English & other languages: click here!

Kennis


Geef de Heiland 't roer in handen van je aardse levensschip ......

Geef de Heiland 't roer in handen,
van uw aardse levensschip;
Hij zal veilig u doen landen,
Hij kent elke rots en klip,
Zij uw scheepje groot of klein, / laat de Heiland stuurman zijn 

Veel gevaar bedreigt het leven,
maar het grootste is als 'k niet stil
alles aan Hem overgeven
en ook zelf nog sturen wil.
Daarom, Heiland, houd mij klein/ en wil Gij maar stuurman zijn


 • Zegt de Bijbel niet dat kennis "tenietgedaan" wordt? 
 • Is onze kennis niet 'onvolkomen', we kennen toch maar 'ten dele' ?
 • Maakt kennis de mens niet ‘opgeblazen’ en trots op zichzelf?

En dan is er de 'Boom van kennis van goed en kwaad....'!

Maar er is ons toch ook gezegd om kennis te ‘verwerven’ (Spr.18:15), ernaar te vragen, ernaar te zoeken (Spr. 18:15), er in wandelen (Kolossenzen 1:10)?
Allereerst zullen wij kennis, wijsheid en begrip bekijken als één thema.

HOE LANG ZAL KENNIS NOG NODIG ZIJN?

1 Korinthe 13:8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 9. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10. maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

MAAR VOOR HET ZOVER IS ....... 

  Kennis is noodzakelijk, WANT tengevolge van de ‘zondeval’ hebben we van alles nodig. Kennis zorgt ervoor dat problemen kunnen worden opgelost en dat ze vermeden kunnen worden. Als je autopech hebt, dan is kennis van die techniek nuttig, maar die kennis heb je niet doorlopend nodig!  Zo is het ook met al de problemen van het leven. God geeft ons de kennis om 'gebroken' mensen te herstellen, om onszelf te beschermen voor de moeiten van het leven, en om het mogelijk te maken dat liefde zich uitdrukt in ‘goede werken’.

  KENNIS STELT LIEFDE IN STAAT OM WAT TE DOEN?

  Spreuken 3:19 De HEERE heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. 20. Door Zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand, en druipen de wolken van dauw.

  Spreuken 24:3 Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest. 4. Door kennis worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen.

  LIEFDE ZONDER KENNIS
  Luister eens naar het verhaal van Sandra Greving, een onwetende, maar liefdevolle moeder: Zij geeft haar kinderen alleen maar vlees te eten, omdat zij gelooft dat vlees het beste voedingsmiddel is. Op een dag krijgt zij een voedingstabel onder ogen en met die kennis begon ze gevarieerd voedsel te kopen en te bereiden voor haar kinderen, met als resultaat dat haar kinderen gezonder werden.

  Vraag: Had de moeder haar kinderen nu meer lief vóór, of nadat zij die kennis kreeg? Je begrijpt het al... Die liefde was in beide situaties hetzelfde! Maar totdat zij die kennis kreeg was haar liefde voor de kinderen, wat betreft het voedsel, vruchteloos, het had een tegengesteld effect! Kennis op de juiste manier gebruikt, laat liefde uitgroeien tot goede vruchten.

  Romeinen 10:2 (NBV) Want ik kan van hen getuigen dat zij ijverig zijn voor God, maar hun ijver is niet gebaseerd op kennis.

  Spreuken 19:2 (NBV) Het is niet goed ijver te hebben zonder kennis, noch overhaast te zijn en de weg te missen.

  Hosea 4:6 (HSV) Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis..

   DE ONVERSTANDIGEN / DE DWAZEN
   (degenen die met opzet opstandig zijn en de waarheid ontwijken)

   Spreuken 1:28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden, 29. omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen. 30. Zij hebben Mijn raad niet gewild, al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen. 31. Zij zullen van de vruchten van hun weg eten, en verzadigd worden van hun eigen opvattingen, 32. want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. 33. Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

   Efeziers 5: 17. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

   Spreuken 23: 23. Koop de waarheid en verkoop niet de wijsheid en evenmin de vermaning en het inzicht.

   Spreuken 9: 6. laat varen het onverstand, dan zult gij leven, en betreedt de weg van het verstand.

   Jakobus 1: 5. Indien echter iemand van U in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

   Spreuken 8: 11. Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zal kunnen begeren, kan haar niet evenaren.

   Spreuken 19: 8. Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief en wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk.

   Spreuken 13: 20. Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.

