zei: ‘U zult kracht ontvangen, wanneer Gods Geest over u komt’ (Handelingen 1:8). Het is Yeshua die ons de Heilige Geest geeft:  Johannes 1:33 Die is het Die met de Heilige Geest doopt.
De doop in Gods Geest is het bekleed worden met de kracht van God. Kracht om te getuigen, kracht om te volharden.
Wie getuigt over Yeshua bewijst daarmee dat Gods Geest in hem is. 

Johannes 16:8 En als Die (De Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9. van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10. van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11. en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

De gaven van de Heilige Geest zijn niet bedoeld om genezingen te forceren, in tongen te spreken en te zwelgen in allerlei zweverige toestanden. Wonderen gebeuren, op het moment dat God het behaagt. Maar ze behoren bij het komende Koninkrijk van God. De wonderen in de tijd van Yeshua waren de tekenen van dat komende Koninkrijk (Vrederijk), maar Yeshua werd afgewezen. In Joël 2:28 wordt beschreven dat er bij het aanbreken van het Vrederijk een nieuwe manifestatie van Gods Geest zal zijn. Hiervan was in Handelingen 2 al een voorproefje. In onze tijd helpt Gods Geest de gelovigen om te bidden, Zijn Woord te spreken, en brengt Hij ons de woorden van Yeshua en de profeten te binnen. Ook geeft Hij ons de woorden als we ons voor rechters en koningen moeten verantwoorden.

Lukas 12:11 Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. 12. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.


4. De doop in vuur

Wij kennen in ons spraakgebruik uitdrukkingen van 'in vuur en vlam staan', of 'vurig van geest'. Maar dit is geen Bijbelse taal. In Romeinen 12:11 staat wel 'vurig van geest', maar in het Grieks is 'zeontes' gebruikt, dat 'bruisend' of 'kokend' betekent. Omdat dit geen gangbaar Nederlands is, staat er 'vurig van geest'.  Het vuur van de Geest heeft alles te maken met loutering, oordeel. En ja, we kunnen worden 'ondergedompeld' (gedoopt) in loutering en strijd: het vuur van de beproeving!  Degene die ons doopt met vuur is Yeshua!  Matth. 3:11 Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 

Wie zich niet laat vormen door het vuur van de beproeving, zal tenslotte ten prooi vallen aan dat vuur:

Mattheüs 3:10-12 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 12. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

Een beproeving is een moment van geloofsaan-vechting, dat tot doel heeft gelovigen te versterken in hun leven met God;  Het kunnen moeilijke situaties of omstandigheden zijn op allerlei gebied. Ze vormen een test voor ons vertrouwen op God.

1 Petrus 1:7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

~~~0~~~

1 Petrus 4:12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.

~~~0~~~

Jakobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Psalm 66:10 Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. 11. U had ons in het net gebracht, U had een knellende band om ons middel gelegd, 12. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.

Ook Yeshua onderging in Zijn lijdensweg een dergelijke doop: 

Lukas 12:49 Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! 50. Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.

Ook wij moeten ons laten louteren, zoals Daniël dat profeteerde voor onze tijd:

Daniël 12:9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Het vuur dat ons overkomt heeft alles te maken met de strijd die begonnen is in Genesis 3:15.  Het vuur moet ons louteren van het kwaad in onszelf, van deze wereld. 

Deuteronomium 4:24 Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God.

~~~0~~~

Hebreeën 12:28-29 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. 29. Want onze God is een verterend vuur.

Ook onze werken worden in het vuur beproefd. Zijn ze gedaan op het fundament van Christus, of was het uit ons zelf? 

1 Korinthe 3:11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. 12. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13. ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Ida