   Spreuken 24: 5-6. Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht; want met overleg moet gij de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers.

   KENNIS DIE MOET WORDEN VERMEDEN

   Genesis 2:17 (NBV) Maar gij moogt niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad, want als gij daarvan eet, zult gij stellig sterven.

   1 Korinthe 14:20 (NBV) Broeders, denk niet langer als kinderen. Wees met betrekking tot het kwaad zuigelingen, maar wees in uw denken als volwassenen.

   Romeinen 16:19b (NBV) Maar ik wil dat je wijs bent over wat goed is, en onschuldig over wat kwaad is.

   Romeinen 16:19b (Phi) Ik wil dat u bedreven bent in het goede, en zelfs geen beginners in het kwade.

   Mattheüs 10:16 (NBV) Ik zend u uit als schapen onder de wolven. Wees daarom zo sluw als slangen en zo onschuldig als duiven.

   ONS EIGEN BEGRIP

   Filippenzen 4:7 (NBG) Dan zal de vrede van God, die ons uiterste verstand te boven gaat, waken over uw hart en gedachten, in Christus Jezus.

   Job 36:26 (NBV) Hoe groot is God, boven ons bevattingsvermogen!

   Spreuken 3:5,7a (NBV) Vertrouw op de Heer met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand.... Wees niet wijs in uw eigen ogen.

   TWEE SOORTEN WIJSHEID: VAN BOVEN EN VAN BENEDEN

   Jak 3:13-17Is er een wijs en verstandig man onder u? Laat zijn leven dan een lichtend voorbeeld zijn van de nederigheid die voortkomt uit ware wijsheid. Maar als je hart vol bittere jaloezie en rivaliteit is, beroem je dan niet en ontken de waarheid niet. Je kunt een bepaalde wijsheid verwerven, maar die komt niet van boven, ze komt van deze wereld, van je eigen lagere natuur, zelfs van de duivel. Want waar je jaloezie en rivaliteit aantreft, vind je ook disharmonie en alle andere soorten kwaad. De wijsheid die van boven komt, is eerst zuiver, dan vredelievend, zachtaardig, benaderbaar, vol barmhartige gedachten en vriendelijke daden, rechtlijnig, zonder een zweem van huichelarij.

   1 Kor 1:18-3 De prediking van het kruis is, ik weet het, onzin voor degenen die betrokken zijn bij deze stervende wereld, maar voor ons die van die dood worden gered, is het niets minder dan de kracht van God. Er staat geschreven: "Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, en de voorzichtigheid van de verstandigen zal ik verwerpen." Want wat hebben de filosoof, de schrijver en de criticus van deze wereld in al hun wijsheid te bewijzen? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas doen lijken? Want het was nadat de wereld in haar wijsheid had gefaald God te kennen, dat Hij in Zijn wijsheid verkoos allen te redden die wilden geloven door de "eenvoud van geest" van de evangelieboodschap. Want de Joden vragen om wonderbaarlijke tekenen en de Grieken om een intellectueel wondermiddel, maar alles wat wij prediken is de gekruisigde Christus - een struikelblok voor de Joden en pure onzin voor de heidenen. want Gods "dwaasheid" is wijzer dan de mensen. Maar God heeft gekozen voor wat de wereld dwaas noemt om de wijzen te schande te maken... opdat niemand zich beroemt in de tegenwoordigheid van God... En dit doet ons de waarheid van de Schrift zien: "Wie roemt, die roeme in de Heer."

   1 Kor 3:19-21 Laat niemand zich hierover illusies maken. Als iemand onder u denkt dat hij een van de knapsten van de wereld is, laat hij dan zijn slimheid afleggen, zodat hij kan leren waarlijk wijs te zijn. Want de slimheid van deze wereld is domheid voor God. Er staat geschreven: "Hij die de wijzen neemt in hun sluwheid", en verder: "De Heer kent de redeneringen van de wijzen, dat zij ijdel zijn." Laat dus niemand zich op mensen beroemen.

   KENNIS ZONDER LIEFDE?

   1 Korinthe 8: 1-2. Wij weten, dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort.

   1 Korinthe 8:1....kennis alleen leidt tot eigenwaan, het is de liefdedie opbouwt.

   1 Korinthe 13:2. "Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, ....maar had de liefde niet, ik ware niets.

   OPENBARENDE KENNIS, DOOR DE HEILIGE GEEST

   Mattheüs 11:25. Op een zeker ogenblik nam Jezus weer het woord en sprak: Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.

   Spreuken 2: 6, 9-11. Want de Heer geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.....Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg. Want de wijsheid zal in Uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid zal over U waken, verstandigheid zal U behoeden.

   Jakobus 1: 17. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

   HET GEHEIM VAN GOD

   1 Korinthe 2:6-10. Toch spreken wij onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersten, wier ondergang op handen is. Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking.....Dit zijn dingen waar van de Schrift zegt: ' Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor hen die Hem lief hebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.

   1 Korinthe 2 : 10. Want God heeft het ons geopenbaard door de Geest.

   Filippenzen 1: 9-10. En dit bid ik, dat Uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aan komt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.

   Kolossenzen 1: 9-10. Daarom houden wij ook sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor U te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

   HEBBEN WIJ OOIT GENOEG KENNIS?

   2 Petrus 1: 2-3. Genade voor U en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht.

   Romeinen 15: 14. Broeders, ik voor mijn twijfel er niet aan of gij zijt best in staat zelf elkaar van advies te dienen; gij zijt immers bezield met de beste bedoelingen en toegerust met alle mogelijke kennis.

   Kolossenzen 1: 28. Hem verkondigen wij, wanneer wij allen zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is, om ook allen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen.

   Filippenzen 3:16. Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan.

   Jakobus 4: 17. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

   KENNIS, BEGRIP EN WIJSHEID

   1 Korinthe 12: 8. Want aan de één wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de andere met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest.

   • De Bijbel gebruikt de woorden Kennis, Begrip en Wijsheid vaak afwisselend, maar soms worden ze apart en duidelijk gebruikt. Het kan daarom nuttig zijn om de verschillende betekenissen te beschrijven.
   • Bij Kennis gaat het om feiten. Begrip is de bekwaamheid de betekenis van het feit te onderscheiden en Wijsheid is te weten wat er mee te doen. Omdat God zelden al de drie gaven geeft aan één persoon, moeten wij samenwerken en elkaar helpen met onze bepaalde gave. Dat is voor onszelf, maar ook voor anderen van belang.
   • De mensen met Wijsheid kunnen vergaren, herinneren en hebben toegang tot informatie. Zij 'kennen' de Bijbel. Gods woord is werkelijk 'in hen'. Zij zijn leerlingen. Maar het is mogelijk om Kennis te hebben, zonder Begrip en Wijsheid. Er zijn er die op de hoogte zijn van feiten, maar begrip missen en niet weten wat er mee te doen.
   • De mensen met Begrip kunnen de betekenis van de informatie er uit halen. Zij 'zien' de kracht en mogelijkheden van de feiten, het 'wat', 'hoe', en 'waarom'. Zij zijn de leraren! Begrip is als een lens die de feiten in focus brengt. Begrip produceert 'regelen der kunst' of beginselen.
   • De mensen met Wijsheid weten dan welk beginsel toe te passen. Begrip zonder Wijsheid kan tegenstrijdig zijn (Speuken 26:4-5). Bijvoorbeeld: 'Hij die aarzelt is verloren' (vertaling van Engelstalige uitdrukking), is een geldig principe, net als: 'Haastige spoed is zelden goed '.  Wij zien de waarheid van alle twee. Maar welke moeten wij nu toepassen? De mensen met Wijsheid weten wat ze moeten doen. Zij weten welke weg in te slaan. Zij doen het juiste ding. Daarentegen zijn er velen die de juiste Kennis en Begrip hebben, maar ze slaan altijd de plank mis. Wijsheid is in dit verband het doel, en Kennis en Begrip hebben alleen maar eeuwigheidswaarde als het resultaat Wijsheid is of wat tot uiting komt in wat we doen.

   Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

   • God belooft wijsheid aan hen die erom vragen. Kennis en begrip kunnen ons verstand te boven gaan. Meestal, als we bidden om wijsheid, roept God ons op tot gemeenschap met gelovigen die een antwoord kunnen geven, maar die we misschien niet mogen. God heeft gul gegeven, maar het is niet de bedoeling om ons te onderwerpen aan het gezag van een denominatie om het te ontvangen!
   • Bovenstaande definities geven de woorden een "speciale betekenis". Vaker wel dan niet, worden de woorden in het Engels, maar ook in het Nederlands, als synoniemen gebruikt; en zo is het ook met de Schrift. Door een "speciale betekenis" aan de woorden te geven, hoopt men dat echte verschillen in functie duidelijk kunnen worden gemaakt.

   Jur

   Ontleend aan deze site.